Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

V Bruselu dne 2. července 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komise chce internet lépe přizpůsobit potřebám zdravotně postižených uživatelů

15 % Evropanů trpí některou z forem zdravotního postižení a mnoho z nich se musí při používání internetu vypořádat s překážkami, mezi něž patří čtení internetových stránek psaných drobným písmem nebo neznalost postupu otevírání internetových stránek a využívání internetových služeb. Přestože se EU a představitelé vlád opakovaně dožadovali nápravy této situace, dosavadní pokrok je zanedbatelný – převážná část internetových stránek nenabízí obecně přijatelná řešení, která by byla vstřícná vůči uživatelům. Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o dalších opatřeních ke zlepšení přístupnosti internetových stránek (počínaje stránkami orgánů veřejné správy), v níž vybízí zúčastněné strany k vyjádření stanovisek. Předmětem konzultace jsou rovněž další technologie, jako např. digitální televize. Konzultace potrvá do 27. srpna 2008.

„Přístup k internetovým stránkám je pro mnoho občanů v Evropě nezbytností, velký počet lidí je však z důvodu zdravotního postižení nemůže využívat. Dokud se přístupnost internetu pro všechny nestane samozřejmostí, mnoho lidí nebude moci využívat jeho výhod. Tuto problematiku lze přitom snadno vyřešit – proč tedy nabízí řešení jen tak malá část provozovatelů internetových stránek?“ ptá se Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Úměrně k počtu lidí využívajících internet roste i přínos pro evropské hospodářství a rozmanitost obsahu internetových stránek. Vyzývám provozovatele internetových stránek a orgány veřejné správy, aby se ještě rozhodněji zasazovali o to, aby se internet stal přístupným pro všechny. Odpovědné osoby by si měly uvědomit, že za několik let budou pravděpodobně samy patřit k těm, kteří mají problémy se čtením internetových stránek.“

Průměrný věk evropského obyvatelstva prudce stoupá, v roce 2020 bude zřejmě 25 % obyvatel starších 65 let. Starší lidé mají velmi často problémy s používáním internetu, neboť kvůli slabšímu zraku již nejsou schopni číst z obrazovky nebo jim problémy s motorikou ztěžují zacházení s myší. Jednoduchá řešení pro usnadnění přístupnosti umožňují číst internetové stránky lidem, kteří je jinak používat nemohou, a rozšiřují tak jejich možnosti zapojení do společnosti a ekonomiky. Přístupnost internetových stránek lze například vyřešit takto:

– zvětšením velikosti písma používaného internetovými prohlížeči,

– poskytnutím hlasového výstupu internetových stránek s pomocí podpůrného programového vybavení,

– prohlížením internetových stránek s pomocí klávesnice místo myše.

Přístupnější internetové stránky jsou nezřídka přínosem pro všechny uživatele a nejen pro ty, kteří jsou zdravotně postižení. Konsorcium World Wide Web založené s podporou Komise v roce 1994 definuje společné specifikace pro internet, včetně pokynů Web Content Accessibility Guidelines. V roce 2007 však bylo pouze 5 % veřejných internetových stránek a méně než 3 % soukromých internetových stránek v EU „plně přístupných“ v souladu s těmito pokyny (MeAC – viz souvislosti). Některé členské státy (mezi nimi Rakousko, Francie, Itálie, Nizozemsko a Portugalsko) přijaly opatření ke zlepšení situace, například vypracováním pokynů a stanovením ukazatelů pro veřejné internetové stránky. Takový přístup je však v rámci EU stále ještě realizován velmi nejednotným způsobem. U některých nových produktů se již ukazuje, jaké problémy mohou nastat v důsledku nedostatečné přístupnosti internetových stránek: potíže s porozuměním a motorikou například mohou být překážkou při prohlížení elektronické verze programu digitální televize.

Evropská komise v roce 2001 řešila otázku přístupnosti svých vlastních veřejných internetových stránek na serveru „Europa“ (IP/01/1309). Projekt je nyní ve fázi realizace. V současnosti Komise testuje používání čtecích zařízení obrazovek. Tato zařízení vytvářejí kombinaci mluveného slova a/nebo Braillova písma, která například nevidomým umožňuje „číst“ internetové stránky (čtecí zařízení lze vyzkoušet kliknutím na ikonu reproduktoru vedle nadpisu na adrese http://ec.europa.eu/roaming).

Dnes zahájená veřejná konzultace se zaměří na opatření, s jejichž pomocí by členské státy mohly zlepšit přístupnost internetu, a zabývá se rovněž obecnějšími tématy týkajícími se informačních a komunikačních technologií pro zdravotně postižené osoby.

Zlepšená přístupnost internetu přispívá také k obnovené sociální agendě (IP/08/1070).

Souvislosti:

Tato veřejná konzultace je součástí iniciativy Evropské komise pro růst a zaměstnanost v informační společnosti (IP/05/643). Evropská komise v roce 2005 přijala sdělení o přístupnosti elektronických technologií (IP/05/1144) a zdůraznila potřebu usnadnit používání mnoha druhů produktů založených na IKT. V roce 2006 se členské státy zavázaly, že do roku 2010 sníží na polovinu nerovnosti při používání internetu pro skupiny, jimž hrozí vyčlenění ze společnosti. K takovým skupinám patří starší lidé, zdravotně postižení a nezaměstnaní (IP/06/769). V roce 2007 Komise přijala sdělení, v němž požadovala zesílené úsilí při začleňování občanů do informační společnosti („e-inclusion“), které zahrnovalo také otázku přístupnosti elektronických technologií (IP/07/1804).

Dokument Komise týkající se veřejné konzultace je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/einclusion

Příspěvky lze zasílat na adresu: einclusion@ec.europa.eu

Studie s názvem „Vyhodnocování pokroku v oblasti přístupnosti elektronických technologií v Evropě“ posuzuje úroveň dodržování pokynů Web Content Accessibility Guidelines vypracovaných konsorciem World Wide Web. Studie je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Konsorcium World Wide Web bylo založeno v roce 1994 s podporou Evropské komise a dnes zahrnuje přes 400 společností a orgánů. Pokyny vypracované konsorciem lze nalézt na adrese:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Nový portál Evropské komise o sociálních otázkách:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar