Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Брюксел, 2 Юли 2008 г.

Комисията иска по-добре пригодени за хора с увреждания Иннтрнет страници

15 % от европейците страдат от някаква форма на увреждане и много от тях срещат трудности при разчитането на текст със ситен шрифт на дадена Интернет страница или дори не знаят как да получат достъп до определени Интернет страници и онлайн услуги. Въпреки многократните призиви от страна на лидерите на ЕС и правителствата за подобряване на това положение, осъщественият напредък продължава да е ограничен: при преобладаващата част от Интернет страниците не се използват общоприети решения, които са благоприятни по отношение на потребителите. Днес Европейската комисия даде началото на обществена консултация относно по-нататъшните мерки, чрез които Интернет страниците в Европа да станат достъпни, като се започне с тези на публичните администрации, и прикани заинтересованите страни да дадат становищата си. Консултацията се отнася и за други технологии като цифровата телевизия и ще бъде отворена до 27 август 2008 г.

Достъпът до Интернет страници е от съществено значение за много граждани в Европа, но въпреки това много от тях просто не могат да ги използват поради увреждания. Докато достъпността на Интернет мрежата не стане реалност за всички, много хора няма да могат да се възползват от предимствата на Интернета. Съществуват толкова прости решения за този проблем – тогава защо толкова малко от публикуващите в Интернет ги прилагат?“ пита Вивиан Рединг, комисар на ЕС за информационното общество и медиите. „Колкото повече хора използват Интернета, толкова по-добре ще е за икономиката на Европа, а съдържащата се онлайн информация ще става по-богата. Приканвам секторът на Интернет публикациите и секторите на публичните администрации да положат много по-решителни усилия за осигуряване на достъпност на Интернет за всички. Отговарящите за това не трябва да забравят, че след няколко години вероятно те също ще се окажат между тези, които се затрудняват да четат от екрана.

Средната възраст на населението в Европа нараства бързо, като се очаква до 2020 г. 25 % от общото население да е на възраст над 65 г. По-възрастните хора много често срещат затруднения при използването на Интернет, срещайки проблеми като четене от екрана при отслабващо зрение или използване на мишката при недостатъчна сръчност.

Простите решения за достъпност на мрежата отварят Интернет страниците за хора, които в противен случай не биха били в състояние да ги използват, и водят също така до разширяване на възможностите за социална и икономическа активност. Решенията за достъпност на мрежата включват:

- увеличаване на размера на текста, използван от браузърите,

- предоставяне на речеви изказ на текстовете от екрана с помощта на подпомагащ софтуер,

- движение в Интернет страниците с клавиатурата вместо с мишката.

Достъпните за потребители с увреждания Интернет страници често са по-добри за всички потребители. Основан през 1994 г. с подкрепата на Комисията, Консорциумът за световната Интернет мрежа определя общи спецификации за Интернет, включително насоки за достъпността на информацията, предоставяна в Интернет мрежата. Въпреки това през 2007 г. едва 5 % от публичните Интернет страници и по-малко от 3 % от частните такива в ЕС са считани за „напълно достъпни“ в съответствие с тези насоки (MeAC – вж. информацията за досегашното развитие на въпроса). Редица държави-членки (между които Австрия, Франция, Италия, Нидерландия и Португалия) са предприели действия за подобряване на положението, например чрез въвеждане на насоки и определяне на цели за публичните Интернет страници. Тези подходи обаче все още се прилагат разпокъсано в ЕС. Други нови продукти отразяват поставените от Интернет страниците предизвикателства, свързани с достъпността: Например проблеми при възприемането и сръчността могат да бъдат бариера при работата с електронен наръчник за програмите при цифрова телевизия.

От своя страна Европейската комисия отделя внимание на достъпността на своите публични Интернет страници „Europa“ през 2001 г. (IP/01/1309) и работи върху постигането на достъпност на информацията, предоставяна в Интернет мрежата. Комисията понастоящем изпробва използването на софтуер, четящ от екрана. Те създават комбинация от говор и/или възобновима информация във формат Брайлово писмо, позволяваща например на слепи хора да „четат“ Интернет страници (софтуер, четящ от екрана, може да се изпробва като се кликне върху иконата с говорителя до заглавния ред на http://ec.europa.eu/roaming).

При започналата днес публична консултация ще се разгледат действията, които държавите-членки могат да предприемат, за да се подобри достъпността до Интернет страниците и ще се потърси обратна информация по отношение на по-общи въпроси, свързани с достъпността, по отношение на информационните и комуникационните технологии за хора с увреждания.

Подобрената достъпност на Интернет страниците ще допринесе и за Обновения социален дневен ред (IP/08/1070).

Досегашно развитие на въпроса:

Настоящата публична консултация се осъществява в по-широкия контекст на инициативата на Европейската комисия за растеж и трудова заетост в информационното общество (IP/05/643). През 2005 г. Европейската комисия прие съобщение относно достъпа до електронни услуги (IP/05/1144) и подчерта необходимостта да се изготвят много видове продукти, основани на по-лесни за използване информационни и комуникационни технологии.

През 2006 г. държавите-членки на ЕС поеха ангажимент да намалят наполовина до 2010 г. разликата в използването на Интернет от страна на групи с повишен риск от изключване като по-възрастни хора, хора с увреждания и безработни лица (IP/06/769). През 2007 г. Комисията прие съобщение, с което прикани за подновени усилия за повишаване на „включването в достъпа до електронни услуги“, включително усилия по отношение на „достъпността на електронните услуги“ (IP/07/1804).

Документът на Комисията във връзка с публичната консултация е на разположение на http://ec.europa.eu/einclusion

Становища могат да бъдат изпращани на: einclusion@ec.europa.eu

В проучването „Измерване на напредъка в достъпността на електронните услуги в Европа“ (MeAC) се оценява степента на съобразяване с насоките на Консорциума за световната Интернет мрежа относно достъпността на информацията, предоставяна в Интернет мрежата. То е на разположение на следната Интернет страница:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Консорциумът за световната Интернет мрежа е основан през 1994 г. с подкрепата на Европейската комисия и днес включва над 400 дружества и органи. Неговите насоки относно достъпността на информацията, предоставяна в Интернет мрежата, са на разположение на следната Интернет страница:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Новият портал на Европейската комисия по въпроси от социалната сфера:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar