Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Bruselj, 2. julija 2008

EU predlaga zaščito pred diskriminacijo tudi izven delovnega mesta

Komisija je danes sprejela predlog direktive, ki zagotavlja zaščito pred diskriminacijo zaradi starosti, invalidnosti, spolne usmeritve in vere ali verskega prepričanja tudi izven delovnega mesta. Nova direktiva naj bi zagotovila enako obravnavanje na področjih socialne zaščite, vključno s socialnim in zdravstvenim varstvom, izobraževanja ter dostopnosti in zagotavljanja blaga in storitev, ki so na trgu dostopni javnosti, vključno s stanovanji. Raziskava Eurobarometra kaže, da večina Evropejcev takšno zakonodajo podpira: 77 % jih podpira ukrepe za zaščito ljudi pred diskriminacijo v izobraževanju, 68 % pa pri dostopu do blaga in storitev.

„Pravica do enakega obravnavanja je temeljna, toda milijoni ljudi v EU so v svojem vsakdanjem življenju še vedno diskriminirani. Trenutno je tudi zakonodaja Skupnosti pomanjkljiva, saj so ljudje pred diskriminacijo izven delovnega mesta zaščiteni samo v smislu spola in rase ali etnične pripadnosti. Enako obravnavanje moramo zagotoviti tudi za vse druge primere“ je povedal Vladimír Špidla, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti. „Ukrepi, ki jih predlagamo, so sorazmerni in razumni; zagotavljajo pravno varnost podjetjem in uporabnikom blaga in storitev, hkrati pa upoštevajo posebne zahteve različnih sektorjev in tradicije posameznih držav.“

Današnji predlog bo ustvaril enake pogoje po vsej EU, saj nekatere države članice že izvajajo zelo obsežno zaščito proti diskriminaciji. K takšnemu horizontalnemu predlogu je nenehno pozival Evropski parlament, predsedniki držav in vlad pa so decembra 2007 države članice pozvali k povečanju njihovih prizadevanj v boju proti diskriminaciji.

Zakonodaja bo prepovedala neposredno in posredno diskriminacijo, kakor tudi nadlegovanje in viktimizacijo. Nediskriminacija invalidov bo vključevala splošno dostopnost ter načelo „razumne prilagoditve,“ ki se že uporablja v obstoječi evropski zakonodaji. Zakonodaja se bo izognila nalaganju nesorazmernega bremena na izvajalce storitev, tako da bo upoštevala velikost, naravo in sredstva organizacije, predvidene stroške, življenjski krog blaga in storitev ter potencialno korist, ki bi jo invalidi imeli od boljšega dostopa. Direktiva bo veljala za posameznike samo, če ti opravljajo komercialno dejavnost. Države članice bodo obdržale pravico do ohranitve ukrepov, ki zagotavljajo posvetno naravo države ali ki zadevajo status in dejavnosti verskih organizacij. Direktiva prav tako ne bo imela nobenega učinka na splošno sprejete prakse, kot so popusti za upokojence (npr. pri nakupu avtobusnih vozovnic ali vstopnic za obisk muzeja) ali starostne omejitve pri dostopu do nekaterega blaga (npr. alkohola) zaradi skrbi za javno zdravje. Učinkovitost predlaganih ukrepov bodo nacionalni organi za enakost zagotavljali s svetovanjem žrtvam diskriminacije, organizacije civilne družbe pa bodo žrtvam lahko pomagale pri sodnih in administrativnih postopkih.

Skupina vladnih strokovnjakov in obnovljena zaveza za pravno zaščito individualnih pravic

Predlog direktive je del prav tako danes sprejetega širšega političnega pristopa k nediskriminaciji, ki je nadaljevanje Evropskega leta enakih možnosti za vse 2007. V sporočilu „Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza“ Komisija ugotavlja, da mora pravno zaščito individualnih pravic spremljati pozitivno in aktivno spodbujanje nediskriminacije in enakih možnosti. Izpostavlja ključna področja, na katerih je na ravni EU in nacionalni ravni še potreben napredek, in sicer v obliki boja proti hkratni raznovrstni diskriminaciji, nadaljnjega ozaveščanja, vključevanja nediskriminacije, pozitivnega ukrepanja in zbiranja podatkov. Napoveduje tudi vzpostavitev nove skupine vladnih strokovnjakov, ki naj bi med državami članicami okrepila dialog o nediskriminacijskih politikah. Na koncu pa Komisija ugotavlja tudi, da položaj Romov močno zaznamujeta nenehna diskriminacija s strani posameznikov in institucij ter daljnosežna socialna izključenost.

Ozadje

Evropejci v danes objavljeni raziskavi EU menijo, da je diskriminacija še vedno zelo prisotna, predvsem v zvezi s spolno usmerjenostjo (51 %), invalidnostjo (45 %), starostjo (42 %) in verskim prepričanjem (42 %). Od 1 do 3 Evropejci so bili lani priča diskriminaciji ali nadlegovanju, 48 % pa jih meni, da se proti temu premalo ukrepa. V raziskavi, izvedeni februarja 2008, je bilo poudarjeno, da večina evropskih državljanov (68 %–77 %) meni, da potrebujemo posebno zakonodajo za zaščito ljudi pred diskriminacijo, ki bo urejala tudi druga področja in ne samo trg dela.

Komisija pa v svojem poročilu o pravilih o enakem obravnavanju pri zaposlovanju (glej povezavo spodaj) ugotavlja, da se ta uspešno izvajajo v večini držav EU. Čeprav je zakonodaja, sprejeta leta 2000, na več področjih uvedla nove koncepte, veliko držav članic izvaja več ukrepov, kot jih zahteva direktiva EU.


IP/08/1070: Komisija predlaga prenovljeno socialno agendo za spodbudo in pomoč ljudem v Evropi 21. stoletja

MEMO/08/461

Predlog direktive
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Sporočilo „Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza“
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Poročilo o uporabi direktive o enakosti pri zaposlovanju
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Dodatne informacije:
Posebna raziskava Eurobarometra 296 o diskriminaciji v EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Flash Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Spletišče Evropske komisije o protidiskriminaciji

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Video novice o diskriminaciji invalidnosti in Romih

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar