Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

V Bruseli 2. júla 2008

EÚ navrhuje ochranu proti diskriminácii mimo pracoviska

Komisia dnes prijala návrh smernice, ktorou sa zaisťuje ochrana proti diskriminácii z dôvodu veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a náboženstva alebo vierovyznania mimo pracoviska. Touto novou smernicou by sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie v oblastiach sociálnej ochrany, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a prístupu k tovaru a službám komerčne dostupným verejnosti, vrátane bývania, ako aj ich poskytovania. Prieskumy Eurobarometer dokazujú, že prevažná väčšina Európanov takúto legislatívu podporuje. Opatrenia na ochranu ľudí proti diskriminácii vo vzdelávaní podporuje 77 % Európanov, zatiaľ čo za ochranu proti diskriminácii, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám, je 68 % respondentov.

„Právo na rovnaké zaobchádzanie patrí k základným právam, ale milióny ľudí v EÚ naďalej čelia diskriminácii v každodennom živote. V súčasnosti existujú rozdiely v samotnej legislatíve Spoločenstva, pretože ľudia sú chránení proti diskriminácii mimo pracoviska len z dôvodu pohlavia a rasy alebo etnického pôvodu. Musíme zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s akýmikoľvek dôvodmi“, uviedol komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. „Opatrenia, ktoré navrhujeme, sú primerané a prijateľné. Dávajú právnu istotu podnikom a používateľom tovaru a služieb, pričom zachovávajú špecifické požiadavky rôznych odvetví a národné tradície.“

Dnešným návrhom sa vytvoria rovnaké podmienky v celej EÚ, keďže v niektorých členských štátoch už existuje veľmi rozsiahla vnútroštátna antidiskriminačná ochrana. Požiadavky na takýto horizontálny návrh prichádzali opakovane zo strany Európskeho parlamentu, zatiaľ čo v decembri 2007 hlavy štátov a vlád vyzvali členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti diskriminácii.

Právnym predpisom sa zakáže priama a nepriama diskriminácia, ako aj obťažovanie a viktimizácia. Pre ľudí so zdravotným postihnutím bude nediskriminácia znamenať všeobecnú dostupnosť, ako aj zásadu „primeraných úprav“, ktorá sa už používa v existujúcej európskej legislatíve. Kladeniu neprimeranej záťaže na poskytovateľov služieb sa však vyhne zohľadnením veľkosti a zdrojov organizácie, odhadovaných nákladov, jej charakteru, životnosti tovaru a služieb a možných výhod zlepšeného prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím. Smernica sa bude vzťahovať na súkromné osoby, len ak ide o výkon ich obchodných činností. Členským štátom sa takisto ponechá sloboda v zachovaní opatrení zabezpečujúcich sekulárny charakter štátu alebo týkajúcich sa štatútu a činností náboženských organizácií.

Smernica nebude mať žiadny účinok na všeobecne akceptované praktiky, ako sú zľavy pre starších občanov (napríklad autobusové poplatky a vstupné do múzeí) alebo vekové obmedzenia na prístup k určitému tovaru (napríklad alkohol pre mladistvých) z dôvodu verejného zdravia. V záujme zabezpečenia účinnosti navrhovaných opatrení vnútroštátne orgány zaoberajúce sa rovnosťou budú poskytovať poradenstvo obetiam diskriminácie, pričom organizácie občianskej spoločnosti budú mať takisto možnosť pomáhať obetiam v súdnych a správnych konaniach.

Skupina vládnych expertov a obnovený záväzok v súvislosti s právnou ochranou individuálnych práv

Návrh smernice je súčasťou širšieho politického prístupu k nediskriminácii, ktorý dnes Komisia takisto prijala v nadväznosti na rok 2007 ako Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. V oznámení s názvom „Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok“ sa uznáva, že právna ochrana individuálnych práv musí ísť ruka v ruke s pozitívnym a aktívnym presadzovaním nediskriminácie a rovnakých príležitostí. Stanovujú sa v ňom kľúčové oblasti, v ktorých je potrebný ďalší pokrok na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako napríklad boj proti viacnásobnej diskriminácii, ďalšie zvyšovanie informovanosti, uplatňovanie hľadiska nediskriminácie, pozitívne opatrenia a zber údajov. Tiež sa v ňom oznamuje stanovenie novej skupiny vládnych expertov na posilnenie dialógu medzi členskými štátmi o politikách nediskriminácie. V oznámení sa napokon uznáva, že situácia Rómov je charakterizovaná pretrvávajúcou individuálnou a inštitucionálnou diskrimináciou a rozsiahlym sociálnym vylúčením.

Kontext

Podľa dnes uverejneného prieskumu EÚ si Európania myslia, že diskriminácia je stále rozšírená, najmä v súvislosti so sexuálnou orientáciou (51 %), zdravotným postihnutím (45 %), vekom (42 %) a náboženstvom (42 %). Približne tretina Európanov uvádza, že sa minulý rok stali obeťami diskriminácie alebo obťažovania a 48 % si myslí, že sa proti tomuto neduhu nebojuje dostatočne. Predchádzajúci prieskum uskutočnený vo februári 2008 zdôraznil, že prevažná väčšina občanov EÚ (od 68 % do 77 %) vidí potrebu osobitnej legislatívy na ochranu ľudí proti diskriminácii v iných oblastiach ako je trh práce.

Medzitým sa v novej správe Komisie o pravidlách EÚ v oblasti rovnakého zaobchádzania v zamestnaní (pozri internetovú stránku ďalej v texte) uvádza, že tieto pravidlá boli v súčasnosti úspešne implementované vo väčšine krajín EÚ. Hoci legislatíva schválená v roku 2000 zaviedla v niekoľkých prípadoch inovačné koncepcie, mnohé členské štáty presahujú rámec minimálnych požiadaviek stanovených v smernici EÚ.


IP/08/1070: Komisia navrhuje obnovenú sociálnu agendu s cieľom poskytnúť ľuďom možnosti a pomoc v Európe 21. storočia

MEMO/08/461

Návrh smernice
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Oznámenie „Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok“
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Správa o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Ďalšie informácie:
Špeciálny prieskum Eurobarometer 296 o diskriminácii v EÚ

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Bleskový Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Internetová stránka Európskej Komisie o antidiskriminácii

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Video správy o diskriminácii z dôvodu zdravotného postihnutia a o Rómoch

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar