Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Brussel, 2 juli 2008

EU wil ook bescherming tegen discriminatie buiten de werkplek

De Commissie heeft vandaag een voorstel voor een richtlijn aangenomen die bescherming biedt tegen discriminatie op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging buiten de werkplek. Deze nieuwe richtlijn waarborgt een gelijke behandeling op het gebied van sociale bescherming, waaronder sociale zekerheid en gezondheidszorg, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten die commercieel voor het publiek beschikbaar zijn, met inbegrip van huisvesting. Uit Eurobarometerenquêtes blijkt dat de meeste Europeanen voorstander zijn van dergelijke wetgeving: 77% is voor bescherming tegen discriminatie in het onderwijs en 68% is voor bescherming tegen discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten.

"Gelijke behandeling is een fundamenteel recht maar toch krijgen miljoenen mensen in de EU dagelijks te maken met discriminatie. Momenteel is er zelfs ongelijkheid in de communautaire wetgeving omdat mensen buiten de werkplek slechts worden beschermd tegen discriminatie op grond van geslacht en ras of etnische herkomst. We moeten gelijke behandeling op elk gebied garanderen," zei Vladimír Špidla, de commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen. "De maatregelen die we voorstellen zijn proportioneel en redelijk; zij bieden het bedrijfsleven en de gebruikers van goederen en diensten grotere rechtszekerheid waarbij de specifieke vereisten van de verschillende sectoren en de nationale tradities worden gerespecteerd."

Dit voorstel zal gelijke spelregels voor iedereen in de EU creëren aangezien sommige lidstaten al een uitgebreide nationale bescherming tegen antidiscriminatie hebben. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk om een horizontaal voorstel verzocht en de staatshoofden en regeringsleiders hebben de lidstaten in december 2007 gevraagd meer inspanningen te leveren in de strijd tegen discriminatie.

De wet zal directe en indirecte discriminatie, intimidatie en represailles verbieden. Voor mensen met een handicap betekent non-discriminatie algemene toegankelijkheid en de naleving van het beginsel van "redelijke voorzieningen", dat al wordt toegepast in de bestaande Europese wetgeving. Een onevenredige belasting voor dienstverleners zal worden vermeden door rekening te houden met de grootte en de middelen van de organisatie, de aard ervan, de geraamde kosten, de levenscyclus van goederen en diensten en de mogelijke voordelen van een betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Deze richtlijn zal enkel van toepassing zijn op particulieren voor zover zij hun commerciële activiteiten uitoefenen. De lidstaten kunnen ook maatregelen handhaven die het seculiere karakter van de staat garanderen of op de status en de activiteiten van religieuze organisaties betrekking hebben.

Deze richtlijn zal geen invloed hebben op algemeen aanvaarde praktijken zoals kortingen voor senioren (bijvoorbeeld bustarieven en toegang tot musea) of leeftijdsbeperkingen bij de toegang tot bepaalde goederen (bijvoorbeeld alcohol voor jongeren) ter wille van de volksgezondheid. Met het oog op de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregelen zullen nationale organisaties voor gelijke kansen advies aan slachtoffers van discriminatie kunnen verstrekken en maatschappelijke organisaties slachtoffers bij gerechtelijke en administratieve procedures kunnen helpen.

Werkgroep van regeringsdeskundigen en hernieuwd engagement voor de juridische bescherming van individuele rechten

Het voorstel voor een richtlijn maakt deel uit van een eveneens vandaag door de Commissie goedgekeurde bredere beleidsaanpak van non-discriminatie in het verlengde van het Europese jaar voor gelijke kansen voor iedereen in 2007. De mededeling over "non-discriminatie en gelijke kansen: een hernieuwd engagement" erkent dat juridische bescherming van individuele rechten moet gepaard gaan met de positieve en actieve bevordering van non-discriminatie en gelijke kansen. De mededeling beschrijft de voornaamste gebieden waarop meer vooruitgang op Europees en nationaal niveau nodig is (bijvoorbeeld de strijd tegen meervoudige discriminatie, verdere bewustmaking, mainstreaming van non-discriminatie, positieve acties en verzamelen van gegevens). Er zal een nieuwe werkgroep van regeringsdeskundigen worden opgericht om de dialoog over het beleid inzake non-discriminatie tussen de lidstaten te versterken. Tenslotte wordt erkend dat de Roma het slachtoffer zijn van voortdurende individuele en institutionele discriminatie en verreikende sociale uitsluiting.

Achtergrond

Volgens een Europese enquête die vandaag wordt gepubliceerd, vinden Europeanen dat discriminatie vaak voorkomt, vooral op het gebied van seksuele geaardheid (51%), handicap (45%), leeftijd en geloof (beide 42%). Ongeveer een derde van de Europeanen is in het voorbije jaar getuige geweest van discriminatie of intimidatie, en 48% vindt dat er niet genoeg wordt gedaan om het probleem te bestrijden. Uit een enquête in februari 2008 bleek dat de meerderheid van de Europese burgers (tussen 68% en 77%) specifieke wetgeving noodzakelijk acht om mensen niet alleen op de arbeidsmarkt tegen discriminatie te beschermen.

Uit een nieuw verslag van de Commissie over de EU-voorschriften inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (zie onderstaande link) blijkt dat deze voorschriften in de meeste lidstaten worden toegepast. Hoewel de wetgeving uit 2000 in vele gevallen innovatieve concepten heeft geïntroduceerd, zijn de meeste lidstaten verder gegaan dan de in de EU-richtlijn vastgestelde minimumvoorschriften.

IP/08/1070: Commissie stelt vernieuwde sociale agenda voor om de mensen in het Europa van de 21e eeuw meer kansen te geven en te helpen

MEMO/08/461

Voorstel voor een richtlijn

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Mededeling over non-discriminatie en gelijke kansen: een hernieuwd engagement
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Verslag over de toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Nadere informatie:
Special Eurobarometer Survey 296 on discrimination in the EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Flash Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Website van de Europese Commissie over antidiscriminatie

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Video News Releases over Roma en discriminatie op grond van een handicap

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar