Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Briuselis, 2008 m. liepos 2 d.

ES siūlo apsaugą nuo diskriminacijos ne darbo vietoje

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje numatyta apsauga nuo diskriminacijos dėl amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir religijos ar tikėjimo ne darbo vietoje. Naujoji direktyva turėtų užtikrinti vienodą požiūrį socialinės apsaugos srityje, įskaitant socialinį saugumą ir sveikatos priežiūrą, švietimą ir galimybes naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas komerciniais tikslais, įskaitant ir būstą. „Eurobarometro“ apklausos rodo, kad didžioji dauguma europiečių tokiam teisės aktui pritartų: 77 % pritaria priemonėms, skirtoms žmonėms nuo diskriminacijos švietimo srityje saugoti, o 68 % – priemonėms, skirtoms galimybėms naudotis prekėmis ir paslaugomis užtikrinti.

„Teisė į vienodą požiūrį – viena pagrindinių, bet milijonai žmonių ES ir toliau kasdien diskriminuojami. Šiuo metu ir Bendrijos teisės aktuose yra nelygybės, nes ne darbo vietoje žmonės saugomi tik nuo diskriminacijos dėl lyties, rasės arba etninės kilmės. Privalome užtikrinti vienodą požiūrį visais lygmenimis, – pareiškė už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Mūsų siūlomos priemonės yra proporcingos ir pagrįstos; jos užtikrina teisinį tikrumą verslui bei visiems prekių ir paslaugų vartotojams, nepažeisdamos įvairių sektorių specialių reikalavimų ir nacionalinių tradicijų."

Šios dienos pasiūlymas leis sudaryti vienodas sąlygas visoje ES, kadangi kai kuriose valstybėse narėse jau yra aukšta nacionalinio lygmens apsauga nuo diskriminacijos. Europos Parlamentas kelis kartus ragino teikti tokį horizontalųjį pasiūlymą, o 2007 m. gruodžio mėn. valstybių ir vyriausybių vadovai ragino valstybes nares stiprinti savo pastangas kovojant su diskriminacija.

Įstatymas uždraus tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą ir persekiojimą. Neįgaliesiems nediskriminavimas reikš visuotinį prieinamumą ir tinkamų sąlygų principą, kuris jau įtrauktas į kai kuriuos galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus. Vis dėlto tai neturėtų tapti neproporcinga našta paslaugų teikėjams, nes bus atsižvelgiama į organizacijos dydį ir išteklius, jos pobūdį, numatomas išlaidas, prekių ir paslaugų eksploatavimo trukmę ir naudą, kurią galima būtų gauti padidinus neįgaliųjų galimybes. Direktyvos nuostatos bus taikomos tik tiems privatiems asmenims, kurie vykdys komercinę veiklą. Be to, valstybės narės galės ir toliau taikyti priemones, užtikrinančias pasaulietišką valstybės pobūdį arba susijusias su religinių organizacijų statusu ir veikla. Direktyva neturės jokio poveikio visuotinai priimtai praktikai, kaip antai pensininkams taikomoms nuolaidoms (pvz., specialioms autobusų ar muziejų bilietų kainoms) arba saugant visuomenės sveikatą taikomiems amžiaus apribojimams įsigyti tam tikras prekes (pvz., alkoholio pardavimas jaunuoliams). Kad siūlomos priemonės būtų veiksmingos, nacionalinės lygių teisių užtikrinimo institucijos konsultuos diskriminacijos aukas, o pilietinės visuomenės organizacijos irgi turės galimybę padėti aukoms atliekant teismines ir administracines procedūras.

Vyriausybės ekspertų grupė ir atnaujintas teisinės asmens teisių apsaugos įsipareigojimas

Pasiūlymas priimti direktyvą yra platesnio politinio požiūrio į nediskriminavimą dalis, kuriuo šiandien vadovaujasi ir Komisija, tęsdama 2007 – Europos lygių galimybių visiems – metų veiklą. Komunikate „Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems – atnaujintas įsipareigojimas“ pripažįstama, kad teisinė asmens teisių apsauga turi būti užtikrinama kartu teigiamai ir aktyviai skatinant nediskriminavimą ir lygias galimybes. Jame nurodytos pagrindinės sritys, kuriose reikia toliau siekti pažangos ES ir nacionaliniu lygmeniu, t. y.: kova su daugialype diskriminacija, tolesnis sąmoningumo ugdymas, dėmesys nediskriminavimui, pozityvioji diskriminacija ir duomenų rinkimas. Be to, jame pranešama apie naujos vyriausybės ekspertų grupės sukūrimą, siekiant skatinti valstybių narių dialogą nediskriminavimo politikos klausimais. Galiausiai, Komunikate pripažįstama, kad romų padėtį nusako nuolatinė asmens ir institucinė diskriminacija ir turinti neigiamų pasekmių socialinė atskirtis.

Aiškinamoji informacija

Šiandien paskelbto ES tyrimo duomenimis, europiečiai mano, kad diskriminacija dar dažna, ypač kalbant apie lytinę orientaciją (51 %), negalią (45 %), amžių ir religiją (po 42 %). Maždaug vienas iš trijų europiečių teigia per praėjusius metus buvę diskriminacijos ar priekabiavimo liudininkai, o 48 % mano, kad kovojant su šia problema daroma nepakankamai. 2008 m. vasario mėn. atliktas ankstesnis tyrimas parodė, kad didžioji dauguma ES piliečių (68–77 %) mano, kad būtina priimti specialių teisės aktų, kurie padėtų apsaugoti žmones nuo diskriminacijos už darbo rinkos ribų.

Naujoje Komisijos ataskaitoje dėl ES vienodo požiūrio darbe taisyklių (žr. nuorodą žemiau) nurodoma, kad dabar jos sėkmingai įgyvendintos daugumoje ES šalių. Nors teisės aktuose, dėl kurių buvo susitarta 2000 m., kai kuriais atvejais pateiktos novatoriškos koncepcijos, daugelis valstybių narių nustatė griežtesnius nei ES direktyvoje minimalius reikalavimus.

IP/08/1070: Siekdama suteikti galimybių ir padėti Europos žmonėms XXI amžiuje, Komisija siūlo atnaujintą socialinę darbotvarkę
MEMO/08/461

Direktyvos pasiūlymas


http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
Komunikatas „Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems – atnaujintas įsipareigojimas“
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

Direktyvos dėl lygių užimtumo galimybių įgyvendinimo ataskaita
i08_lt.doc

Papildoma informacija:
Specialus „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 296 dėl diskriminacijos ES

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm
Apklausa „Flash Eurobarometer 232“

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf.
Europos Komisijos svetainė, skirta kovai su diskriminacija

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Vaizdo naujienos apie diskriminaciją dėl negalios ir dėl romų kilmės

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar