Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Brüsszel, 2008. július 2.

Az Európai Unió a munkahelyen kívüli diszkrimináció elleni védelemre tesz javaslatot

A Bizottság ma irányelvjavaslatot fogadott el, amely állást foglal a munkahelyen kívüli, koron, fogyatékosságon, szexuális irányultságon, valláson vagy meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen.. Az új irányelv egyenlő bánásmódot kíván biztosítani mindenki számára a szociális védelem – azon belül a szociális biztonság és az egészségügyi ellátás – területén, az oktatásban, valamint a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, a lakhatást is beleértve. Az Eurobarometer vizsgálatai arra mutatnak, hogy az európaiak legnagyobb része szerint kívánatos lenne az ilyen szabályozás: 77 százalékuk támogatja a diszkrimináció elleni védelemre irányuló intézkedéseket az oktatás, és 68 százalékuk az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén.

„Az egyenlő bánásmódhoz való jog alapvető dolog, ám az EU-ban továbbra is több millió embernek kell hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnie mindennapi élete során. Jelenleg magában a közösségi jogban is fennáll bizonyos egyenlőtlenség, hiszen az embereket a munkahelyükön kívül csak nemük és fajuk, vagy etnikai származásuk alapján tett megkülönböztetés ellen védelmezi. Biztosítanunk kell, hogy az egyenlő bánásmód minden területen érvényesüljön”, hangsúlyozta Vladimír Špidla, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztos. „Az általunk javasolt intézkedések arányosak és ésszerűek; jogbiztonságot nyújtanak mind a vállalkozásoknak, mind a termékek és szolgáltatások felhasználóinak, de ugyanakkor tiszteletben tartják a különböző ágazatok sajátos követelményeit, és a nemzeti hagyományokat is.”

A mai javaslat mindenki számára egyenlő feltételeket kíván teremteni az egész Közösségben, amelynek egyes tagállamai nemzeti szinten már ma is igen kiterjedt megkülönböztetés-ellenes védelmet biztosítanak. Az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, hogy szükség van ilyen horizontális javaslatra, és 2007 decemberében az állam- és kormányfők is felhívták a tagállamokat arra, hogy fejtsenek ki több erőfeszítést a megkülönböztetés elleni küzdelemben.
A jogszabály célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés tiltása, a zaklatás és az áldozattá tétel megakadályozása. A fogyatékossággal élők számára a megkülönböztetés tilalma az általános akadálymentesítést és az „igényeikhez való ésszerű alkalmazkodás” elvét jelenti, amelyet már fellelhetünk a meglévő európai jogszabályokban. A jogszabály ugyanakkor nem kíván aránytalan terhet róni a szolgáltatókra, és ezért figyelembe veszi majd a szervezetek méretét, forrásait és jellegét, a becsült költséget, a termékek és szolgáltatások életciklusát, valamint a fogyatékossággal élők megnövekedett hozzáféréséből eredő potenciális előnyöket is. Az irányelv csak azokra a magánszemélyekre vonatkozik, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak. A tagállamok továbbá ezentúl is szabadon fenntarthatják az állam világi jellegét biztosító, illetve a vallási szervezetek státuszát vagy tevékenységeit érintő rendelkezéseiket.
Az irányelv nem befolyásolja az általánosan elfogadott gyakorlatokat, például az időseknek nyújtott kedvezményeket (közlekedési költségek, múzeumi belépők), illetve az egyes javakhoz való hozzáférésre vonatkozó, közegészségügyi szempontok alapján kiszabott korhatárt (például a fiataloknak nem árusítható alkohol). A javasolt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a megkülönböztetés áldozatainak esélyegyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervek fognak tanácsokkal szolgálni, és a nem kormányzati szervezeteknek is lehetőségük nyílik majd arra, hogy jogi és adminisztratív eljárásokban segítsék őket.

Kormányzati szakértői csoport és megújult elkötelezettség az egyéni jogok jogi védelme mellett

Az irányelvjavaslat a megkülönböztetésmentességre vonatkozó, tágabb értelemben vett szakpolitikai megközelítés része, amelyet a 2007-es általános esélyegyenlőség európai évét követően a Bizottság szintén ma fogadott el.- A „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség: megújított kötelezettségvállalás” című közlemény elismeri, hogy az egyéni jogok jogi védelmének együtt kell járnia a megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség pozitív és aktív előmozdításával. A javaslat rámutat azokra a kulcsfontosságú területekre, amelyeken további előrelépésre van szükség mind közösségi, mind nemzeti szinten. Ilyen többek között a többszörös megkülönböztetés elleni küzdelem, a tudatosság további növelése, a megkülönböztetésmentesség általános érvényesítése, a pozitív fellépés és az adatgyűjtés. Bejelenti továbbá, hogy új kormányzati szakértői csoport jön létre, amely erősíti majd a megkülönböztetés elleni politikákról szóló párbeszédet a tagállamok között. Végül a közlemény elismeri, hogy a romák helyzetét tartós egyéni és intézményes diszkrimináció és széles körű társadalmi kirekesztés jellemzi.

Háttér

Egy ma közzétett uniós felmérés szerint az európaiak úgy vélik, hogy a megkülönböztetés továbbra is mindennapos jelenség, különösen a szexuális beállítottság (51%), a fogyatékosság (45%), a kor és a vallás (mindkettő 42%) tekintetében. Három európai polgár közül legalább egy vált megkülönböztetés vagy zaklatás tanújává az elmúlt év során, és 48%-uk véleménye szerint a diszkrimináció leküzdése érdekében hozott intézkedések továbbra sem elegendőek. Egy korábbi, 2008 februárjában folytatott felmérésből is kiviláglott, hogy az uniós polgárok túlnyomó többsége (68-77%-a) véli úgy, hogy szükség lenne külön jogszabályokra az emberek megkülönböztetés elleni védelme érdekében a munkaerőpiacon kívül is.
Időközben elkészült egy új bizottsági jelentés a foglalkoztatás területén alkalmazott egyenlő bánásmód uniós szabályairól (lásd az alábbi linket), amely megállapította, hogy ezeket jelenleg már sikeresen érvényesítik a legtöbb uniós államban. A 2000-ben elfogadott jogszabályok több tekintetben újító jellegű fogalmakat vezettek be, sok tagállam azonban túlment az uniós irányelvben foglalt minimális követelményeken.


IP/08/1070: A Bizottság egy megújított szociális menetrendet javasol a XXI. század Európájában élők támogatása és életkörülményeinek javítása érdekében

MEMO/08/461

Irányelvjavaslathttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en


Bizottság közleménye – „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség: megújított kötelezettségvállalás”
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

Jelentés a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv alkalmazásáról
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

További információk:
Speciális Eurobarométer felmérés (296. sz.) az EU-n belüli diszkriminációról

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Flash Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Az Európai Bizottság diszkriminációellenességról szóló weboldala

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
A fogyatékkal élők megkülönböztetéséről és a romákról szóló videófilm formátumú hírek

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar