Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Bryssel 2. heinäkuuta 2008

EU ehdottaa syrjintäsuojaa työpaikan ulkopuolella

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksen direktiiviksi, jossa säädetään ikään, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja uskontoon tai uskoon perustuvalta syrjinnältä suojaamisesta työpaikan ulkopuolella. Uusi direktiivi takaisi tasa-arvoisen kohtelun sosiaalisessa suojelussa, sosiaaliturva ja terveydenhuolto mukaan lukien, koulutuksessa ja sellaisten tavaroiden ja palvelujen (myös asuminen) tarjonnassa ja toimituksessa, jotka ovat yleisölle kaupallisesti saatavilla. Eurobarometritutkimukset osoittavat, että suurin osa eurooppalaisista tukee asiaan liittyvää lainsäädäntöä: toimenpiteitä syrjinnältä suojaamiseksi koulutuksessa kannattaa 77 prosenttia ja tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa 68 prosenttia.

”Tasa-arvoinen kohtelu on perusoikeus, mutta silti miljoonat ihmiset EU:ssa kokevat edelleen syrjintää joka päivä. Yhteisön lainsäädännössäkin on tällä hetkellä eriarvoisuutta, sillä sen mukaan kansalaisia suojellaan työpaikan ulkopuolella vain sukupuoleen ja rotuun tai etniseen alkuperään perustuvalta syrjinnältä. Meidän on taattava tasa-arvoinen kohtelu kaikissa tapauksissa”, sanoo työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla. Ehdottamamme toimet ovat oikeasuhteisia ja kohtuullisia. Niillä taataan oikeusvarmuus sekä yrityksille että yritysten tuottamien tavaroiden ja palvelujen käyttäjille. Samalla niissä otetaan huomioon eri alojen erityistarpeet ja kansalliset perinteet.”

Ehdotuksella pyritään tasapuolisiin toimintaedellytyksiin kaikkialla EU:ssa; tosin jotkin jäsenvaltiot soveltavat jo syrjintäsuojaa koskevia tiukkoja kansallisia säännöksiä. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tällaista laaja-alaista ehdotusta ja valtioiden päämiehet kehottivat joulukuussa 2007 jäsenvaltioita tehostamaan syrjinnän torjumiseen liittyviä toimiaan.

Säännöksessä kielletään välitön ja välillinen syrjintä sekä häirintä ja vastatoimenpiteet. Vammaisten osalta syrjimättömyys tarkoittaa yleistä esteettömyyttä ja ”kohtuullisia mukautuksia”, mitä jo toteutetaankin voimassa olevassa eurooppalaisessa lainsäädännössä. Säännöksessä vältetään kuitenkin asettamasta palvelujen toimittajille kohtuuttomia rasitteita ottamalla huomioon organisaation koko ja resurssit sekä luonne, arvioidut kustannukset, tavaroiden ja palvelujen elinkaari sekä vammaisten esteettömämmän pääsyn mahdolliset hyödyt. Direktiiviä sovelletaan yksityishenkilöihin ainoastaan, jos he harjoittavat kaupallista toimintaa. Jäsenvaltiot voivat myös säilyttää toimet, joilla varmistetaan valtion maallinen luonne tai jotka liittyvät uskonnollisten organisaatioiden asemaan ja toimintaan. Direktiivillä ei ole vaikutusta yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin, kuten iäkkäämmille kansalaisille myönnettyihin alennuksiin (esimerkiksi bussiliput ja museoiden pääsyliput) tai kansanterveydellisistä syistä asetettuihin ikärajoituksiin tiettyjen tavaroiden (esim. alkoholi) hankinnassa. Ehdotettujen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi kansalliset tasa-arvoelimet tarjoavat syrjinnän uhreille neuvontaa ja kansalaisjärjestöt voivat avustaa heitä oikeus- ja hallintomenettelyissä.

Uusi asiantuntijaryhmä ja sitoutuminen yksilön oikeuksien oikeudelliseen suojaamiseen

Direktiiviehdotus on osa laajempaa lähestymistapaa syrjimättömyyteen, jonka komissio hyväksynyt niinikään tänään, ja se liittyy Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden (2007) seurantaan. Syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevassa tiedonannossa todetaan, että yksilön oikeuksien oikeudellisen suojaamisen on liityttävä tiiviisti syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien positiiviseen ja aktiiviseen edistämiseen. Siinä mainitaan avainalueet, joilla EU:n ja jäsenvaltioiden on edistyttävä, kuten moniperusteisen syrjinnän torjuminen, tiedottaminen, syrjimättömyyden sisällyttäminen muihin toimiin, positiiviset erityistoimet ja tiedonkeruu. Sillä myös perustetaan uusi asiantuntijaryhmä, johon kuuluu viranomaisedustajia, jäsenvaltioiden välisen syrjimättömyystoimia koskevan vuoropuhelun vahvistamiseksi. Lisäksi tiedonannossa todetaan, että romaniväestön tilannetta kuvaavat edelleen jatkuva syrjintä sekä henkilö- että järjestelmätasolla ja vakava sosiaalinen syrjäytyminen.

Tausta

Tänään julkaistun EU-tutkimuksen mukaan eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että syrjintä on edelleen yleistä erityisesti silloin, kun se liittyy sukupuoliseen suuntautumiseen (51 %), vammaisuuteen (45 %), ikään (42 %) ja uskontoon (42 %). Viimeksi kuluneen vuoden aikana noin yksi kolmesta eurooppalaisesta on ollut todistamassa syrjintää tai häirintää. 48 prosenttia pitää syrjinnänvastaisia toimia riittämättöminä. Helmikuussa 2008 tehdyssä aikaisemmassa tutkimuksessa korostettiin, että suurin osa Euroopan kansalaisista (68–77 %) katsoo, että erityinen lainsäädäntö on tarpeen kansalaisten suojelemiseksi syrjinnältä myös työmarkkinoiden ulkopuolella.

Komission uudessa raportissa, jossa tarkastellaan tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla koskevia EU:n sääntöjä, todettiin, että lainsäädäntö on pantu menestyksekkäästi täytäntöön useimmissa EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka vuonna 2000 annetulla lainsäädännöllä otettiin käyttöön innovatiivisia toimintamalleja monissa tapauksissa, monet jäsenvaltiot ovat menneet EU:n direktiivin vaatimuksia pidemmälle.
IP/08/1070: EU ehdottaa syrjintäsuojaa työpaikan ulkopuolella

MEMO/08/461

Ehdotus direktiiviksi:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva tiedonanto:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Raportti yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltamisesta:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Lisätietoja:
Syrjintää EU:ssa koskeva Special Eurobarometer Survey 296:


http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htmFlash Eurobarometer 232:


http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Euroopan komission syrjinnän torjuntaa koskeva verkkosivusto:


http://ec.europa.eu/antidiscriminationVammaisten syrjintää ja romaniväestöä koskevia videouutislähetyksiä:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar