Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Brüssel, 2. juuli 2008

EL astub samme kaitseks diskrimineerimise eest väljaspool töövaldkonda

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku direktiivi kohta, millega nähakse ette kaitse väljaspool töövaldkonda esineva diskrimineerimise eest vanuse, puuete, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või veendumuste põhjal. Selle uue direktiiviga tagatakse võrdne kohtlemine valdkondades, nagu sotsiaalkaitse, kaasa arvatud sotsiaalkindlustus ja tervishoid, hariduselu ning üldsusele kaubandusvõrgus kättesaadavate kaupade ja teenustega varustamine, sealhulgas elamumajanduses. Eurobaromeetri uuringud näitavad, et valdav enamus eurooplasi on sellise reguleerimise poolt: 77% küsitletutest toetavad meetmeid, mis kaitseksid inimesi diskrimineerimise eest hariduses ja 68% kaupade ja teenuste kättesaadavuse osas.

„Õigus võrdsele kohtlemisele on põhiõigus, kuid miljonid inimesed ELis puutuvad diskrimineerimisega oma igapäevaelus jätkuvalt kokku. Hetkel esineb ebavõrdsust ühenduse õigusaktides endis – töökohast väljapoole jäävates eluvaldkondades tagatakse kaitse diskrimineerimise eest üksnes soo ja rassilise või rahvusliku päritolu põhjal. Me peame tagama võrdse kohtlemise kõikides eluvaldkondades,” ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla. „Meie kavandatud meetmed on tasakaalus ja mõistlikud. Need annavad õiguskindlust ettevõtjatele ning kaupade ja teenuste tarbijatele, samas järgides nii majandussektorite spetsiifikat kui ka rahvuslikke tavasid.”

Tänane ettepanek loob õiglase olukorra kogu ELis, sest mõnes liikmesriigis on juba kehtestatud väga põhjalik riiklik diskrimineerimisvastase kaitse süsteem. Euroopa Parlament on korduvalt esitanud üleskutseid sellise horisontaalse meetme loomiseks. 2007. aasta detsembris pöördusid ka riigi- ja valitsusjuhid liikmesriikide poole üleskutsega tugevdada võitlust diskrimineerimise vastu.

Direktiiviga keelustatakse otsene ja kaudne diskrimineerimine ning samuti ahistamine ja ohvristamine. Puuetega inimeste jaoks tähendab mittediskrimineerimine nii üldist juurdepääsu kui ka mõistlike abinõude võimaldamise põhimõtet, mis on Euroopa õigusaktides juba käibele võetud. Seejuures püütakse vältida teenuste osutajate ülemäärast koormamist, kaaludes ettevõtete suurust ja ressursse, nende olemust, eeldatavat kulu, kaupade ja teenuste elutsüklit ning seda, millist kasu parem juurdepääs puuetega inimestele toob. Eraisikute puhul kohaldatakse direktiivi ainult nende äritegevuse suhtes. Liikmesriikidele jääb siiski õigus säilitada riigis ilmaliku võimu tagamiseks või usuorganisatsioonide seisundi ja tegevuse reguleerimiseks võetud meetmed. Direktiivi kohaldamisalast jäävad välja üldtunnustatud meetmed, nagu soodushinnad pensionäridele (näit. bussi- või muuseumipilet) või ealised piirangud teatavate kaupade müügile (näit. alkoholimüük noortele) tervishoiu kaalutlustel. Kavandatud meetmete tulemuslikkuse tagamiseks on võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatel riiklikel asutustel võimalik diskrimineerimise ohvreid nõustada ning kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad neid aidata kohtulikes ja haldusmenetlustes.

Valitsuste tasandil eksperdirühm ja üksikisiku õiguste kaitse uuendatud strateegia

Direktiivi ettepanek on osa laiemast, samuti täna komisjoni poolt vastuvõetud põhimõttelisest lähenemisviisist mittediskrimineerimisele ning jätkab 2007. aasta algatuse „Euroopa aasta – võrdsed võimalused kõigile” suunda. Teatises „Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia” tõdetakse, et tegevus üksikisiku õiguste kaitseks ning mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste põhimõtete positiivne ja jõuline edendamine peavad käima käsikäes. Teatises nähakse ette peamised edasiliikumist nõudvad valdkonnad ELi ja riikide tasandil, nagu võitlus mitmekordse diskrimineerimise vastu, teadlikkuse pidev tõstmine, mittediskrimineerimisküsimuste esmatähtsustamine, positiivne toimimisviis ja teabe kogumine. Samuti teatatakse uue eksperdirühma loomisest valitsuste tasandil, et tugevdada liikmesriikidevahelist dialoogi mittediskrimineerimisstrateegia küsimustes. Teatises tõdetakse ka mustlaste kogukonna ulatuslikku sotsiaalset tõrjutust ning nende jätkuvat diskrimineerimist nii üksikisikute kui ka ametkondade tasandil.

Taust

Täna avaldatud ELi uuringu kohaselt arvavad eurooplased, et diskrimineerimine on endiselt sagedane, eelkõige seksuaalse sättumuse (51%), puuete (45%), vanuse (42%) ja usu (42%) põhjal. Ligikaudu iga kolmas eurooplane on viimase aasta jooksul olnud tunnistajaks diskrimineerimisele või ahistamisele ning 48% arvab, et selle ränga taaga vastu ei võidelda piisavalt. Veebruaris 2008 läbiviidud varasem uuring tõi esile, et valdav enamus (68–77%) ELi kodanikest näeb vajadust vastu võtta eri õigusakt, mis kaitseks inimesi diskrimineerimise eest väljapoole töökeskkonda jäävates eluvaldkondades.

Samal ajal väidetakse uues komisjoni aruandes, mis käsitleb ELi eeskirju võrdse kohtlemise kohta töökohal (vaata viidet allpool), et need eeskirjad on nüüdseks enamikus ELi riikides edukalt rakendatud. Kuigi 2000. aastal vastuvõetud õigusaktis võeti kasutusele mitmeid uudseid lähenemisviise, on paljud liikmesriigid kehtestanud direktiiviga ette nähtud miinimumnõuetest palju rangemad nõuded.

IP/08/1070: Komisjon teeb ettepaneku uue sotsiaalmeetmete kava kohta, et avada inimestele 21. sajandi Euroopas rohkem võimalusi
MEMO/08/461


Direktiivi ettepanek
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Teatis „Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia”
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamise aruanne
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Lisateave:
Eurobaromeetri eriuuring nr 296 diskrimineerimise kohta ELis

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Eurobaromeetri kiiruuring nr 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Euroopa Komisjoni diskrimineerimisvastase tegevuse veebileht

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Videouudised puuetega inimeste diskrimineerimisest ja mustlaste olukorrast

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar