Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Bruxelles, den 2. juli 2008

EU foreslår regler til beskyttelse mod forskelsbehandling også uden for arbejdsmarkedet

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til direktiv om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering og religion eller tro også uden for arbejdsmarkedet. Med det nye direktiv sikres borgerne ligebehandling på områder som social beskyttelse, herunder socialsikring og sundhedsydelser, uddannelse og adgang til almindeligt tilgængelige varer og tjenesteydelser, bl.a. boliger. Eurobarometer-undersøgelser viser, at et stort flertal af borgerne i Europa går ind for denne form for lovgivning: 77 % støtter foranstaltninger, der skal beskytte borgerne mod forskelsbehandling i uddannelsessystemet, og 68 % hvad angår adgang til varer og tjenesteydelser.

"Retten til ligebehandling er en grundlæggende rettighed, men millioner af mennesker i EU forskelsbehandles fortsat i hverdagen. På nuværende tidspunkt er der en skævhed i selve EU-lovgivningen, da den uden for arbejdsmarkedet kun beskytter mod forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse. Vi må sikre ligebehandling på alle områder," udtalte Vladimír Špidla, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. "De foranstaltninger, vi nu foreslår, er forholdsmæssige og rimelige; de giver virksomheder og brugere af varer og tjenesteydelser retssikkerhed, samtidig med at det tages hensyn til de særlige krav i en række sektorer og de nationale traditioner respekteres."

Forslaget skaber lige vilkår i hele EU, idet nogle medlemsstater allerede har en meget omfattende beskyttelse mod forskelsbehandling. Europa-Parlamentet har gentagne gange efterspurgt et sådant tværgående forslag, og stats- og regeringscheferne opfordrede i december 2007 medlemsstaterne til at styrke deres indsats til bekæmpelse af forskelsbehandling.

Med direktivet indføres der et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane og repressalier. For handicappede betyder det især, at de får adgangsmuligheder på lige fod med andre, og at princippet om "tilpasninger i rimeligt omfang", som allerede findes i de gældende EU-regler, finder anvendelse. Direktivet pålægger dog ikke tjenesteudbydere en uforholdsmæssig byrde, da der tages hensyn til organisationens størrelse og ressourcer, aktiviteter, de anslåede omkostninger, varernes og tjenesteydelsernes livscyklus samt de potentielle fordele ved, at handicappede får bedre adgang. Direktivet finder kun anvendelse på private, hvis de gennemfører erhvervsmæssige aktiviteter. Medlemsstaterne kan også frit vælge at bevare deres foranstaltninger vedrørende statens verdslige status eller religiøse organisationers status og aktiviteter.

Direktivet får ingen indvirkning på alment accepteret praksis såsom rabatter for ældre (f.eks. på billetter til offentlig trafik og museer) eller aldersbegrænsninger for adgang til visse varer (f.eks. alkohol til unge) af hensyn til folkesundheden. For at sikre, at de foreslåede foranstaltninger slår igennem, skal de nationale ligebehandlingsorganer rådgive ofre for forskelsbehandling, samtidig med at civilsamfundets organisationer også får mulighed for at hjælpe ofrene med retlige og administrative procedurer.

Mellemstatslig ekspertgruppe og det nye engagement vedrørende retlig beskyttelse af borgernes rettigheder

Direktivforslaget indgår i en bredere politiktilgang til ikke-forskelsbehandling, som også blev vedtaget af Kommissionen i dag. Tilgangen er en opfølgning af det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007. I meddelelsen "Ikke-forskelsbehandling og lige muligheder: et nyt engagement" erkendes det, at den retlige beskyttelse af borgernes rettigheder skal gå hånd i hånd med positiv og aktiv fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle. I meddelelsen omtales de nøgleområder, hvor der er behov for yderligere fremskridt på EU-niveau og i medlemsstaterne, nemlig bekæmpelse af multipel diskrimination (dvs. diskrimination af flere grunde) oplysningsaktiviteter, mainstreaming af ikke-forskelsbehandling, positiv særbehandling og dataindsamling. Der nedsættes desuden en ny mellemstatslig ekspertgruppe, som skal bidrage til at styrke dialogen om medlemsstaternes politikker for bekæmpelse af forskelsbehandling. Endelig erkendes det i meddelelsen, at romaernes situation er præget af vedvarende individuel og institutionel forskelsbehandling og omfattende social udstødelse.

Baggrund

Ifølge en EU-undersøgelse, som offentliggøres i dag, mener europæerne, at forskelsbehandling stadig er et udbredt fænomen, især hvad angår seksuel orientering (51 %), handicap (45 %), alder og religion (42 % hver). Næsten hver tredje europæer har været vidne til forskelsbehandling eller chikane i det forgangne år, og 48 % mener, at der ikke gøres nok for at bekæmpe problemet. Af en tidligere undersøgelse fra februar i år fremgik det, at størstedelen af EU-borgerne (mellem 68 % og 77 %) mente, at der er behov for særlig lovgivning for at beskytte personer mod forskelsbehandling også uden for arbejdsmarkedet.

En ny beretning fra Kommissionen om EU-reglerne vedrørende ligestilling på arbejdsmarkedet (jf. link nedenfor) viser imidlertid, at reglerne nu er korrekt gennemført i de fleste EU-lande. Selvom denne lovgivning, som blev vedtaget i 2000, i mange tilfælde indførte en række nyskabende begreber, har adskillige medlemsstater valgt at vedtage regler, der er mere vidtgående end mindstekravene i EU-direktivet.

IP/08/1070: Kommissionen foreslår en ny udgave af den sociale dagsorden, som skal give borgerne midler og hjælp i det 21. århundredes Europa
MEMO/08/461

Forslag til direktiv

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Meddelelse om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle: et nyt engagement
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Beretning om anvendelsen af direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Eurobarometer-undersøgelse nr. 296 om forskelsbehandling i EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Flash Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

Europa-Kommissionens websted om forskelsbehandling

http://ec.europa.eu/antidiscrimination

Videonyhedsklip om forskelsbehandling af handicappede og af romaer

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar