Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

V Bruselu dne 2. července 2008

EU navrhuje ochranu před diskriminací mimo pracoviště

Komise dnes přijala návrh směrnice poskytující ochranu před diskriminací na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, vyznání nebo víry i mimo pracoviště. Tato nová směrnice by měla zajistit rovné zacházení v oblasti sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, v oblasti vzdělávání a přístupu k veřejnosti komerčně dostupnému zboží a službám a jejich poskytování, včetně bydlení. Průzkumy Eurobarometru ukazují, že velká většina Evropanů takové předpisy podporuje: 77 % dotázaných je pro opatření na ochranu před diskriminací v oblasti vzdělávání a 68 % podporuje předpisy týkající se diskriminace v přístupu ke zboží a službám.

„Právo na rovné zacházení je základním právem, ale miliony lidí v EU v běžném životě nadále diskriminaci zažívají. V současné době existují rozdíly i v právních předpisech Společenství, jelikož ochrana proti diskriminaci mimo pracoviště se vztahuje pouze na pohlaví, rasu nebo etnický původ. Rovné zacházení je však třeba zajistit v každém případě," uvedl Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Opatření, která navrhujeme, jsou přiměřená a rozumná. Dávají právní jistotu podnikům i uživatelům zboží a služeb a zároveň berou ohled na specifické požadavky různých odvětví i na národní tradice."

Vzhledem k tomu, že v některých členských státech je již účinná ochrana proti diskriminaci velmi dobře zavedena, nastolí tento návrh v celé EU stejné podmínky. Požadavek na návrh jednotného předpisu přicházel opakovaně od Evropského parlamentu, zatímco hlavy států a vlád vyzvaly členské státy v prosinci 2007, aby zintenzívnily své úsilí v boji proti diskriminaci.

Právní předpisy budou zakazovat přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování a viktimizaci. Pro osoby se zdravotním postižením bude nediskriminace zahrnovat všeobecnou dostupnost a zásadu „přiměřeného uspořádání“, jež se ve stávajících evropských právních předpisech již používá. Tyto právní předpisy však nebudou uvalovat nepřiměřenou zátěž na poskytovatele služeb a budou přihlížet k rozsahu a prostředkům dané organizace, její povaze, k odhadovaným nákladům, životnosti zboží a služeb i k možnému přínosu lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Směrnice se bude vztahovat na soukromé osoby pouze v případě, že vykonávají komerční činnosti. Členské státy budou mít i nadále možnost zachovat opatření zajišťující sekulární povahu státu a předpisy týkající se statusu a činností náboženských organizací. Směrnice nebude mít dopad na obecně přijímané postupy, jako jsou slevy pro seniory (např. v případě jízdného v autobusech a vstupného do muzeí) nebo věkové omezení v přístupu k určitému zboží (např. k alkoholu pro mladistvé). Aby byla zajištěna účinnost navrhovaných opatření, budou vnitrostátní subjekty zabývající se rovností poskytovat obětem diskriminace poradenství a organizace občanské společnosti budou mít také možnost pomáhat obětem prostřednictvím právních a správních postupů.

Skupina vládních odborníků a obnovený závazek právní ochrany individuálních práv

Návrh směrnice je součástí širšího politického přístupu k nediskriminaci, který Komise dnes rovněž přijala v návaznosti na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007. Sdělení „Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek“ vyjadřuje uznání, že právní ochranu individuálních práv musí doprovázet pozitivní a aktivní podpora nediskriminace a rovných příležitostí. Nastiňuje hlavní oblasti, kde je třeba dalšího pokroku na úrovni EU a členských států, jako je boj proti vícenásobné diskriminaci, další zvyšování povědomí, začleňování nediskriminace do všech oblastí, pozitivní akce a sběr údajů. Toto sdělení také oznamuje zřízení nové skupiny vládních odborníků s cílem posílit dialog mezi členskými státy o politikách proti diskriminaci. A kromě toho také uznává, že pro situaci Romů je charakteristická přetrvávající individuální a institucionální diskriminace a dalekosáhlé sociální vyloučení.

Souvislosti

Podle průzkumu na úrovni EU, který byl dnes zveřejněn, se Evropané domnívají, že diskriminace je hojně rozšířená, a to zejména pokud jde o diskriminaci na základě sexuální orientace (51 %), zdravotního postižení (45 %), věku a náboženství (po 42 %). Zhruba třetina Evropanů uvádí, že byli v minulém roce svědky diskriminace nebo obtěžování, a 48 % se domnívá, že dosavadní úsilí v boji proti tomuto negativnímu jevu není dostatečné. Starší průzkum, z února 2008, upozornil na to, že velká většina občanů EU (mezi 68 a 77 %) považuje za potřebné přijmout zvláštní právní předpisy na ochranu před diskriminací v oblastech mimo trh práce.

Podle nové zprávy Komise o pravidlech EU o rovném zacházení v zaměstnání (viz níže uvedený odkaz) bylo zjištěno, že ve většině členských států EU tato pravidla již byla úspěšně provedena. Ačkoli tyto právní předpisy, které byly dohodnuty v roce 2000, zavedly v některých případech inovační koncepce, mnohé členské státy překročily minimální požadavky stanovené ve směrnici EU.

IP/08/1070: Komise představuje obnovenou sociální agendu, která by měla zlepšit postavení občanů a pomáhat jim v Evropě 21. století
MEMO/08/461

Návrh směrnice
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Sdělení „Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek“
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en
Zpráva o provádění směrnice o rovném zacházení v zaměstnání
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

Další informace:
Zvláštní průzkum Eurobarometru 296 o diskriminaci v EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Bleskový průzkum Eurobarometru 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Webová stránka Evropské komise věnovaná boji proti diskriminaci

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Video zpravodajství o diskriminaci na základě zdravotního postižení a romské menšině

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar