Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Брюксел, 2 юли 2008 г.

Европейският съюз предлага защита от дискриминация и извън работното място

Днес Комисията прие предложение за директива, която предвижда защита и извън работното място от дискриминация въз основа на възраст, увреждания, сексуална ориентация и религия или вяра. Предложената нова директива ще гарантира равнопоставеност в сферите на социалната защита, включително социалната сигурност и здравеопазването, на образованието и на достъпа и снабдяването със стоки и услуги, които са обществено достъпни на пазара, включително недвижими имоти. Проучвания на Евробарометър показват, че голяма част от европейските граждани се обявяват в подкрепа на подобно законодателство: 77 % подкрепят мерките за защита на хората от дискриминация в сферата на образованието, а 68 % — в сферата на достъпа до стоки и услуги.

„Правото на равнопоставеност е от основно значение, но милиони хора в ЕС продължават да бъдат обект на дискриминация в своето ежедневие. Понастоящем съществува неравнопоставеност в самото общностно законодателство, тъй като хората са защитени от дискриминация извън работното си място единствено на основание на полова принадлежност и расов или етнически произход. Необходимо е да гарантираме равнопоставеност въз основа на всички критерии,“ заяви Владимир Шпидла, комисар по трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности. „Мерките, които предлагаме са пропорционални и разумни; те предоставят правна сигурност на предприятията и на потребителите на стоки и услуги, като същевременно зачитат специфичните изисквания, които съществуват в множество сектори, а също и националните традиции.

Направеното днес предложение създава равни условия на цялата територия на ЕС, тъй като в някои държави-членки вече съществува много широкообхватна антидискриминационна защита. Призиви за подобно хоризонтално предложение бяха неколкократно отправени от Европейския парламент, а през декември 2007 г. държавните и правителствени ръководители призоваха държавите-членки да засилят своите усилия в борбата с дискриминацията.

Законодателството ще забрани пряката и непряка дискриминация, както и тормоза и виктимизацията. За хората с увреждания, недискриминацията ще включва общ достъп, както и принципа на „разумно преустройство“, който вече се използва в съществуващото европейско законодателство. Въпреки това в директивата ще се избягва налагането на неоправдано голяма тежест за доставчиците на услуги, като се отчитат размера и ресурсите на дадената организация, нейната същност, прогнозираните разходи, жизнения цикъл на стоките и услугите, а също и потенциалните ползи за хората с увреждания в следствие на подобрения достъп.

Директивата ще се прилага за частни лица, единствено доколкото те извършват търговски дейности. Освен това държавите-членки си запазват правото да поддържат мерки, които да гарантират светския характер на държавата, или мерки, свързани със статута и дейността на религиозни организации. Директивата няма да окаже въздействие върху общоприети практики, като например намаления за възрастни граждани (напр. тарифи на билети за градски транспорт или за вход в музеи) или възрастови ограничения за достъп до определени стоки (напр. алкохол за младежи) от съображения за общественото здраве. За да се гарантира ефективност на предложените мерки, националните органи за равнопоставеност ще предоставят консултации на жертвите на дискриминация, а организации на гражданското общество ще имат възможност да помагат на жертвите в рамките на правни и административни процедури.

Правителствени експертни групи и подновен ангажимент за правна защита на личностните права

Предложението за директива е част от по-широкообхватен политически подход към недискриминацията, приет също днес от Комисията, като продължение на Европейската 2007 година на равните възможности за всички. В съобщението „Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент“ се признава, че правната защита на личностните права следва да върви ръка за ръка с положителното и активно насърчаване на недискриминацията и равните възможности. Определят се основни области, в които е необходим допълнителен напредък на европейско и национално равнище, като например борбата с множествената дискриминация, допълнително повишаване на осведомеността, общоприетост на недискриминацията, положителни дейности и събиране на данни. Освен това в съобщението се оповестява създаването на нова правителствена експертна група, която да заздрави диалога между държавите-членки в областта на недискриминационните политики. Накрая, в съобщението се потвърждава, че положението на ромите се характеризира с трайна личностна и институционална дискриминация и широкомащабна социална изолация.

Контекст

Според публикувано днес проучване европейците са на мнение, че дискриминацията все още остава широко разпространена, особено що се отнася до дискриминацията, свързана със сексуална ориентация (51 %), увреждания (45 %), възраст и религия (по 42 % за всеки критерий). Приблизително един европеец на трима заявява, че е бил свидетел на дискриминация или тормоз през последната година, а 48 % считат, че не се прави достатъчно за справяне с този социален бич. По-ранно проучване проведено през февруари 2008 г. подчерта, че голяма част от европейските граждани (между 68 % и 77 %) виждат нужда от специфично законодателство, което да защитава хората от дискриминация и в сфери извън пазара на труда.

Същевременно в нов доклад на Комисията относно правилата за равно третиране в областта на заетостта (вж. интернет връзката по-долу) се констатира, че тези правила вече се прилагат успешно в повечето държави-членки на ЕС. Независимо от факта, че договореното през 2000 г. законодателство въведе иновационни понятия в редица случаи, много от държавите-членки надминаха минималните изисквания, заложени в директивата на ЕС.
IP/08/1070: Комисията предлага обновена социална програма, за да даде възможности и окаже подкрепа на хората през 21-ви век

MEMO/08/461

Предложение за директива

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
Съобщение за „Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент“
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

Доклад за прилагането на директивата за равно третиране в областта на заетостта

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm
За допълнителна информация:
Специално проучване на Евробарометър 296 относно дискриминацията в ЕС

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Флаш Евробарометър 232:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Уебсайт на Комисията, посветен на антидискриминацията

http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Видео репортажи на тема дискриминация въз основа на увреждания и ромско население

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar