Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Bryssel den 2 juli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Förnyad social agenda ska hjälpa människor och ge dem ökat inflytande i framtiden

Den 2 och 3 juli lägger kommissionen fram ett stort och ambitiöst paket med initiativ. Dessa initiativ innebär ett nytt engagemang för det sociala Europa och bildar en integrerad strategi som sammanför olika politikområden. De visar hur EU kan bidra till att skapa möjligheter och tillgång och visa solidaritet genom att ta initiativ som främjar skapande av arbetstillfällen, utbildning och kompetensutveckling i syfte att bekämpa diskriminering, stödja rörlighet och ge EU-medborgarna möjlighet att leva ett längre och friskare liv. Den förnyade sociala agendan ska ge människor – särskilt ungdomar – möjlighet att hantera den snabba samhällsutvecklingen (dvs. globaliseringen, den tekniska utvecklingen, befolkningens åldrande) och den senaste tidens livsmedels- och oljeprishöjningar och oro på finansmarknaderna. Initiativen syftar också till att hjälpa dem som har svårt att hantera dessa förändringar.

– Europas sociala dimension har aldrig varit så viktig som den är i dag, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Den kan inte betraktas som fristående från EU:s Lissabonstrategi för att främja tillväxt och bättre jobb för européerna. Europa behöver en modern social agenda som kan reagera på snabba ekonomiska och sociala förändringar och främja möjligheter, tillgång och solidaritet för medborgarna. Ekonomiska framsteg för med sig sociala fördelar, och det förslag till paket som kommissionen lägger fram i dag är utarbetat så att ingen förbigås, och så att Europas välstånd kan delas av alla.

Människorna i EU oroar sig över hur globaliseringen kommer att inverka på deras jobb och risken för att drabbas av fattigdom, säger kommissionären med ansvar för sysselsättning och socialpolitik Vladimir Špidla. De inser även att alltför många människor fortfarande nekas möjligheter i livet på grund av diskriminering. Arbetstillfällen går förlorade eftersom företagsråden inte samarbetar effektivt över gränserna. Genom att vi agerar tillsammans kan EU bidra med ett mervärde till åtgärder på nationell nivå för att åstadkomma ett bättre liv för många människor.

Åtgärder på det sociala området ingår i första hand i medlemsstaternas ansvarsområde och de måste vidtas nära medborgarna på nationell, regional och lokal nivå. Medlemsstaterna anslår 26 % av sin bruttonationalprodukt till socialpolitik, jämfört med 15 % i USA och 17 % i Japan. Men pengarna kan användas bättre och mer effektivt. EU har lyckats bra med att komplettera de nationella åtgärderna och främja samarbete för att hantera socioekonomiska förändringar. Som en del av kampen mot fattigdom bidrar EU till att samordna insatserna för att främja en aktiv integrering, även integrering på arbetsmarknaden, genom att göra arbete lönsamt och främja livslångt lärande, särskilt för de personer som har de största svårigheterna att komma ut på arbetsmarknaden. Kommissionen arbetar även för att se till att reglerna på den inre marknaden och inom konkurrenspolitiken främjar utvecklingen av tillgängliga och hållbara sociala tjänster av god kvalitet, även sociala tjänster som tillhandahålls av företag inom den sociala ekonomin (t.ex. kooperativ och ömsesidiga företag).

Den förnyade sociala agendan bygger på en solid bas av tidigare nådda framsteg för det sociala Europa (see MEMO/08/466), och syftar till att anpassa unionens politik och instrument till en ny social verklighet och nya trender. Detta ska ske utan ändring av de grundläggande målen för det sociala Europa, dvs. harmoniska, integrerade samhällen som präglas av sammanhållning och där de grundläggande rättigheterna respekteras inom en sund social marknadsekonomi. Den förnyade sociala agendan bygger på möjligheter, tillgång och solidaritet och fokuserar på att ge människor ett ökat inflytande och möjligheter att ta tillvara sin potential samtidigt som man hjälper dem som har svårigheter med detta.

Det paket som antas den 2 och 3 juli som en del av den förnyade sociala agendan består av 19 initiativ på områdena sysselsättning och socialpolitik, utbildning och ungdom, hälsa, informationssamhället och ekonomisk politik (see MEMO/08/471). Initiativen har koncentrerats till följande prioriterade områden:

1. Beredskap inför framtiden – barn och ungdomar

2. Investera i människor – hantera förändringar

3. Främja längre och friskare liv

4. Bekämpa diskriminering

5. Stärka instrumenten

6. Påverka agendan på det internationella planet

7. Bekämpa fattigdom och social utestängning

Kommissionen föreslår till exempel lagstiftning för att fylla luckorna i det gällande regelverket och garantera likabehandling oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning utanför arbetslivet. (see IP/08/1071). Ett annat lagstiftningsförslag som ingår i paketet syftar till att underlätta patienters tillgång till hälso- och sjukvård i andra EU-länder (see IP/08/1080).

De nya förslagen ger uttryck för kommissionens inställning när det gäller vilket slags skolor EU behöver i framtiden. Där behandlas också frågor som rör utbildning och social integration av barn med invandrarbakgrund.

Den förnyade sociala agendan bygger på ett omfattande offentligt samråd som kommissionen inledde 2007 för att kartlägga Europas förändrade sociala verklighet. I en ny Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag redovisas vilka förväntningar medborgare inom hela EU har när det gäller deras välfärd om 20 år (see MEMO/08/467).

Mer information

Europeiska kommissionens portal om socialpolitik:

http://ec.europa.eu/social

Diskutera EU:s sociala utmaningar på forumet Debate Europe:

http://europa.eu/debateeurope

Korta videofilmer:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar