Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

V Bruseli 2. júla 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisia navrhuje obnovenú sociálnu agendu s cieľom poskytnúť ľuďom možnosti a pomoc v Európe 21. storočia

Komisia 2. a 3. júla predkladá komplexný a ambiciózny balík iniciatív, ktorý predstavuje nový záväzok k sociálnej Európe a pozostáva z integrovaného prístupu spájajúceho rôzne politiky. Ukazuje, ako môže EÚ pomôcť pri vytváraní príležitostí, poskytovaní prístupu a prejavovaní solidarity, a to prijímaním iniciatív s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, vzdelávanie a rozvoj zručností, bojovať proti diskriminácii, podnecovať mobilitu a umožniť Európanom žiť dlhšie a zdravšie. Obnovená sociálna agenda sa snaží poskytnúť Európanom, najmä mladým ľuďom, možnosti vyrovnania sa s rýchlo sa meniacou situáciou v dôsledku globalizácie, technického pokroku, starnutia spoločnosti, a s takým vývojom, akým je napríklad nedávny nárast cien potravín a ropy a otrasy na finančných trhoch. Jej cieľom je takisto pomôcť tým, ktorí majú problémy vyrovnať sa s týmito zmenami.

„Sociálny rozmer Európy nebol ešte nikdy taký dôležitý ako dnes“, uviedol predseda Barroso. „Je neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá má za cieľ stimulovať rast a zabezpečiť pre Európanov lepšie pracovné miesta. Európa potrebuje modernú sociálnu agendu, ktorá reaguje na rýchle hospodárske a sociálne zmeny a podporuje príležitosti, prístup a solidaritu pre občanov v EÚ. Hospodársky úspech prináša sociálne výhody a balík, ktorý dnes predložila Komisia, je navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne a že z prosperity Európy budú čerpať výhody všetci.“

„Európania majú obavy z vplyvu globalizácie na ich pracovné miesta a z rizika ohrozenia chudobou,“ dodal komisár pre sociálne záležitosti Špidla. „Takisto uznávajú, že príliš veľkému počtu ľudí sa v živote odopierajú príležitosti v dôsledku diskriminácie. Prichádza sa o pracovné miesta, pretože zamestnanecké rady nevedú účinnú cezhraničnú spoluprácu. S cieľom zlepšiť životy ľudí môže EÚ spoločným úsilím poskytnúť opatreniam na vnútroštátnej úrovni pridanú hodnotu.“

Za opatrenia v sociálnej oblasti sú v prvom rade zodpovedné členské štáty a musia byť prijímané čo najbližšie k občanom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Členské štáty vynakladajú na sociálnu politiku 26 % (v roku 2005) HDP v porovnaní s 15 % v USA a 17 % v Japonsku. Tieto náklady by však mohli byť cielenejšie a efektívnejšie. EÚ úspešne dopĺňa vnútroštátne opatrenia a posilňuje spoluprácu pri zvládaní socio-ekonomických zmien. Ako súčasť boja proti chudobe pomáha EÚ koordinovať úsilie na podporu aktívneho začlenenia, vrátane integrácie na trh práce, opatrení zabezpečujúcich, aby sa oplatilo pracovať, ako aj celoživotného vzdelávania, a to najmä pre tých, ktorí sú najďalej od trhu práce. Komisia takisto pracuje na tom, aby sa zabezpečilo, že jednotný trh a pravidlá hospodárskej súťaže uľahčia rozvoj kvalitných, dostupných a trvalo udržateľných sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú podniky sociálneho hospodárstva (napr. družstvá a vzájomné poisťovacie spolky).

Vychádzajúc zo silného základu minulých úspechov sociálnej Európy (pozri MEMO/08/466) aj v oblasti voľného pohybu pracovníkov je cieľom obnovenej sociálnej agendy prispôsobiť politiky EÚ novej sociálnej situácii a trendom bez zmeny základných cieľov sociálnej Európy t. j. vytváraním harmonickej a súdržnej spoločnosti založenej na sociálnom začlenení, ktorá dodržiava základné práva v ekonomikách so zdravým sociálnym trhom. Obnovená sociálna agenda je postavená na príležitostiach, prístupe a solidarite a zameriava sa na to, aby poskytla jednotlivcom možnosti realizovať ich potenciál a zároveň pomohla tým, ktorí toho nie sú schopní.

Balík prijatý 2. a 3. júla ako súčasť obnovenej sociálnej agendy obsahuje spolu 19 iniciatív v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, vzdelávania a mládeže, zdravia, informačnej spoločnosti ako aj hospodárskych záležitostí (pozri MEMO/08/471). Iniciatívy sú zamerané na tieto priority:

1. Príprava na zajtrajšok: Deti a mládež;

2. Investovanie do ľudí: Zvládanie zmien;

3. Podpora dlhšieho a zdravšieho života;

4. Boj proti diskriminácii;

5. Posilňovanie nástrojov;

6. Formovanie medzinárodnej agendy;

7. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Komisia napríklad navrhuje právne predpisy na vyplnenie medzier v existujúcom právnom rámci a na ochranu pred diskrimináciou z dôvodu náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie mimo oblasti zamestnania (pozri IP/08/1071). Cieľom ďalšieho legislatívneho návrhu zahrnutého v balíku je uľahčiť pacientom prístup k zdravotnej starostlivosti v iných európskych krajinách (pozri IP/08/1080).

Balík okrem toho obsahuje stanoviská Komisie týkajúce sa druhu škôl, ktorý Európa potrebuje v 21. storočí, a takisto sa v ňom skúmajú otázky spojené so vzdelávaním a sociálnou integráciou detí prisťahovaleckého pôvodu.

Obnovená sociálna agenda nadväzuje na rozsiahle verejné konzultácie, ktoré Komisia začala v roku 2007 s cieľom preskúmať meniacu sa sociálnu situáciu Európy. V dnes uverejnenom novom prieskume Eurobarometra sa uvádzajú podrobné údaje o očakávaniach občanov v EÚ v súvislosti s ich sociálnou situáciou na budúcich 20 rokov (pozri MEMO/08/467).

Ďalšie informácie:

Nový portál Európskej komisie o sociálnych záležitostiach:

http://ec.europa.eu/social

Diskusia o sociálnych výzvach Európy prebieha na fóre Diskusia o Európe:

http://europa.eu/debateeurope

Rôzne súvisiace informácie:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar