Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Bruksela, dnia 2 lipca 2008 r.

[Graphic in PDF & Word format]

Komisja proponuje odnowioną agendę społeczną, aby wzmocnić pozycję obywateli w Europie XXI wieku

W dniach 2-3 lipca Komisja przedstawia kompleksowy i ambitny pakiet inicjatyw stanowiący nowe zobowiązanie w zakresie europejskiego modelu społecznego. Połączono w nim szereg dziedzin polityki, przyjmując zintegrowane podejście do spraw społecznych. Pokazuje on, w jaki sposób UE może przyczynić się do tworzenia możliwości, otwierania dostępu i działania zgodnego z zasadą solidarności poprzez podejmowanie inicjatyw, których celem jest wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju kształcenia i umiejętności, zwalczanie dyskryminacji, wspieranie mobilności, a także podejmowanie starań o wydłużenie życia i poprawę stanu zdrowia Europejczyków. Celem odnowionej agendy społecznej jest wzmocnienie praw obywateli UE i wyposażenie ich – a przede wszystkim ludzi młodych – w narzędzia umożliwiające dostosowanie się do szybkich zmian otaczającego ich świata, następujących pod wpływem globalizacji, postępu technologicznego, starzenia się społeczeństwa oraz zjawisk takich, jak niedawny wzrost cen żywności i ropy oraz zachwianie rynków finansowych. Agenda ma również pomóc tym, którym radzenie sobie z tymi zmianami sprawia trudności.

„Społeczny wymiar Europy nabrał w ostatnich latach ogromnego znaczenia” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. „Jest on nieodłącznym elementem strategii lizbońskiej UE, której celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i zapewnienie Europejczykom lepszych miejsc pracy. Europa potrzebuje nowoczesnej agendy społecznej, dostosowanej do szybkich zmian gospodarczych i społecznych oraz zwiększającej możliwości, dostęp i solidarność wśród obywateli UE. Sukces gospodarczy przynosi korzyści społeczne, a przedstawiony dziś przez Komisję pakiet opracowano z myślą o tym, aby nikogo one nie ominęły i aby wszyscy mogli czerpać korzyści z dobrej koniunktury w Europie.”

„Europejczycy są zaniepokojeni wpływem globalizacji na ich miejsca pracy i ryzykiem popadnięcia w ubóstwo” – dodał komisarz ds. społecznych Vladimír Špidla. Są też świadomi, że życiowe szanse zbyt wielu ludzi są nadal ograniczone z powodu dyskryminacji. Miejsca pracy są likwidowane, ponieważ międzynarodowa współpraca rad zakładowych nie jest skuteczna. Wspólne działania UE mogą nadać dodatkową wartość staraniom o podwyższenie poziomu życia podejmowanym na poziomie krajowym.”

Za działania w sferze społecznej odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim państwa członkowskie, dlatego muszą być one podejmowane jak najbliżej obywateli, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Na cele związane z polityką społeczną państwa członkowskie przeznaczają około 26% PKB (dane z 2005 r.), podczas gdy USA – 15%, a Japonia – 17%. Wydatki te mogłyby być jednak lepiej ukierunkowane i bardziej wydajne. UE skutecznie uzupełnia działania na szczeblu krajowym i ułatwia współpracę w sferze zarządzania zmianami społeczno-gospodarczymi. W ramach walki z ubóstwem, UE pomaga w koordynowaniu starań mających na celu wsparcie aktywnej integracji, w tym integracji na rynku pracy, zapewnienie opłacalności pracy oraz stworzenie możliwości uczenia się przez całe, szczególnie tym, którzy są w największym stopniu wykluczeni z rynku pracy. Komisja dba również o to, aby zasady dotyczące jednolitego rynku i konkurencji ułatwiały świadczenie dostępnych i trwałych usług społecznych wysokiej jakości, w tym usług przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej (np. spółdzielni, zobowiązań wzajemnych).

Opierając się na dotychczasowych znaczących osiągnięciach europejskiego modelu społecznego (zob. MEMO/08/466), w tym w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników, odnowiona agenda społeczna dostosowuje unijną politykę do nowej sytuacji społecznej i nowych trendów w taki sposób, aby nie naruszyć fundamentalnego celu europejskiego modelu społecznego, którym jest: tworzenie harmonijnych i spójnych społeczeństw, opierających się na zasadzie integracji i przestrzegających fundamentalnych praw w ramach zdrowej, społecznej gospodarki rynkowej. Fundamentalnymi zasadami odnowionej agendy społecznej są równe możliwości, dostęp i solidarność. Szczególny nacisk położono w niej na umacnianie praw jednostek i umożliwianie im pełnej samorealizacji oraz na pomaganie tym, którzy nie są w stanie samodzielnie wykorzystać swojego potencjału.

Przyjęta w dniu 2 i 3 lipca odnowiona agenda społeczna jest pakietem obejmującym w sumie 19 inicjatyw w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji i młodzieży, zdrowia, społeczeństwa informacyjnego i spraw gospodarczych (zob. MEMO/08/471). Priorytety inicjatyw są następujące:

1. Lepsza przyszłość: dzieci i młodzież

2. Inwestowanie w ludzi: zarządzanie zmianami

3. Dłuższe życie w dobrym zdrowiu

4. Walka z dyskryminacją

5. Rozwój instrumentów polityki

6. Kształtowanie działań na arenie międzynarodowej

7. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Komisja przedkłada np. wniosek dotyczący przepisów, które wypełnią luki w obecnych ramach prawnych i zapewnią ochronę przed dyskryminacją ze względu na wyznanie lub poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, poza sferą zatrudnienia (zob. IP/08/1071). Celem innego należącego do pakietu wniosku legislacyjnego jest ułatwienie pacjentom korzystania z systemu opieki zdrowotnej w innych krajach europejskich (zob. IP/08/1080).

Ponadto w pakiecie przedstawiono poglądy Komisji na to, jakiego rodzaju szkół potrzebuje Europa w XXI w., a także analizę zagadnień związanych z kształceniem i integracją społeczną dzieci migrantów.

Odnowiona agenda społeczna została poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, rozpoczętymi przez Komisję w 2007 r. Ich celem było uchwycenie zmian, jakim podlega obecnie sytuacja społeczna w Europie. Szczegółowe informacje o oczekiwaniach obywateli UE w odniesieniu do ich sytuacji społecznej za 20 lat przedstawia opublikowane w dniu dzisiejszym najnowsze badanie Eurobarometru (zob. MEMO/08/467).

Dodatkowe informacje:

Nowy portal Komisji Europejskiej dotyczący spraw społecznych:

http://ec.europa.eu/social

Zapraszamy do dyskusji na temat stojących przed Europą wyzwań społecznych na forum internetowym „Debata o Europie”:

http://europa.eu/debateeurope

Powiązane tematycznie materiały audiowizualne są dostępne na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar