Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Brussel, 2 juli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Commissie stelt vernieuwde sociale agenda voor om de mensen in het Europa van de 21e eeuw meer kansen te geven en te helpen

Op 2 en 3 juli legt de Commissie een omvattend en ambitieus pakket initiatieven voor. Het vormt een nieuw engagement voor een sociaal Europa en bestaat uit een geïntegreerde aanpak die verscheidene beleidsmaatregelen bundelt. Het laat zien hoe de EU kan helpen bij het scheppen van kansen, het verschaffen van toegang en het betuigen van solidariteit – door het nemen van initiatieven om het scheppen van arbeidsplaatsen te bevorderen, onderwijs en vaardigheden te ontwikkelen, discriminatie te bestrijden, mobiliteit te ondersteunen en de Europeanen in staat te stellen langer en gezonder te leven. De vernieuwde sociale agenda tracht de Europeanen, met name ook de jongeren, de nodige kansen te geven en naar behoren toe te rusten om het hoofd te bieden aan de snel veranderende realiteiten – als gevolg van de globalisering, de technologische vooruitgang en de vergrijzing – en ontwikkelingen zoals de recente stijgingen van de voedsel- en olieprijzen en de onrust op de financiële markten. Hij is ook bedoeld om degenen te helpen die moeilijkheden hebben om met deze veranderingen om te gaan.

"De sociale dimensie van Europa is nooit zo relevant geweest als vandaag", zei voorzitter Barroso. "Zij is onlosmakelijk verbonden met de Lissabonstrategie van de EU om de groei te stimuleren en de Europeanen betere banen te bieden. Europa heeft een moderne sociale agenda nodig, die inspeelt op de snelle economische en sociale veranderingen en de kansen, toegang en solidariteit voor de burgers in de EU bevordert. Economisch succes brengt sociale voordelen met zich en het vandaag door de Commissie voorgestelde pakket moet ervoor zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten en de welvaart van Europa iedereen ten goede komt".

"De Europeanen zijn bezorgd over de gevolgen van de globalisering voor hun banen en het risico dat zij lopen om in armoede af te glijden," voegde commissaris voor sociale zaken Špidla daaraan toe. "Zij vinden ook dat te veel mensen wegens discriminatie geen kansen in hun leven krijgen. Er gaan banen verloren omdat de ondernemingsraden niet efficiënt over de grenzen heen samenwerken. Door samen op te treden kan de EU de acties op nationaal niveau ter verbetering van het leven van de mensen een meerwaarde bieden."

De acties op sociaal gebied vallen in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten en moeten zo dicht mogelijk bij de burger op nationaal, regionaal en lokaal vlak worden ondernomen. De lidstaten besteden 26% (2005) van het bbp aan uitgaven voor het sociale beleid, vergeleken met 15% in de VSA en 17% in Japan. Maar deze uitgaven zouden gerichter en efficiënter kunnen geschieden. De EU heeft met succes de nationale acties aangevuld en de samenwerking bevorderd om de sociaaleconomische veranderingen te beheren. De EU helpt in het kader van de strijd tegen armoede de inspanningen coördineren met het oog op de actieve inclusie van met name degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, onder meer door de integratie op de arbeidsmarkt en een leven lang leren te bevorderen en werken lonend te maken. De Commissie tracht er ook voor te zorgen dat de internemarkt- en concurrentieregels de ontwikkeling van hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare sociale diensten vergemakkelijken, ook die welke worden verleend door ondernemingen uit de sociale economie (bv. coöperaties, onderlinge maatschappijen).

Op grond van de reeds tot stand gebrachte verwezenlijkingen van het sociale Europa (zie MEMO/08/466), onder meer op het gebied van het vrije verkeer van werknemers, beoogt de vernieuwde sociale agenda de aanpassing van de beleidsmaatregelen van de EU aan de nieuwe sociale realiteiten en trends zonder de fundamentele doelstellingen van het sociale Europa te veranderen: harmonieuze, samenhangende en inclusieve samenlevingen die de grondrechten in gezonde socialemarkteconomieën respecteren. De vernieuwde sociale agenda is opgebouwd rond "kansen, toegang en solidariteit" en is gericht op het geven van meer kansen en mogelijkheden aan individuele personen om hun potentieel te benutten en om tegelijkertijd degenen te helpen die daartoe niet in staat zijn.

Het op 2 en 3 juli als onderdeel van de vernieuwde sociale agenda goedgekeurde pakket bevat in totaal 19 initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, onderwijs en jeugdzaken, gezondheid, informatiemaatschappij en economische zaken (zie MEMO/08/471). De initiatieven zijn gericht op de volgende prioriteiten:

1. Voorbereiden van de toekomst: kinderen en jongeren

2. Investeren in mensen: beheer van veranderingen

3. Ondersteunen van een langer en gezonder leven

4. Bestrijden van discriminatie

5. Versterken van de instrumenten

6. Vormgeven van de internationale agenda

7. Bestrijden van armoede en sociale uitsluiting

De Commissie stelt bijvoorbeeld wetgeving voor om de lacunes in het bestaande wettelijke kader op te vullen en bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid buiten de werksfeer (zie IP/08/1071). Een ander tot het pakket behorend wetgevend voorstel beoogt de vergemakkelijking van de toegang van patiënten tot gezondheidszorg in andere Europese landen (zie IP/08/1080).

Verder bevat het pakket de standpunten van de Commissie over het soort scholen dat Europa voor de 21ste eeuw nodig heeft en onderzoekt het ook de kwesties in verband met het onderwijs en de sociale integratie van kinderen met een migrantenachtergrond.

De vernieuwde sociale agenda volgt op een brede publieke raadpleging die door de Commissie in 2007 is gelanceerd om een inventaris van de veranderende sociale realiteit van Europa op te stellen. Een nieuwe Eurobarometer-enquête publiceert vandaag bijzonderheden over de verwachtingen van de burgers in de gehele EU omtrent hun sociaal welzijn over 20 jaar (zie MEMO/08/467).

Nadere informatie

Het nieuwe portaal van de Europese Commissie over sociale zaken:

http://ec.europa.eu/social

Discussieer over de sociale uitdagingen van Europa op het forum Debate Europe:

http://europa.eu/debateeurope

Diverse infoclips

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar