Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Briuselis, 2008 m. liepos 2 d.

[Graphic in PDF & Word format]

Siekdama suteikti galimybių ir padėti Europos žmonėms XXI amžiuje, Komisija siūlo atnaujintą socialinę darbotvarkę

Liepos 2–3 d. Komisija teikia visapusišką plataus užmojo iniciatyvų rinkinį. Tai yra naujas įsipareigojimas socialinei Europai, sudarytas taikant įvairių politikos sričių integravimo metodą. Šiuo rinkiniu parodoma, kaip ES, imdamasi iniciatyvų skatinti darbo vietų kūrimą, gerinti švietimą ir įgūdžių ugdymą, kovoti su diskriminacija, remti judumą, padėti europiečiams ilgiau ir sveikiau gyventi gali sudaryti galimybių, užtikrinti prieinamumą ir rodyti solidarumą. Atnaujinta socialine darbotvarke siekiama suteikti galimybių europiečiams ir juos, ypač jaunimą, parengti taip, kad jie sugebėtų prisitaikyti prie greitai kintančios socialinės tikrovės, veikiamos globalizacijos, technologinės pažangos, senėjančios visuomenės, ir įveikti tokius reiškinius, kaip pastarasis staigus maisto ir degalų kainų kilimas bei finansų rinkų sukrėtimai. Šiuo rinkiniu taip pat siekiama padėti tiems, kurie patiria sunkumų, stengdamiesi įveikti šių pokyčių keliamas problemas.

„Europos socialinis aspektas niekada nebuvo toks svarbus, kaip šiandien, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas Barroso. – Ji neatsiejama nuo ES Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos. Europai reikia modernios socialinės darbotvarkės, kuria būtų atsižvelgiama į sparčius ekonominius ir socialinius pokyčius bei didinamos visų ES piliečių galimybės, užtikrinamas prieinamumas ir puoselėjamas solidarumas. Sėkminga ekonomikos plėtotė teikia socialinės naudos, ir šiandien Komisijos pasiūlytas teisės aktų rinkinys skirtas užtikrinti, kad niekas neliktų nuošaly, o Europos gerovė būtų visų gerovė.“

„Europiečiai susirūpinę globalizacijos poveikiu jų darbui ir skurdo grėsme, – sakė už socialinius reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Špidla. – Jie taip pat pripažįsta, kad yra per daug žmonių, kuriems dėl diskriminacijos užkirstas kelias pasinaudoti savo gyvenimo galimybėmis. Darbo netenkama todėl, kad darbų tarybų veikla tuomet, kai peržengiama valstybės siena, nėra veiksmingai derinama. Bendromis pastangomis ES gali suteikti pridėtinės vertės nacionaliniams veiksmams gerinant žmonių gyvenimą.“

Socialinės srities veiksmai visų pirma yra valstybių narių atsakomybė. Ir nacionaliniu, ir regionų, ir vietos lygiu jie turi būti atliekami kuo labiau atsižvelgiant į pilietį. 2005 m. duomenimis, valstybės narės socialinei politikai skyrė 26 % BVP, JAV – 15 %, Japonija – 17 %. Tačiau šias lėšas galima panaudoti tikslingiau ir veiksmingiau. ES sėkmingai prisidėjo prie nacionalinių veiksmų ir puoselėjo bendradarbiavimą valdant socialinius ir ekonominius pokyčius. ES padeda koordinuoti pastangas, skatinančias aktyvią įtrauktį, t.y. integraciją į darbo rinką, finansiškai patrauklesnį darbą ir mokymąsi visą gyvenimą, ypač tų, kurie labiausiai nutolę nuo darbo rinkos – tai yra dalis kovos su skurdu. Komisija taip pat aktyviai veikia, kad bendrosios rinkos ir konkurencijos taisyklės padėtų kurti kokybiškas, prieinamas ir tvarias socialines paslaugas – taip pat ir tas, kurias teikia socialinės ekonomikos įmonės (pavyzdžiui, kooperatyvai, savidraudos įmonės).

Atsižvelgiant į tvirtus socialinės Europos laimėjimus praeityje (žr. MEMO/08/466), taip pat ir laisvo darbuotojų judėjimo srityje, atnaujinta socialine darbotvarke siekiama ES politikos priemones pritaikyti prie naujos socialinės tikrovės ir tendencijų, nekeičiant pagrindinių socialinės Europos tikslų: harmoninga, darni ir įvairi visuomenė, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės, ir gyvenanti tvirtos socialinės rinkos ekonomikos sąlygomis. Atnaujintos socialinės darbotvarkės esmė – galimybės, prieinamumas ir solidarumas. Ja siekiama ugdyti žmonių gebėjimus realizuoti savo potencialą, o kartu padėti tiems, kurie negali to padaryti.

Liepos 2–3 d. patvirtintame teisės aktų rinkinyje, kuris yra atnaujintos socialinės darbotvarkės dalis, yra 19 užimtumo ir socialinių reikalų, švietimo ir jaunimo reikalų, sveikatos apsaugos, informacinės visuomenės ir ekonomikos sričių iniciatyvų (žr. MEMO/08/471). Pagrindiniai iniciatyvų prioritetai:

1. Pasirengimas rytojui: vaikai ir jaunimas

2. Investavimas į žmogiškąjį kapitalą: pokyčių valdymas

3. Ilgesnio ir sveikesnio gyvenimo rėmimas

4. Kova su diskriminacija

5. Priemonių stiprinimas

6. Poveikis tarptautinei darbotvarkei

7. Kova su skurdu ir socialine atskirtimi

Komisija, pavyzdžiui, siūlo teisės aktų esamos teisinės bazės spragoms užpildyti ir apsaugoti nuo diskriminacijos dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos srityse, nesusijusiose su darbo rinka. (žr. IP/08/1071). Dar vieno į rinkinį įtraukto teisės akto pasiūlymo tikslas – sudaryti pacientams geresnes sąlygas naudotis sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis kitose Europos valstybėse (žr. IP/08/1080).

Be to, rinkinyje išdėstytas Komisijos požiūris, kokių Europai reikia mokyklų XXI amžiuje. Jame taip pat nagrinėjamos su migrantų vaikų švietimu ir socialine integracija susijusios problemos.

Atnaujinta socialinė darbotvarkė priimama po plačiai vykusių viešų konsultacijų, kurias Komisija paskelbė 2007 m., siekdama išsiaiškinti kintančias Europos socialines realijas. Šiandien paskelbtas „Eurobarometro“ tyrimas rodo, ko per kitus 20 metų ES piliečiai tikisi socialinės gerovės srityje (žr. MEMO/08/467).

Daugiau informacijos

Nauja Europos Komisijos socialinių reikalų svetainė:

http://ec.europa.eu/social

Socialiniais Europos klausimais galima diskutuoti forume „Diskutuokime apie Europą“:

http://europa.eu/debateeurope

Įvairios informacinės vaizdo medžiagos galima rasti

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar