Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Bryssel 2. heinäkuuta 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komissio ehdottaa sosiaalisen toimintaohjelman tarkistamista kansalaisten tukemiseksi 2000-luvun Euroopassa

Komissio ehdottaa 2. ja 3. heinäkuuta laajaa ja kunnianhimoista aloitepakettia. Se edustaa uutta sitoutumista sosiaaliseen Eurooppaan ja sisältää yhtenäisen lähestymistavan, jolla kootaan yhteen eri toimintalinjoja. Siitä käy ilmi, miten EU voi auttaa luomaan mahdollisuuksia, parantamaan palvelujen saatavuutta ja osoittamaan yhteisvastuuta eli käynnistämällä aloitteita, joilla edistetään uusien työpaikkojen luomista, koulutusta ja taitojen kehittämistä, torjutaan syrjintää, tuetaan liikkuvuutta ja edistetään pidempää ja terveellisempää elämää. Tarkistetulla sosiaalisella toimintaohjelmalla pyritään auttamaan eurooppalaisia ja antamaan heille, erityisesti nuorille, keinot pärjätä nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jota muokkaavat globalisaatio, tekninen edistys ja ikääntyvä yhteiskunta, ja selvitä muutoksista, kuten äskettäisistä suurista ruoan ja öljyn hintojen korotuksista ja rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Sillä pyritään myös auttamaan niitä, joilla on vaikeuksia selviytyä näistä muutoksista.

”Euroopan sosiaalinen ulottuvuus ei ole ollut merkitykseltään koskaan aiemmin yhtä tärkeä kuin se on tällä hetkellä”, toteaa puheenjohtaja Barroso. ”Se on erottamaton osa EU:n Lissabonin strategiaa kasvun edistämisessä ja parempien työpaikkojen luomisessa eurooppalaisille. Eurooppa tarvitsee nykyaikaisen sosiaalisen ohjelman, jonka avulla voidaan reagoida nopeaan taloudelliseen ja sosiaaliseen muutokseen ja edistää EU:n kansalaisten mahdollisuuksia, pääsyä palveluihin ja yhteisvastuuta. Taloudellinen menestys tuo mukanaan sosiaalietuuksia. Komission tänään ehdottama paketti on suunniteltu varmistamaan, että kukaan ei putoa yhteiskunnan ulkopuolelle ja että kaikki voivat olla jakamassa Euroopan hyvinvointia.”

”Eurooppalaiset ovat huolissaan globalisaation vaikutuksesta työpaikkoihinsa ja pelkäävät köyhyysuhkaa”, lisää sosiaaliasioista vastaava komissaari Špidla. ”He ovat myös tietoisia siitä, että syrjintä vaikuttaa liian monien ihmisten menestymismahdollisuuksiin. Työpaikkoja menetetään, koska yritysneuvostot eivät toimi tehokkaasti rajojen yli. Toimimalla yhdessä EU voi tuoda lisäarvoa kansallisen tason toimiin ja parantaa ihmisten elämää.”

Sosiaalialan toimet ovat etupäässä jäsenvaltioiden vastuualuetta, ja ne on toteutettava mahdollisimman lähellä kansalaisia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Sosiaalipolitiikan osuus jäsenvaltioiden BKT:stä on 26 prosenttia (2005). Vastaava prosenttiosuus oli Yhdysvalloissa 15 ja Japanissa 17. Varat voitaisiin kuitenkin käyttää järjestelmällisemmin ja tehokkaammin. EU on täydentänyt menestyksekkäästi kansallisia toimia ja edistänyt yhteistyötä sosioekonomisen muutoksen hallitsemiseksi.

Osana köyhyyden torjuntaa EU auttaa koordinoimaan pyrkimyksiä, joilla edistetään aktiivista osallisuutta (myös työmarkkinoille integroitumista), työn kannattavaksi tekemistä ja elinikäistä oppimista erityisesti niiden osalta, jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. Komissio pyrkii lisäksi varmistamaan, että yhtenäismarkkinat ja kilpailusäännöt edesauttavat laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja kestävien sosiaalipalvelujen kehittämistä, yhteisötalouden yritysten (esimerkiksi osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt) palvelut mukaan lukien.

Sosiaalisen Euroopan aikaisemmat saavutukset (ks. MEMO/08/466), työntekijöiden vapaa liikkuvuus mukaan lukien, muodostavat vankan perustan, jonka pohjalta tarkistettu sosiaalinen toimintaohjelma pyrkii mukauttamaan unionin toimia uuteen sosiaaliseen todellisuuteen ja sen suuntauksiin muuttamatta sosiaalisen Euroopan perustavoitteita. Tavoitteena ovat edelleen perusoikeuksia kunnioittavat yhdenmukaiset, yhtenäiset ja osallistavat yhteiskunnat, jotka toimivat terveissä sosiaalisissa markkinatalouksissa. Tarkistettu sosiaalinen toimintaohjelma perustuu mahdollisuuksiin, palvelujen saatavuuteen ja yhteisvastuuseen. Siinä keskitytään auttamaan yksilöitä kehittämään omia kykyjään sekä auttamaan niitä, jotka eivät itse tähän kykene.

Osana tarkistettua sosiaalista toimintaohjelmaa 2. ja 3. heinäkuuta hyväksytty paketti sisältää kaiken kaikkiaan 19 aloitetta, jotka liittyvät työllisyyteen ja sosiaaliasioihin, koulutukseen ja nuorisoon, terveyteen, tietoyhteiskuntaan ja talouteen (ks. MEMO/08/471). Aloitteiden painopistealueet ovat:

1. Valmistautuminen huomiseen: lapset ja nuoret

2. Investointi ihmisiin: muutoksen hallinta

3. Pidemmän ja terveemmän elämän tukeminen

4. Syrjinnän torjunta

5. Välineiden parantaminen

6. Kansainvälinen toiminta

7. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta

Komissio ehdottaa esimerkiksi lainsäädäntöä, jolla täytetään voimassa olevan lainsäädännön aukkoja ja suojataan uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä työelämän ulkopuolella (ks. IP/08/1071). Toisella pakettiin kuuluvalla säädösehdotuksella pyritään helpottamaan potilaiden pääsyä terveydenhuoltoon muissa Euroopan maissa (ks. IP/08/1080).

Lisäksi paketti sisältää komission pohdintoja siitä, millaisia kouluja Eurooppa tarvitsee 2000-luvulla. Siinä tarkastellaan myös maahanmuuttajataustaisten lasten koulutukseen ja yhteiskuntaan integroimiseen liittyviä kysymyksiä.

Tarkistettu sosiaalinen toimintaohjelma nojautuu laajaan kuulemiseen, jonka komissio käynnisti vuonna 2007 saadakseen tietoa Euroopan muuttuvasta sosiaalisesta todellisuudesta. Tänään julkaistussa uudessa eurobarometri-tutkimuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti EU:n kansalaisten odotuksia sosiaalisesta hyvinvoinnistaan 20 vuoden kuluttua (ks. MEMO/08/467).

Lisätietoja:

Euroopan komission uusi sosiaaliasioita koskeva portaali:

http://ec.europa.eu/social

Osallistu keskusteluun Euroopan sosiaalisista haasteista Debate Europe -sivustolla:

http://europa.eu/debateeurope

Muita asiaan liittyviä tietoja:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar