Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Brüssel, 2. juuli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisjon teeb ettepaneku uue sotsiaalmeetmete kava kohta, et avada inimestele 21. sajandi Euroopas rohkem võimalusi

2. ja 3. juulil esitab komisjon ulatusliku ja ambitsioonika algatustepaketi. See kujutab endast uut sotsiaalsele Euroopale suunatud strateegiat ja koosneb integreeritud lähenemisviisist, mis ühendab endas erinevaid poliitikavaldkondi. See näitab, kuidas EL võib aidata luua võimalusi, pakkuda juurdepääsu ja ilmutada solidaarsust, tehes algatusi, et edendada töökohtade loomist, hariduse ja oskuste arendamist, võidelda diskrimineerimise vastu, toetada liikuvust ning võimaldada eurooplastel elada kauem ja olla parema tervise juures. Uue sotsiaalmeetmete kavaga püütakse anda eurooplastele, eelkõige ka noortele, rohkem võimalusi ja teid, et nad suudaksid tulla toime muutuva reaalsusega, mida kujundab globaliseerumine, tehnoloogia areng, vananev ühiskond, samuti selliste sündmustega nagu hiljutised järsud toidu- ja naftahinna tõusud ning heitlik olukord finantsturgudel. Samuti on kava eesmärk aidata neid, kel on raske nende muutustega toime tulla.

„Euroopa sotsiaalne mõõde ei ole kunagi olnud nii aktuaalne kui täna,“ ütles president Barroso. „See on lahutamatu ELi Lissaboni strateegiast, mille eesmärk on ergutada kasvu ja pakkuda eurooplastele paremaid töökohti. Euroopa vajab moodsat sotsiaalmeetmete kava, mis vastaks kiiretele majanduslikele ja sotsiaalsetele muutustele ja edendaks ELi kodanike võimalusi, juurdepääsu ja solidaarsust. Majandusedu toob kaasa sotsiaalseid hüvesid ning pakett, mille kohta komisjon täna ettepaneku tegi, peab tagama, et kedagi ei jäetaks maha ning et kõik saaksid osa Euroopa jõukusest.“

„Eurooplastele valmistab muret globaliseerumise mõju nende töökohtadele ja oht langeda vaesusse,“ lisas sotsiaalküsimuste volinik Špidla. „Samuti on nad jõudnud äratundmisele, et liigagi paljud on diskrimineerimise tõttu jäetud ilma elu pakutavatest võimalustest. Inimesed on kaotanud töö, sest töönõukogud ei tee tõhusat piiriülest koostööd. Üheskoos tegutsedes suudab EL tuua riigi tasandi tegevusse lisandväärtust, et inimeste elu paremaks muuta.“

Sotsiaalvaldkonna meetmed kuuluvad eeskätt liikmesriikide vastutusalasse ning neid tuleb rakendada kodanikule võimalikult lähedal – riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil. Liikmesriigid eraldavad sotsiaalpoliitika kulutusteks 26% oma SKTst (2005); võrdluseks USAs on see määr 15% ja Jaapanis 17%. Kuid need kulutused võiksid olla sihipärasemad ja tõhusamad. EL on edukalt täiendanud liikmesriikide meetmeid ja edendanud koostööd, et tulla toime sotsiaal-majanduslike muutustega. Osana vaesusevastasest võitlusest aitab EL koordineerida jõupingutusi, et edendada aktiivset kaasamist, sealhulgas integreerumist tööturule, töötamise muutmist tasuvaks ja elukestvat õpet, eriti neile, kes on tööturult kõige kaugemale jäänud. Komisjon töötab ka selle nimel, et tagada, et ühtne turg ja konkurentsieeskirjad hõlbustaksid kvaliteetsete, juurdepääsetavate ja jätkusuutlike sotsiaalteenuste väljaarendamist, sealhulgas sotsiaalmajandusettevõtete (nt kooperatiivide, vastastikuste ühingute) pakutavaid teenuseid.

Lähtudes sotsiaalse Euroopa seniste saavutuste tugevalt aluselt (vt MEMO/08/466), sealhulgas töötajate vaba liikumise valdkonnas, püüab uus sotsiaalmeetmete kava kohandada ELi poliitikat, et viia see vastavusse uue sotsiaalse reaalsuse ja arengusuundumustega, muutmata seejuures sotsiaalse Euroopa põhieesmärke: harmoonilist, ühtekuuluvat ja kaasamisvõimelist ühiskonda, kus elujõulise sotsiaalse turumajanduse tingimustes austatakse põhiõigusi. Uues sotsiaalmeetmete kavas on lähtutud võimalustest, juurdepääsust ja solidaarsusest ning raskuspunkt on asetatud inimestele võimaluste ja vahendite loomisele, et nad saaksid teostada oma võimeid, aidates samal ajal neid, kes ei suuda ise seda teha.

Kokku sisaldab 2. ja 3. juulil uue sotsiaalmeetmete kava osana vastu võetud pakett 19 algatust tööhõive ja sotsiaalküsimuste, hariduse ja noorsoo, tervishoiu, infoühiskonna ja majandusküsimuste valdkonnast (vt MEMO/08/471). Algatused on keskendunud järgmistele prioriteetidele:

1. Homseks valmistumine: lapsed ja noored

2. Investeerimine inimestesse: toimetulek muutustega

3. Pikema elu ja parema tervise toetamine

4. Võitlus diskrimineerimise vastu

5. Vahendite tugevdamine

6. Rahvusvahelise tegevuskava kujundamine

7. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu

Komisjon teeb näiteks ettepaneku õigusakti kohta, et täita lüngad senises õigusraamistikus ja kaitsta diskrimineerimise eest usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal ka väljaspool tööhõive valdkonda. (vt IP/08/1071). Teine paketis sisalduv õigusakti ettepanek seab eesmärgiks hõlbustada patsientide juurdepääsu tervishoiuteenustele teistes Euroopa riikides (vt IP/08/1080).

Lisaks sisaldab pakett komisjoni vaatekohti küsimuses, missuguseid koole vajab Euroopa 21. sajandil, samuti vaadeldakse immigranditaustaga laste hariduse ja sotsiaalse integratsiooniga seotud probleeme.

Uuele sotsiaalmeetmete kavale eelnes ulatuslik avalik konsultatsioon, mille komisjon algatas 2007. aastal, et saada ülevaadet Euroopa muutuvast sotsiaalsest reaalsusest. Täna avaldatud uues Eurobaromeetri küsitluses kirjeldatakse, millisena näevad kodanikud üle kogu ELi oma sotsiaalset heaolu 20 aasta pärast (vt MEMO/08/467).

Lisateave

Uus Euroopa Komisjoni sotsiaalküsimuste portaal:

http://ec.europa.eu/social

Arutelu Euroopa ees seisvate sotsiaalvaldkonna väljakutsete üle foorumil Debate Europe:

http://europa.eu/debateeurope

Mitmesugused teemakohased uudislõigud

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar