Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Η Επιτροπή προτείνει μια ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα με στόχο να καταστήσει τους πολίτες ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης του 21ου αιώνα

Στις 2 και 3 Ιουλίου η Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη πρωτοβουλιών. Η δέσμη αυτή συνιστά ανανέωση της δέσμευσης για υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης και αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη σύνδεση των διάφορων πολιτικών. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών, στην παροχή πρόσβασης και στην επίδειξη αλληλεγγύης - μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών που προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την υποστήριξη της κινητικότητας και την παροχή της δυνατότητας στους Ευρωπαίους να ζουν περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα επιδιώκει να παράσχει δυνατότητες στους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα στους νέους, και να τους εξοπλίσει με εφόδια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα -που διαμορφώνει η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος, η γήρανση του πληθυσμού- καθώς και εξελίξεις όπως οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και του πετρελαίου και η αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στις αλλαγές αυτές.

«Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης ποτέ δεν είχε μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι σήμερα» ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso. «Είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Λισαβόνας της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την εξασφάλιση καλύτερων θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη χρειάζεται μια σύγχρονη κοινωνική ατζέντα, η οποία απαντά στα ερεθίσματα της ταχείας οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής και προωθεί την παροχή ευκαιριών και πρόσβασης, καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών στην ΕΕ. Η οικονομική επιτυχία αποφέρει κοινωνικά οφέλη και η δέσμη που προτείνεται σήμερα από την Επιτροπή έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω και ότι τα οφέλη της ευημερίας της Ευρώπης θα μοιραστούν σε όλους.»

«Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στις θέσεις εργασίας τους και για τον κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας», πρόσθεσε ο κ. Špidla, Επίτροπος αρμόδιος για τις κοινωνικές υποθέσεις. «Αναγνωρίζουν επίσης ότι υπερβολικός αριθμός ατόμων εξακολουθεί να στερείται ευκαιριών στη ζωή λόγω διακρίσεων. Χάνονται θέσεις απασχόλησης διότι οι επιτροπές επιχειρήσεων δεν συνεργάζονται αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο. Με την ανάληψη κοινής δράσης, η ΕΕ μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στη δράση που αναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι ζωές των πολιτών.»

Η δράση στον κοινωνικό τομέα ανήκει πρωταρχικά στη σφαίρα ευθύνης των κρατών μελών και πρέπει να αναλαμβάνεται όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι δαπάνες των κρατών μελών για την κοινωνική πολιτική αντιστοιχούν στο 26% του ΑΕγχΠ (στοιχεία 2005), ενώ στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 15% και το 17% αντίστοιχα. Οι δαπάνες αυτές, ωστόσο, θα μπορούσαν να γίνουν με πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ΕΕ συμπληρώνει επιτυχώς την εθνική δράση και ενισχύει τη συνεργασία για τη διαχείριση της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας, η ΕΕ συμβάλλει στο συντονισμό των προσπαθειών για προώθηση της ενεργού ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας, της ανταμοιβής της εργασίας και της διά βίου μάθησης, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι οι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς και του ανταγωνισμού διευκολύνουν την ανάπτυξη προσβάσιμων και βιώσιμων κοινωνικών υπηρεσιών καλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται από επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές ενώσεις).

Έχοντας ως ισχυρή βάση τα προηγούμενα επιτεύγματα της κοινωνικής Ευρώπης (βλ. MEMO/08/466), συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα συνίσταται στην προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στη νέα κοινωνική πραγματικότητα και τάσεις, χωρίς να μεταβάλει τους θεμελιώδεις στόχους της κοινωνικής Ευρώπης: αρμονικές και συνεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, που σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων σε υγιείς κοινωνικές οικονομίες της αγοράς. Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα έχει δομηθεί με επίκεντρο την παροχή ευκαιριών, πρόσβασης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης, και επιδιώκει να καταστήσει ικανά τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα βοηθά όσους δεν είναι σε θέση να το πράξουν.

Η δέσμη που εγκρίθηκε στις 2 και 3 Ιουλίου ως μέρος της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας περιλαμβάνει συνολικά 19 πρωτοβουλίες στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, της εκπαίδευσης και των νέων, της υγείας, της κοινωνίας των πληροφοριών, και των οικονομικών υποθέσεων (βλ. MEMO/08/471). Οι πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

1. Προετοιμάζοντας το Αύριο: Παιδιά και Νέοι

2. Επενδύοντας στους ανθρώπους: Διαχείριση της Αλλαγής

3. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη υγεία

4. Καταπολέμηση των διακρίσεων

5. Μέσα ενδυνάμωσης

6. Διαμόρφωση της διεθνούς ατζέντας

7. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η Επιτροπή προτείνει για παράδειγμα νομοθετικές πράξεις που καλύπτουν τα κενά του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προστατεύουν από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού εκτός του τομέα της απασχόλησης. (Βλ. IP/08/1071). Μια άλλη νομοθετική πρόταση που περιλαμβάνεται στην εν λόγω δέσμη στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στη φροντίδα υγείας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (βλ. IP/08/1080).

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το είδος των σχολείων που χρειάζεται η Ευρώπη τον 21ο αιώνα και εξετάζει επίσης ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα βασίζεται σε ευρεία δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2007 προκειμένου να καταγράψει τη μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης. Η νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύεται σήμερα αναφέρει λεπτομερώς τις προσδοκίες των πολιτών σε όλη την ΕΕ για την κοινωνική τους ευημερία σε 20 έτη (βλ. MEMO/08/467).

Περαιτέρω Πληροφορίες

Η νέα πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/social

Μπορείτε να συζητήσετε τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο φόρουμ «Ας συζητήσουμε για την Ευρώπη»

http://europa.eu/debateeurope

Διάφορα σχετικά ενημερωτικά βίντεο

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar