Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

V Bruselu dne 2. července 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komise představuje obnovenou sociální agendu, která by měla zlepšit postavení občanů a pomáhat jim v Evropě 21. století

Ve dnech 2. a 3. července předkládá Komise ucelený a ambiciózní soubor iniciativ, který představuje nový závazek k sociální Evropě a jehož podstatou je integrovaný přístup propojující různé politiky. Navrhované iniciativy ukazují, jak může EU pomáhat vytvářet příležitosti, zlepšovat přístup a projevovat solidaritu prostřednictvím iniciativ na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje vzdělávání a dovedností, boje proti diskriminaci a mobility a také iniciativ, jež Evropanům umožní žít déle a zdravěji. Obnovená sociální agenda by měla zlepšit postavení Evropanů a pomoci jim – zejména mladým lidem – přizpůsobit se podmínkám, jež se rychle mění v důsledku globalizace, technického pokroku a stárnutí obyvatelstva, a vypořádat se s takovými zásadními událostmi, jako je nedávné zvýšení cen potravin a ropy a výkyvy na finančních trzích. Měla by také poskytovat pomoc lidem, kteří se s těmito změnami obtížně vyrovnávají.

„Sociální rozměr Evropy neměl nikdy takový význam jako dnes,“ uvedl předseda Evropské komise Barroso. „Je nedílnou součástí Lisabonské strategie EU pro posílení růstu a zajištění lepších pracovních míst pro Evropany. Evropa potřebuje moderní sociální agendu, která bude reagovat na rychlé ekonomické a sociální změny a podpoří příležitosti, přístup a solidaritu pro občany v EU. Hospodářský úspěch přináší sociální výhody a balíček, který dnes Komise předložila, má zajistit, aby nikdo nepřišel zkrátka a aby z prosperity Evropy měli užitek všichni.“

„Evropanům dělají starosti dopady globalizace na jejich pracovní místa a možné ohrožení chudobou,“ dodal komisař pro sociální věci Vladimír Špidla. „Také si uvědomují, že stále ještě příliš mnoho lidí přichází v životě o příležitosti kvůli diskriminaci. Dochází ke ztrátám pracovních míst, protože rady zaměstnanců jednotlivých států spolu účinně nespolupracují. Společným úsilím může EU zvýšit přínos opatření na vnitrostátní úrovni, která mají zkvalitnit život občanů.“

Opatření v sociální oblasti jsou převážně v působnosti členských států a musí být přijímána na celostátní, regionální a místní úrovni tak, aby v maximální míře zohledňovala potřeby občanů. Členské státy vyčleňují 26 % HDP (2005) na výdaje v oblasti sociální politiky, zatímco ve Spojených státech je to 15 % a v Japonsku 17 %. Tyto výdaje by však mohly být vynakládány účelněji a efektivněji. EU úspěšně doplňuje vnitrostátní opatření a podporuje spolupráci, aby bylo možné se vypořádat se socioekonomickými změnami. EU pomáhá v rámci boje proti chudobě koordinovat úsilí k podpoře aktivního začleňování, včetně integrace na trhu práce, zajišťování toho, aby se vyplácelo pracovat, a celoživotního učení – a to zejména pro osoby, které mají na trh práce nejobtížnější přístup. Komise se rovněž snaží zajistit, aby jednotný trh a pravidla hospodářské soutěže přispívaly k rozvoji kvalitních, dostupných a udržitelných sociálních služeb, mimo jiné i služeb poskytovaných sociálními podniky (např. družstvy či vzájemnými pojišťovnami).

Obnovená sociální agenda se opírá o pevný základ dosažených výsledků sociální Evropy (viz MEMO/08/466), např. v oblasti volného pohybu pracovníků, a měla by přizpůsobit politiky EU nové sociální realitě a trendům, aniž by se však změnily základní cíle sociální Evropy: harmonická, soudržná a otevřená společnost respektující základní práva ve zdravém sociálně tržním hospodářství. Obnovená sociální agenda se zabývá příležitostmi, přístupem a solidaritou a zaměřuje se na zlepšování postavení jednotlivců a na podporu toho, aby mohli plně využít svého potenciálu, a zároveň pomáhá lidem, kteří to sami nedokážou.

Balíček přijatý ve dnech 2. a 3. července jakožto součást obnovené sociální agendy obsahuje celkem 19 iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, vzdělávání a mládeže, zdraví, informační společnosti a hospodářských záležitostí (viz MEMO/08/471). Iniciativy se zaměřují na tyto priority:

1. příprava na budoucnost: děti a mládež

2. investice do lidí: řízení změn

3. podpora delšího a zdravějšího života

4. boj proti diskriminaci

5. posilování nástrojů

6. formování mezinárodní agendy

7. boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Komise navrhuje například právní předpisy, které by měly vyplnit mezery ve stávajícím právním rámci a zajistit ochranu před diskriminací na základě náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace mimo oblast zaměstnání (viz IP/08/1071). Jiný návrh právního předpisu v balíčku má zlepšit dostupnost zdravotní péče pro pacienty v jiných evropských zemích (viz IP/08/1080).

Balíček rovněž obsahuje představy Komise o typu škol, které Evropa potřebuje v 21. století, a dále se zabývá problematikou vzdělávání a sociální integrace u dětí z rodin migrantů.

Obnovená sociální agenda navazuje na rozsáhlou veřejnou konzultaci, kterou Komise zahájila v roce 2007 a která měla zmapovat měnící se sociální situaci v Evropě. Nový průzkum Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, podává informace o tom, co občané v EU očekávají v oblasti sociálních podmínek za dvacet let (viz MEMO/08/467).

Další informace

Nový portál Evropské komise o sociální problematice:

http://ec.europa.eu/social

Zapojte se do diskuse o problémech a úkolech pro Evropu v sociální oblasti na fóru Debate Europe:

http://europa.eu/debateeurope

Různé související informační klipy:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar