Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Брюксел, 2 юли 2008 г.

[Graphic in PDF & Word format]

Комисията предлага обновена социална програма, за да даде възможности и окаже подкрепа на хората през 21-ви век

На 2 и 3 юли Комисията представя цялостен и амбициозен пакет от инициативи. Той представлява нов ангажимент за социална Европа и се изразява в интегриран подход, обединяващ разнообразни политики. Той показва по какъв начин ЕС може да подпомогне създаването на възможности, предоставянето на достъп и проявата на солидарност: предприемайки инициативи за насърчаване на разкриването на работни места, образованието и развиването на уменията, за борба с дискриминацията, за оказване на подкрепа за мобилността и за даване на възможност на европейците да се радват на по-дълъг и в по-добро здраве живот. Обновената социална програма е насочена към предоставяне на възможности и всичко необходимо на европейците, и по-специално на младите хора, да се справят с бързо променящата се — под въздействието на глобализацията, технологичния процес и застаряващите общества — действителност и с такива промени, като неотдавнашните резки скокове на цените на храните и горивата и трусовете на финансовите пазари. Тя също така е насочена към подпомагане на хората, които изпитват затруднения при справянето с тези предизвикателства.

„Социалното измерение на Европа никога не е било толкова важно, колкото днес“ заяви председателят Барозу. „То е неделима част от Лисабонската стратегия на ЕС за насърчаване на растежа и предоставяне на по-добри работни места на европейците. Европа се нуждае от модерна социална програма, която да отговаря на бързите икономически и обществени промени и да насърчава възможностите, достъпа и солидарността сред гражданите на ЕС. Икономическият успех води до социални придобивки и пакетът, предложен днес от Комисията, цели да гарантира, че никой не е изоставен и че просперитетът на Европа може да бъде споделен от всички.“

„Европейците са обезпокоени поради влиянието, което глобализацията оказва върху техните работни места и поради риска от изпадане в бедност,“ добави комисарят по социалните въпроси Шпидла „Те също така съзнават, че твърде много хора са лишени от шансове в живота поради дискриминацията, на която са подложени. Някои работни места се губят поради недостатъчно ефикасната съвместна работа през граница на работническите съвети. Чрез общи действия ЕС може да придаде допълнителна стойност на националните действия за подобряване на жизненото равнище на хората.“

Действията в сферата на социалните въпроси са от компетентността преди всичко на държавите-членки и трябва да бъдат предприемани възможно най-близо до гражданите на национално, регионално и местно равнище. През 2005 г. държавите-членки са отделили 26% от БВП за разходи за социалната политика, спрямо 15% в САЩ и 17% в Япония. Но изразходването на тези средства би могло да бъде по-правилно насочено и ефикасно. ЕС успешно допълва националните действия и насърчава сътрудничеството за справяне със социално-икономическите промени. Като част от борбата с бедността ЕС подпомага координирането на усилията, насочени към насърчаване на активното приобщаване, в това число интегрирането на пазара на труда, повишаването на финансовата привлекателност на заетостта и обучението през целия живот, особено за хората, които са най-откъснати от пазара на труда. Комисията също така се стреми да гарантира, че правилата на единния пазар и конкурентоспособността улесняват разработването на висококачествени, достъпни и устойчиви социални услуги, като това се отнася и за услугите, предоставяни от предприятията в социалната икономика (напр. кооперации, взаимоспомагателни дружества).

Надграждайки върху солидните постижения на социална Европа (виж MEMO/08/466), включително в сферата на свободното движение на работници, обновената социална програма цели да адаптира политиките на ЕС към новата социална действителност и тенденции, без да променя основните цели на социална Европа: хармонични, сплотени и приобщаващи общества, в които се спазват основните права в условия на стабилна социална пазарна икономика. Обновената социална програма е изградена около възможностите, достъпа и солидарността и цели да предостави на хората възможностите и уменията, необходими, за да развият своя потенциал и същевременно да подпомогне тези, които не могат да го направят.

Като цяло пакетът, приет на 2 и 3 юли като част от обновената социална програма, съдържа 19 инициативи в сферата на заетостта и социалните въпроси, образованието и младежта, здравеопазването, информационното общество и икономиката (виж MEMO/08/471). Инициативите са насочени към следните приоритетни области:

1. Подготовка за утрешния ден: децата и младежта

2. Инвестиране в хората: управление на промяната

3. Подкрепа за по-дълъг и в по-добро здраве живот

4. Борба с дискриминацията

5. Укрепване на инструментите

6. Изготвяне на международната програма

7. Борба с бедността и социалното изключване

Така например Комисията предлага законодателство, което да запълни пропуските в съществуващата правна рамка и да осигури защита срещу дискриминацията на основание на религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация извън сферата на заетостта. (виж IP/08/1071). Друго законодателно предложение в пакета цели да улесни достъпа на пациентите до здравни грижи в други европейски страни (виж IP/08/1080).

В пакета също така се съдържа позицията на Комисията по отношение на вида училища, от който Европа се нуждае през 21-ви век, и същевременно се разглеждат въпросите, свързани с образованието и социалната интеграция на децата с мигрантски произход.

Обновената социална програма е резултат от широко обществено допитване, което Комисията поде през 2007 г., за да направи равносметка на променящата се социална действителност в Европа. Ново изследване Евробарометър, публикувано днес, разкрива очакванията на гражданите в целия ЕС за социалното им благоденствие в близките 20 години (виж MEMO/08/467).

Допълнителни сведения

Новият портал на Европейската комисия по социалните въпроси:

http://ec.europa.eu/social

Включете се в дискусиите за социалните предизвикателства пред Европа във форума „Дебат Европа“:

http://europa.eu/debateeurope

Разнообразни информационни видеоклипове:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar