Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bryssel den 1 juli 2008

Antitrust: Kommissionen antar riktlinjer för tillämpningen av konkurrensregler på sjötransporttjänster

Europeiska kommissionen har antagit riktlinjer för tillämpningen av EG-fördragets regler om konkurrensbegränsande affärsmetoder (artikel 81) på sjötransporttjänster. Detta följer på ett offentligt samråd som genomfördes under 2007 (se IP/07/1325 och MEMO/07/355). År 2006 upphävde rådet undantaget från EU:s konkurrensregler för linjekonferenser (se IP/06/1283 och MEMO/06/344). Från och med oktober 2008 måste linjefartsoperatörer själva bedöma huruvida deras affärsmetoder uppfyller konkurrensreglerna. Riktlinjerna kommer att hjälpa operatörerna inom sjöfartssektorn att förstå innebörden av denna förändring, och ge detaljerade upplysningar om marknadsdefinitioner, informationsutbyte inom linjesjötransport och operativa samarbetsavtal mellan operatörer inom trampfarten (dvs. icke-reguljär sjötransport av bulklast som inte transporteras i containrar), s.k. poolavtal. Riktlinjerna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes gav följande kommentar: ”Mot bakgrund av att sjötransport av varor har betydelse för så många delar av EU:s ekonomi måste jag se till att sektorn är så konkurrensutsatt som möjligt så att priserna hålls nere och tjänsterna är av hög kvalitet. Riktlinjerna ger operatörerna inom sjöfartssektorn vägledande information om EU:s konkurrensregler och utgör därigenom ett betydelsefullt steg mot en bättre tillämpning av reglerna inom sjöfartssektorn".

Genom förordning (EG) nr 4056/86 beviljades linjerederierna ett undantag från EU:s konkurrensregler så att de kunde organisera sig i s.k. konferenser i syfte att komma överens om priser och samordna resurser för transport av last i containrar. I september 2006 beslöt rådet att undantaget från EU:s konkurrensregler skulle avskaffas från och med den 18 oktober 2008. Rådet beslutade också att utöka omfattningen av de förfarandemässiga antitrustreglerna (förordning (EG) nr 1/2003, som fastställer hur antitrustreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ska tillämpas) till cabotage (dvs. transport av varor mellan två punkter i ett och samma land) och trampfarttjänster (icke-reguljär sjötransport av bulklast som inte transporteras i containrar). Detta innebär att kommissionen nu har samma befogenheter att undersöka och ingripa när det gäller cabotage och tramptjänster som i alla andra ekonomiska sektorer.

Dessa förändringar innebär att en ny konkurrensordning införs i sjöfartssektorn. För att garantera att den nya ordningen leder till konkurrensutsatta marknader har kommissionen samtyckt till att tillhandahålla vägledning om hur artikel 81 i EG-fördraget ska tillämpas på sjöfartssektorn. Riktlinjerna har antagits efter samråd om ett utkast som offentliggjordes i slutet av 2007 (se IP/07/1325 och MEMO/07/355).

I riktlinjerna klargörs reglerna för informationsutbyte och branschsammanslutningar i linjetrafiksektorn och ges ytterligare vägledning om den rättsliga behandlingen av poolavtal inom trampfartsindustrin. Särskilt ges i den slutgiltiga texten en mer ingående förklaring av villkoren för att ett poolavtal som ursprungligen förefaller att strida mot konkurrensreglerna ska kunna uppväga detta genom sina konkurrensfrämjande effekter, som tjänster av högre kvalitet eller lägre pris för kunderna.

Avsnittet om linjetrafiksektorn ska gälla under en period på fem år från och med den 18 oktober 2008, då gruppundantaget för linjekonferenser upphör att gälla.

Reformen av konkurrensreglerna för sjötransporttjänster kommer att slutföras under de kommande månaderna genom ett offentligt samråd om ett preliminärt utkast till förordning om förnyelse av gruppundantagsförordningen för konsortier mellan linjerederier (kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 av den 19 april 2000 efter ändring). Enligt förordningen får linjerederier inleda omfattande samarbete i syfte att tillhandahålla en gemensam tjänst (s.k. konsortier). De riktlinjer för sjöfarten som antagits idag är en integrerad del av kommissionens handlingsplan för att genomföra den integrerade havspolitiken (se IP/07/1463 och MEMO/07/403).

Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska, tyska och franska på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Se även MEMO/08/460.


Side Bar