Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

V Bruseli 1. júla 2008

Ochrana hospodárskej súťaže: Komisia prijala usmernenia o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na služby námornej dopravy

Európska komisia prijala usmernenia o uplatňovaní pravidiel Zmluvy o ES, ktoré sa týkajú obmedzujúcich obchodných praktík, (článok 81) na služby námornej dopravy. Tento krok nadväzuje na verejnú konzultáciu, ktorá sa uskutočnila v roku 2007 (pozri IP/07/1325 a MEMO/07/355). Rada v roku 2006 zrušila výnimku z pravidiel hospodárskej súťaže pre združenia linkových lodných dopravcov (pozri IP/06/1283 a MEMO/06/344). S účinnosťou od októbra 2008 budú spoločnosti linkovej lodnej dopravy povinné skúmať, či sú ich obchodné praktiky v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Usmernenia pomôžu prevádzkovateľom námornej dopravy pochopiť dôsledky tejto zmeny a poskytnú im podrobné informácie o vymedzení trhu, výmene informácií v oblasti linkovej lodnej dopravy a o prevádzkových dohodách o spolupráci medzi prevádzkovateľmi trampovej dopravy (t. j. nepravidelnej námornej dopravy voľne uloženého nákladu, ktorý sa neprepravuje v kontajneroch), tzv. „dohodách o združení“. Tieto usmernenia sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Vzhľadom na význam námornej dopravy tovaru pre mnohé oblasti európskeho hospodárstva, je mojou povinnosťou zaistiť, aby v tomto odvetví prebiehala čo najefektívnejšia hospodárska súťaž, ktorej výsledkom sú nízke ceny a vysoká kvalita služieb. Tieto usmernenia, ktoré umožňujú prevádzkovateľom námornej dopravy zorientovať sa v pravidlách hospodárskej súťaže EÚ, sú dôležitým krokom na ceste k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov v odvetví námornej dopravy“.

Nariadením Rady č. 4056/86 bola prevádzkovateľom linkovej lodnej dopravy udelená výnimka z pravidiel hospodárskej súťaže, ktorá im umožňovala vytvárať tzv. „združenia“ s cieľom stanovovať ceny a koordinovať kapacity na prepravu nákladu v kontajneroch. V septembri roku 2006 Rada rozhodla o zrušení uvedenej výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ s účinnosťou od 18. októbra 2008. Rada tiež rozhodla o rozšírení rozsahu pôsobnosti procesných antitrustových pravidiel [nariadenie (ES) č. 1/2003 - v ktorom sa stanovujú pravidlá na vykonávanie pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES] na kabotáž (t. j. prepravu tovaru medzi dvoma prístavmi toho istého štátu) a trampové dopravné služby (nepravidelná námorná doprava voľne uloženého nákladu, ktorý sa neprepravuje v kontajneroch). To znamená, že Komisia v súčasnosti disponuje v oblasti kabotáže a trampových služieb rovnakými právomocami, pokiaľ ide o vyšetrovanie a presadzovanie práva, ako v ostatných hospodárskych odvetviach.

Tieto zmeny predstavujú začiatok nového režimu hospodárskej súťaže v odvetví námornej dopravy. S cieľom zabezpečiť, aby nový režim podporoval rozvoj konkurenčných trhov, Komisia súhlasila, že odvetviu námornej dopravy poskytne usmernenia týkajúce sa uplatňovania článku 81 Zmluvy o ES. Usmernenia boli prijaté po konzultáciách k návrhu, ktorý bol uverejnený na konci roka 2007 (pozri IP/07/1325 a MEMO/07/355). Usmernenia vyjasňujú pravidlá týkajúce sa výmeny informácií a obchodných združení v odvetví linkovej lodnej dopravy a obsahujú podrobnejšie pokyny týkajúce sa právneho režimu dohôd o združení v oblasti trampových služieb. Konečné znenie obsahuje najmä podrobnejšie vysvetlenie okolností, za ktorých môže byť negatívny vplyv určitej dohody o združení, ktorá na prvý pohľad narúša hospodársku súťaž, vyvážený jej prokonkurenčnými účinkami, ako sú napríklad vyššia kvalita služieb alebo nižšie ceny pre zákazníkov.

Časť, ktorá sa týka odvetvia linkovej lodnej dopravy, sa bude uplatňovať počas piatich rokov od 18. októbra 2008, kedy nadobúda účinnosť zrušenie skupinovej výnimky pre združenia lodných dopravcov.

Reforma pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahujú na služby námornej dopravy, bude dokončená v nasledujúcich mesiacoch uskutočnením verejnej konzultácie k predbežnému návrhu nariadenia o obnovení skupinovej výnimky pre konzorciá linkovej lodnej dopravy (nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 v znení neskorších zmien a doplnení). Uvedené nariadenie umožňuje spoločnostiam linkovej lodnej dopravy rozsiahlu spoluprácu s cieľom poskytovať spoločnú službu (tzv. „konzorciá“). Usmernenie pre námornú dopravu, ktoré boli dnes prijaté, sú neoddeliteľnou súčasťou akčného plánu Komisie na vykonávanie integrovanej námornej politiky (pozri IP/07/1463 a MEMO/07/403).

Usmernenia v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Pozri aj MEMO/08/460.


Side Bar