Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bruksela, dnia 1 lipca 2008 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja przyjęła wytyczne w sprawie zastosowania reguł konkurencji w odniesieniu do usług transportu morskiego

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie zastosowania przepisów Traktatu WE dotyczących praktyk handlowych ograniczających konkurencję (art. 81) w odniesieniu do usług transportu morskiego. Przyjęcie wytycznych zostało poprzedzone publicznymi konsultacjami w 2007 r. (zob. IP/07/1325 oraz MEMO/07/355). W 2006 r. Rada zdecydowała o zniesieniu wyłączenia ze stosowania reguł konkurencji, jakim cieszyły się konferencje linii żeglugowych (zob. IP/06/1283 oraz MEMO/06/344). Od października 2008 r. przedsiębiorstwa żeglugowe same będą musiały ocenić, czy postępują zgodnie z regułami konkurencji. Wytyczne pozwolą przedsiębiorstwom żeglugowym zrozumieć konsekwencje tej zmiany i w szczegółowy sposób określają definicję rynku, zasady wymiany informacji w żegludze liniowej i porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy przewoźnikami świadczącymi usługi trampowe (tj. nieregularny transport morski nieskonteneryzowanych ładunków masowych), tzw. porozumienia pool. Wytyczne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes skomentowała to następująco: „Zważywszy na znaczenie morskiego transportu towarów w wielu dziedzinach gospodarki europejskiej, muszę mieć całkowitą pewność, że zasady funkcjonowania tego sektora są jak najbardziej konkurencyjne, ceny utrzymują się na niskim poziomie a jakość usług – na wysokim. Przedstawione dziś wytyczne, informujące przedsiębiorstwa żeglugowe o regułach konkurencji UE, stanowią znaczny postęp na drodze do lepszego egzekwowania przepisów w sektorze morskim”.

Na mocy rozporządzenia Rady 4056/86 przedsiębiorstwa żeglugi liniowej były wyłączone z zastosowania reguł konkurencji UE i mogły skupiać się w tzw. konferencje linii żeglugowych, uzgadniające stawki i koordynujące swoje zdolności przewozowe ładunków skonteneryzowanych. We wrześniu 2006 r. Rada zdecydowała o zniesieniu tego wyłączenia ze stosowania reguł konkurencji UE, ze skutkiem od dnia 18 października 2008 r. Rada zdecydowała się także rozszerzyć zakres proceduralnych zasad ochrony konkurencji (rozporządzenie WE nr 1/2003, które określa zasady wprowadzania w życie reguł ochrony konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE) na usługi kabotażu (tj. transportu towarów między dwoma portami w tym samym państwie) i usługi trampowe (nieregularnego transportu morskiego nieskonteneryzowanych ładunków masowych). Oznacza to, że w odniesieniu do kabotażu i usług trampowych Komisja posiada teraz takie same uprawnienia dochodzeniowe i wykonawcze jak we wszystkich innych sektorach gospodarki.

Te zmiany oznaczają, że w sektorze transportu morskiego zapanowały nowe, konkurencyjne warunki. Aby te nowe warunki rzeczywiście spowodowały wzrost konkurencyjności na rynkach, Komisja zdecydowała się opracować wytyczne w sprawie zastosowania przepisów art. 81 Traktatu WE do sektora transportu morskiego. Projekt wytycznych, opublikowany pod koniec 2007 r., przed przyjęciem poddany został publicznej konsultacji (zob. IP/07/1325 oraz MEMO/07/355). W wytycznych doprecyzowano zasady wymiany informacji i funkcjonowania stowarzyszeń handlowych w sektorze żeglugi liniowej oraz zawarto dodatkowe wskazówki dotyczące środowiska prawnego trampowych porozumień pool. Ostateczny tekst wyjaśnia np. bardziej szczegółowo w jakich okolicznościach porozumienia pool, które zasadniczo wydają się antykonkurencyjne, mogą spowodować pozytywne dla konkurencji skutki, jak np. poprawę jakości usług lub niższe ceny dla konsumentów.

Przepisy dotyczące sektora żeglugi lądowej będą stosowane przez okres pięciu lat, począwszy od dnia 18 października 2008 r., która to data jest faktyczną datą zniesienia wyłączenia dla konferencji linii żeglugowych.

W ramach reformy reguł konkurencji mających zastosowanie do usług transportu morskiego w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną publiczne konsultacje dotyczące wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie nowelizacji rozporządzenia o wyłączeniach grupowych dla konsorcjów żeglugi liniowej (rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r., ze zmianami). Rozporządzenie to umożliwia zacieśnioną współpracę przewoźników liniowych w celu świadczenia wspólnych usług (tworzenie tzw. konsorcjów). Przyjęte dziś wytyczne są integralną częścią komisyjnego planu działania w zakresie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej (patrz IP/07/1463 oraz MEMO/07/403).

Wytyczne w językach angielskim, francuskim i niemieckim dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Patrz również MEMO/08/460.


Side Bar