Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Brussel, 1 juli 2008

Concurrentie: Commissie keurt richtsnoeren voor toepassing concurrentieregels op zeevervoersdiensten goed

De Europese Commissie heeft richtsnoeren goedgekeurd over de toepassing van de EG-Verdragsregels voor beperkende zakelijke praktijken (artikel 81) op zeevervoersdiensten. Deze goedkeuring komt er na een publieke raadpleging in 2007 (zie IP/07/1325 en MEMO/07/355). In 2006 trok de Raad voor lijnvaartconferences de ontheffing van de EU-concurrentieregels in (zie IP/06/1283 en MEMO/06/344). Vanaf oktober 2008 moeten lijnvaartondernemingen nu zelf beoordelen of hun zakelijke praktijken met de concurrentieregels in overeenstemming zijn. De richtsnoeren moeten maritieme ondernemers de consequenties van deze verandering helpen in te schatten. Zij bieden ook meer informatie over marktomschrijving, informatie-uitwisseling in de lijnvaart en overeenkomsten voor operationele samenwerking tussen ondernemers in 'de wilde vaart' of trampvaart (ongeregelde vaart met droge bulkschepen en stukgoedschepen). De richtsnoeren worden gepubliceerd in het EU-Publicatieblad.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor Concurrentiezaken: "Het zeevervoer van goederen is belangrijk voor vele sectoren van de Europese economie. Daarom moet ik ervoor zorgen dat de sector zo concurrerend mogelijk functioneert, de tarieven laag blijven en de kwaliteit van de dienstverlening hoog. Deze richtsnoeren bieden maritieme ondernemers de nodige houvast wat betreft de EU-concurrentieregels. Hiermee zetten we een belangrijke stap vooruit op de weg naar een betere handhaving in het zeevervoer."

De EU-Raad verleende lijnvaartondernemingen met Verordening (EEG) nr. 4056/86 ontheffing van de EU-concurrentieregels zodat zij zich konden organiseren in zogenaamde "conferences" om prijsafspraken te maken en de capaciteit voor het containervervoer van vracht te coördineren. In september 2006 besloot de Raad die ontheffing van de EU-concurrentieregels in te trekken, met ingang van 18 oktober 2008. De Raad besloot voorts dat de procedureregels voor concurrentiezaken (Verordening (EG) nr. 1/2003 waarin de regels voor de toepassing van de concurrentieregels van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag zijn vastgelegd) voortaan ook zouden gaan gelden voor cabotage (goederenvervoer tussen twee punten in hetzelfde land) en de wilde vaart (ongeregeld zeevervoer voor bulkgoederen). Dit betekent dat de Commissie wat betreft cabotage- en wilde-vaart-diensten thans over dezelfde onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden beschikt als voor alle overige economische sectoren.

Deze veranderingen zijn het begin van een nieuwe mededingingsregeling in het zeevervoer. Om zeker te zijn dat de nieuwe regeling voor concurrerende markten zorgt, stemde de Commissie er in toe om de nodige aanwijzingen te bieden wat betreft de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op het zeevervoer. De richtsnoeren die nu zijn goedgekeurd, komen er na raadplegingen over een ontwerp-versie die eind 2007 werd gepubliceerd (zie IP/07/1325 and MEMO/07/355).

De richtsnoeren geven toelichting bij de regels die gelden voor informatie-uitwisseling en brancheorganisaties in de lijnvaart. Ook bieden zij meer houvast over de juridische positie van pool-overeenkomsten in de wilde vaart. Met name wordt in de definitieve tekst nu gedetailleerder aangegeven onder welke omstandigheden een pool-overeenkomst die op het eerste gezicht concurrentiebeperkend lijkt te zijn, toch kan worden vrijgesteld wegens de concurrentiebevorderende effecten ervan, zoals betere kwaliteit van de dienstverlening of lagere tarieven voor klanten.

Het deel van de richtsnoeren dat over de lijnvaart handelt, is van toepassing voor een periode van vijf jaar vanaf 18 oktober 2008, net de dag waarop de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences wordt ingetrokken.

De hervorming van de concurrentieregels die voor zeevervoersdiensten gelden, wordt de komende maanden voltooid met een publieke raadpleging over een voorontwerp van verordening over de verlenging van de groepsvrijstellingsverordening voor lijnvaartconsortia (Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie van 19 april 2000, als gewijzigd). Die verordening biedt lijnvaartondernemingen de mogelijkheid intensief samen te werken om samen bepaalde diensten aan te bieden (in zgn. "consortia"). De richtsnoeren zeevervoer die vandaag werden goedgekeurd, maken integrerend deel uit van het Actieplan van de Commissie om een geïntegreerd maritiem beleid te voeren (zie IP/07/1463 en MEMO/07/403).

De Engelse, Duitse en Franse versie van de richtsnoeren is te vinden op: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime.
Zie ook MEMO/08/460


Side Bar