Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Briuselis, 2008 m. liepos 1 d.

Antimonopolinė politika. Komisija priėmė konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transporto paslaugoms gaires

Europos Komisija priėmė EB sutarties 81 straipsnyje nustatytų taisyklių dėl konkurenciją ribojančių veiksmų taikymo jūrų transporto paslaugoms gaires. Tai 2007 m. vykusių viešųjų konsultacijų rezultatas (žr. IP/07/1325 ir MEMO/07/355). 2006 m. Taryba panaikino ES konkurencijos taisyklių išimtis, taikytas linijinės laivybos konferencijoms (žr. IP/06/1283 ir MEMO/06/344). Nuo 2008 m. spalio mėn. linijinės laivybos bendrovės turės pačios įvertinti, ar jų verslo veikla atitinka konkurencijos taisykles. Gairės padės jūrinės veiklos vykdytojams suprasti šio pakeitimo poveikį; jose taip pat patikslinama rinkos apibrėžtis ir pateikiamos išsamesnės keitimosi informacija linijinėje laivyboje ir trampinės laivybos (t. y. birių krovinių ne konteineriuose gabenimo jūra ne pagal tvarkaraštį) veiklos vykdytojų bendradarbiavimo susitarimų, vadinamųjų susivienijimų susitarimų, taisyklės. Gairės bus paskelbtos ES Oficialiajame leidinyje.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Kadangi prekių gabenimas jūra nepaprastai svarbus tiek daug Europos ekonomikos sričių, privalau užtikrinti, kad šis sektorius būtų kuo konkurencingesnis, kad kainos būtų mažos, o paslaugų kokybė aukšta. Šios gairės padės jūrinės veiklos vykdytojams geriau suprasti ES konkurencijos taisykles – tai didelis žingsnis į priekį siekiant geresnio teisės vykdymo jūrų sektoriuje.“

Tarybos reglamentu Nr. 4056/86 linijinės laivybos veiklos vykdytojams pritaikyta ES konkurencijos taisyklių išimtis, pagal kurią jiems leista sudaryti vadinamąsias konferencijas, siekiant nustatyti kainas ir koordinuoti konteinerių krovinių gabenimo pajėgumus. 2006 m. rugsėjo mėn. Taryba nusprendė nuo 2008 m. spalio 18 d. panaikinti šią ES konkurencijos taisyklių išimtį. Taryba taip pat nusprendė išplėsti procesinių antimonopolinių taisyklių (EB reglamento Nr. 1/2003, nustatančio antimonopolinių taisyklių, nustatytų EB sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimą) taikymą kabotažui (t. y. prekių gabenimui tarp dviejų tos pačios šalies punktų) ir trampinės laivybos paslaugoms (birių krovinių ne konteineriuose gabenimo jūra ne pagal tvarkaraštį). Tai reiškia, kad dabar Komisijos tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai kabotažo ir trampinės laivybos paslaugų srityje atitinka jos įgaliojimus visuose kituose ūkio sektoriuose.

Šiais pokyčiais prasideda naujas konkurencinės tvarkos jūrų sektoriuje etapas. Siekdama užtikrinti, kad nauja tvarka skatintų konkurencingų rinkų vystymąsi, Komisija sutiko jūrų sektoriui pateikti EB sutarties 81 straipsnio taikymo gaires. Jos priimtos remiantis konsultacijomis dėl 2007 m. pabaigoje paskelbto projekto (žr. IP/07/1325 ir MEMO/07/355).

Gairėse išaiškinamos keitimosi informacija ir verslo asociacijų linijinės laivybos sektoriuje taisyklės ir geriau apibrėžiamas teisinis trampinės laivybos susivienijimų traktavimas. Galutiniame gairių variante išsamiau išaiškinamos aplinkybės, kuriomis susivienijimo susitarimai, kurie iš pradžių atrodo ribojantys konkurenciją, gali būti pateisinami dėl jų konkurenciją skatinančio poveikio, kaip antai kokybiškesnių paslaugų ar žemesnių kainų vartotojams.

Linijinės laivybos sektoriui skirtas gairių skyrius pradės galioti nuo 2008 m. spalio 18 d., kai bus panaikinta linijinės laivybos konferencijoms suteikta bendroji išimtis, ir galios penkerius metus.

Jūrų transporto paslaugoms taikomų konkurencijos taisyklių reforma bus baigta per ateinančius mėnesius viešosiomis konsultacijomis dėl reglamento dėl bendrosios išimties reglamento linijinės laivybos konsorciumams atnaujinimo (2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2000 su pakeitimais) preliminaraus projekto. Šiuo reglamentu laivybos bendrovėms leidžiama sudaryti plataus bendradarbiavimo susitarimus siekiant bendrai teikti paslaugas (vadinamuosius konsorciumus). Šiandien priimtos gairės yra neatsiejama Komisijos veiksmų plano įgyvendinant integruotą jūrų politiką dalis (žr. IP/07/1463 ir MEMO/07/403).

Gaires anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis rasite

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Taip pat žiūrėkite MEMO/08/460.


Side Bar