Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bryssel 1. heinäkuuta 2008

Komissio antoi suuntaviivat kilpailusääntöjen soveltamisesta meriliikennepalveluihin

Euroopan komissio on antanut ohjeet siitä, miten EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa vahvistettua, kilpailua rajoittavien liiketapojen kieltoa on sovellettava meriliikennepalveluihin. Aiheesta järjestettiin julkinen kuuleminen vuonna 2007 (ks. IP/07/1325 ja MEMO/07/355). Vuonna 2006 neuvosto kumosi poikkeuksen, jonka nojalla linjakonferensseihin ei sovellettu EU:n kilpailusääntöjä (ks. IP/06/1283 ja MEMO/06/344). Siksi linjaliikenneyhtiöiden on lokakuusta 2008 alkaen itse arvioitava, ovatko niiden liiketavat kilpailusääntöjen mukaiset. Suuntaviivoissa selitetään muutoksen vaikutuksia meriliikenteen toimijoiden kannalta ja annetaan tarkempia tietoja markkinoiden määrittelystä, linjaliikenteen tietojenvaihdosta ja hakurahtipalvelujen (ilman kontteja ja ilman kiinteää aikataulua kuljetettavan irtolastin meriliikennepalvelujen) tarjoajien operatiivisista yhteistyösopimuksista eli ns. poolisopimuksista. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissaari Neelie Kroes, joka vastaa komissiossa kilpailuasioista, totesi seuraavaa: ”Tavaroiden merikuljetukset ovat erittäin tärkeitä Euroopan talouden eri sektoreilla. Sen vuoksi on varmistettava, että kilpailu toimii näiden palvelujen alalla mahdollisimman tehokkaasti, jotta hinnat pysyvät kurissa ja laatu korkeana. Meriliikenteen toimijoita varten laaditut ohjeet EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta ovat merkittävä askel kohti sääntöjen parempaa soveltamista merenkulun alalla.”

Linjaliikenneyhtiöt oli vapautettu EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta neuvoston asetuksella (EY) N:o 4056/86. Sen sijaan niiden oli järjestäydyttävä ns. konferensseiksi, jotka koordinoivat konttirahdin kuljetuskapasiteettia ja sopivat hinnoista. Syyskuussa 2006 neuvosto päätti kumota tämän vapautuksen 18. päivästä lokakuuta 2008 alkaen. Samalla neuvosto päätti laajentaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevien menettelysääntöjen (perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 1/2003) soveltamisalaa niin, että se kattaa myös kabotaasin (maan sisäiset tavarakuljetukset) ja hakurahtipalvelut (ilman kontteja ja ilman kiinteää aikataulua kuljetettavan irtolastin meriliikennepalvelut). Tämä merkitsee sitä, että komissiolla on nyt kabotaasin ja hakurahtipalvelujen alalla samat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet kuin kaikilla muillakin talouden aloilla.

Muutosten myötä merenkulun alalla alkaa uusi, kilpailuun perustuva aikakausi. Jotta voitaisiin varmistaa, että uusi järjestely luo edellytykset kilpailukykyisten markkinoiden syntymiselle, komissio lupasi laatia ohjeet perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta merenkulun alalla. Suuntaviivojen lopullisessa versiossa on otettu huomioon vuoden 2007 lopulla julkaistun ehdotuksen pohjalta saatu palaute (ks. IP/07/1325 ja MEMO/07/355).

Suuntaviivoissa täsmennetään tietojenvaihtoa ja linjaliikennealan yhteistyöjärjestöjä koskevia sääntöjä ja annetaan yksityiskohtaisempia ohjeita hakurahtiliikenteen poolisopimusten oikeudellisesta kohtelusta. Suuntaviivoissa selvitetään erityisesti, millä edellytyksin ensi näkemältä kilpailunvastaisilta vaikuttavat poolisopimukset voidaan hyväksyä sillä perusteella, että ne edistävät kilpailua muun muassa parantamalla palvelujen laatua tai alentamalla asiakkaiden maksamia hintoja.

Linjaliikennettä koskevia sääntöjä sovelletaan viiden vuoden ajan 18. lokakuuta 2008 alkaen, jolloin linjakonferensseihin sovellettava ryhmäpoikkeus virallisesti kumotaan.

Merenkulkualan kilpailusääntöjen uudistusta jatketaan lähikuukausina julkisella kuulemisella, jonka aiheena on alustava luonnos asetukseksi linjaliikennettä harjoittavien varustamojen konsortioihin sovellettavan ryhmäpoikkeuksen uusimisesta (19 päivänä huhtikuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 823/2000, sellaisena kuin se on muutettuna). Kyseisen asetuksen nojalla linjaliikennettä harjoittavat varustamot voivat tehdä yhteisten palvelujen tarjoamista varten laajoja yhteistyösopimuksia, niin kutsuttuja konsortioita. Tänään hyväksytyt merenkulkualan suuntaviivat ovat olennainen osa toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa (ks. IP/07/1463 ja MEMO/07/403).

Suuntaviivat ovat saatavilla englanniksi, saksaksi ja ranskaksi osoitteessa

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Ks. Myös MEMO/08/460.


Side Bar