Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Brüssel, 1. juuli 2008

Konkurentsimeetmed: komisjon võtab vastu suunised konkurentsieeskirjade kohaldamiseks mereveoteenuste suhtes

Euroopa Komisjon on võtnud vastu suunised EÜ asutamislepingus sätestatud konkurentsi piiravat tegevust käsitlevate eeskirjade (artikkel 81) kohaldamiseks mereveoteenuste suhtes. Suuniste aluseks on 2007. aastal toimunud avalik arutelu (vt IP/07/1325 ja MEMO/07/355). 2006. aastal tunnistas nõukogu kehtetuks liinilaevanduskonverentside suhtes ELi konkurentsieeskirjadest tehtava erandi. Alates 2008. aasta oktoobrist peavad liinilaevanduse ettevõtjad ise hindama, kas nende äritegevus on konkurentsieeskirjadega kooskõlas. Suunised aitavad merenduses tegutsevatel ettevõtjatel mõista selle muudatuse mõju ja annavad täpsemat teavet turu määratluse, liinilaevanduse teabevahetuse ja tramplaevanduse (konteinerita veetava puistlasti kindla graafikuta merevedu) ettevõtjate vaheliste koostöölepingute ehk nn puulilepingute kohta. Suunised avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Konkurentsivolinik Neelie Kroesi sõnul on kaupade merevedu äärmiselt oluline väga mitme Euroopa majandusharu seisukohast, mistõttu tuleb kõnealuses sektoris tagada võimalikult tõhus konkurents, mis hoiaks hinnad madalad ja kvaliteeditaseme kõrge. "Merenduses tegutsevatele ettevõtjatele ELi konkurentsieeskirjade alaste suuniste andmine on märkimisväärne samm merendussektori õigusnormide parema jõustamise suunas," lisas Kroes.

Nõukogu määrusega nr 4056/86 tehti liinilaevandusettevõtjatele ELi konkurentsieeskirjadest erand, mille kohaselt nad võisid konteinerveoste hindade kindlaksmääramiseks ja veomahu kooskõlastamiseks koonduda nn konverentsidesse. 2006. aasta septembris otsustas nõukogu selle erandi ELi konkurentsieeskirjadest alates 18. oktoobrist 2008 tühistada. Samuti otsustas nõukogu laiendada konkurentsialaste menetluseeskirjade (EÜ määrus nr 1/2003 – asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) kohaldamisala kabotaažile (kaubavedu ühe riigi kahe punkti vahel) ja tramplaevanduse teenustele (konteinerita veetava puistlasti kindla graafikuta merevedu). Sellest tulenevalt on komisjonil nüüd ka kabotaaži ja tramplaevanduse teenuste suhtes samasugused uurimis- ja täidesaatvad volitused kui muude majandussektorite puhul.

Nende muudatustega hakatakse merendussektoris kohaldama uut, konkurentsil põhinevat korda. Tagamaks et uus kord soodustaks konkurentsivõimeliste turgude arengut, otsustas komisjon anda välja suunised EÜ asutamislepingu artikli 81 kohaldamiseks merendussektoris. Suuniste vastuvõtmisele eelnes arutelu 2007. aasta lõpus väljaantud kavandi üle (vt IP/07/1325 ja MEMO/07/355).

Suunistes selgitatakse liinilaevandussektori teabevahetust ja kutseliite reguleerivaid eeskirju ning antakse täpsemaid juhtnööre puulide õigusseisundi kohta. Eelkõige selgitatakse lõplikus tekstis üksikasjalikumalt tingimusi, mille alusel võib esmapilgul konkurentsivastasena näiva puulilepingu siiski heaks kiita selle konkurentsi soodustava mõju tõttu, nagu parem kvaliteet ja madalamad hinnad klientide jaoks.

Suuniste liinilaevandussektorit käsitlevaid sätteid kohaldatakse viis aastat alates 18. oktoobrist 2008, mis on ühtlasi liinilaevanduskonverentside grupierandi kehtetuks tunnistamise jõustumise kuupäev.

Mereveoteenuste suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade reformi jätkatakse lähikuudel avaliku aruteluga esialgse määruse eelnõu üle, mis käsitleb liinilaevanduskonsortsiumide grupierandimääruse (komisjoni määrus (EÜ) nr 823/2000, 19. aprill 2000, muudetud redaktsioon) muutmist. Kõnealuses määruses võimaldatakse laevandusettevõtjatel ühisteenuste pakkumise eesmärgil sõlmida ulatuslikke koostöölepinguid (s.t moodustada konsortsiume). Täna vastuvõetud suunised moodustavad lahutamatu osa komisjoni integreeritud merenduspoliitika rakendamise tegevuskavast (vt IP/07/1463 ja MEMO/07/403).

Suuniste inglis-, saksa- ja prantsuskeelne versioon on esitatud veebilehel

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime

Vt ka MEMO/08/460.


Side Bar