Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bruxelles, den 1. juli 2008

Karteller og monopoler: Kommissionen vedtager retningslinjer om anvendelse af konkurrencereglerne på søtransporttjenester

Europa-Kommissionen har vedtaget retningslinjer om anvendelse af EF-traktatens regler om konkurrencebegrænsende praksis (artikel 81) på søtransporttjenester. Dette følger en offentlig høring i 2007 (se IP/07/1325 og MEMO/07/355). I 2006 ophævede Rådet undtagelsen fra EU's konkurrenceregler for linjekonferencer (se IP/06/1283 og MEMO/06/344). Fra oktober 2008 skal linjekonferenceselskaber selv vurdere, om deres forretningspraksis er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Retningslinjerne vil hjælpe skibsfartoperatørerne med at forstå følgerne af denne ændring og indeholder en detaljeret gennemgang af markedsdefinition, udveksling af oplysninger inden for linjefart og operationelle samarbejdsaftaler mellem trampfartsoperatører (dvs. ikke-regelmæssig søtransport af styrtgods), de såkaldte pool-aftaler. Retningslinjerne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrenceområdet, Neelie Kroes, erklærede: "I betragtning af den betydning, søtransport af varer har for så mange områder af den europæiske økonomi, er det min opgave at sikre, at denne branche er så konkurrencedygtig som muligt, holder priserne nede og holder et højt serviceniveau. Disse retningslinjer, som vejleder søtransportvirksomhederne med hensyn til EU's konkurrenceregler, markerer et vigtigt skridt i retning af en bedre håndhævelse inden for søtransportsektoren".

Rådets forordning 4056/86 indeholdt en undtagelse for linjerederier fra EU's konkurrenceregler, så disse kunne organisere sig i såkaldte "konferencer" med det formål at fastsætte priserne og koordinere kapaciteten til transport af containergods. I september 2008 besluttede Rådet at ophæve denne undtagelse fra EU's konkurrenceregler med virkning fra den 18. oktober 2008. Rådet besluttede også at udvide rækkevidden af de proceduremæssige kartelregler (Rådets forordning (EF) nr. 1/2003, som fastlægger reglerne for gennemførelse af konkurrencereglerne i EF-traktatens artikel 81 og 82), så de omfatter cabotage (dvs. transport af varer mellem to punkter i samme land) og trampfarttjenester (ikke-regelmæssig søtransport af styrtgods). Dette betyder, at Kommissionen nu har de samme undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser med hensyn til cabotage og trampfarttjenester som i alle andre økonomiske sektorer.

Disse ændringer markerer begyndelsen på en ny konkurrencemæssig ordning i søtransportsektoren. For at sikre, at den nye ordning skaber konkurrenceprægede markeder, accepterede Kommissionen at give vejledning med hensyn til anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på søtransportsektoren. Retningslinjerne er vedtaget efter en høring på grundlag af et udkast, der blev offentliggjort ved udgangen af 2007 (se IP/07/1325 og MEMO/07/355).

Retningslinjerne tydeliggør reglerne om udveksling af oplysninger og handelssammenslutninger inden for linjesektoren og giver mere vejledning om den retlige behandling af tramp pools. Især forklares det i den endelige tekst mere detaljeret, under hvilke omstændigheder en pool-aftale, som til at begynde kan se konkurrencebegrænsende ud, kan have store konkurrencemæssige fordele, såsom ydelser af bedre kvalitet eller lavere priser for kunderne.

Det afsnit, der beskæftiger sig med linjesektoren, finder anvendelse i en femårsperiode fra den 18. oktober 2008, som er den dato, hvor gruppefritagelsen for linjekonferencer effektivt ophæves.

Reformen af konkurrencereglerne for søtransporttjenester vil blive afsluttet i de kommende måneder ved en offentlig høring om et foreløbigt udkast til forordning om forlængelse af forordningen om gruppefritagelse for linjerederier (konsortier) (Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 med senere ændringer). Denne forordning giver linjerederier ret til at indgå i et omfattende samarbejde med henblik på fælles drift af linjeskibsfart (såkaldte konsortier). De retningslinjer, der er vedtaget i dag, er en integrerende del af Kommissionens handlingsplan til gennemførelse af en integreret havpolitik (se IP/07/1463 og MEMO/07/403).

Retningslinjerne findes på engelsk, fransk og tysk på:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Se også MEMO/08/460.


Side Bar