Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

V Bruselu dne 1. července 2008

Antimonopolní předpisy: Komise přijala pokyny o použití pravidel hospodářské soutěže v námořní dopravě

Evropská komise přijala pokyny o použití pravidel Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách (článek 81) v námořní dopravě. Ty navazují na veřejnou konzultaci z roku 2007 (viz IP/07/1325 a MEMO/07/355). V roce 2006 Rada zrušila výjimku z použití pravidel hospodářské soutěže EU pro liniové konference (viz IP/06/1283 a MEMO/06/344). Od října 2008 budou společnosti liniové dopravy muset prověřovat, zda jejich obchodní praktiky odpovídají pravidlům hospodářské soutěže. Pokyny pomohou provozovatelům námořní dopravy zorientovat se v dopadech této změny, poskytnou jim podrobnosti týkající se definování trhu, výměny informací v oblasti liniové dopravy a dohod o provozní spolupráci mezi trampovými provozovateli (tj. provozovateli nepravidelné námořní dopravy hromadného nákladu, který se nepřepravuje v kontejnerech), tzv. dohod o společných fondech. Tyto pokyny budou zveřejněny v Úředním věstníku EU.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu poznamenala: „S ohledem na to, jak je důležitá námořní doprava zboží pro mnoho oblastí evropského hospodářství, musím zajistit, aby hospodářská soutěž v tomto odvětví fungovala co možná nejlépe, ceny se držely na co nejnižší a kvalita služeb na co nejvyšší úrovni. Díky pokynům k pravidlům hospodářské soutěže EU budou provozovatelé námořní dopravy moci učinit významný krok k lepšímu prosazování pravidel v odvětví námořní dopravy.“

Nařízení Rady č. 4056/86 umožňovalo provozovatelům liniové dopravy výjimku z pravidel hospodářské soutěže EU, kdy mohly vytvářet tzv. „konference“ s cílem stanovovat ceny a koordinovat kapacity pro přepravu nákladu v kontejnerech. V září 2006 Rada rozhodla o zrušení této výjimky z pravidel hospodářské soutěže EU s účinkem ode dne 18. října 2008. Rada také rozhodla o rozšíření oblasti působnosti procesních antimonopolních pravidel (nařízení ES č. 1/2003 – která stanoví pravidla pro provádění antimonopolních pravidel stanovená v článcích 81 a 82 Smlouvy o ES) na kabotáž (tj. dopravu zboží mezi dvěma místy ve stejné zemi) a trampovou dopravu (nepravidelnou námořní dopravu hromadného nákladu, který se nepřepravuje v kontejnerech). To znamená, že Komise má nyní stejné vyšetřovací a vynucovací pravomoci, pokud jde o kabotáž a trampovou dopravu jako ve všech ostatních hospodářských odvětvích.

Tyto změny znamenají počátek nového režimu hospodářské soutěže v odvětví námořní dopravy. Aby bylo zajištěno, že tento nový režim podpoří konkurenci na trhu, Komise se dohodla poskytnout pokyny k použití článku 81 Smlouvy o ES v námořní dopravě. Pokyny byly přijaty v návaznosti na konzultace ohledně návrhu, který byl předložen na konci roku 2007 (viz IP/07/1325 a MEMO/07/355).

Pokyny vyjasňují pravidla týkající se výměny informací a obchodních sdružení v odvětví liniové dopravy a obsahují podrobnější pravidla ohledně právní úpravy společných trampových fondů. Konečné znění zejména podrobně vysvětluje okolnosti, za kterých lze dohodu o společných fondech, která se zdá být na první pohled v rozporu s hospodářskou soutěží, obhájit díky jejím pozitivním účinkům na hospodářskou soutěž, jako např. zlepšení kvality služeb nebo snížení cen pro zákazníky.

Oddíl zabývající se odvětvím liniové dopravy se bude používat po dobu pěti let počínaje 18. říjnem 2008, což je den, kdy vstupuje v účinnost zrušení blokové výjimky pro liniové konference.

Reformu pravidel hospodářské soutěže, která se používají v námořní dopravě, završí v nadcházejících měsících veřejná konzultace o předběžné předloze nařízení o obnově blokové výjimky pro konsorcia liniové dopravy (nařízení Komise (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000, v posledním platném znění). Toto nařízení umožňuje společnostem liniové dopravy dohodnout se na rozsáhlé spolupráci za účelem společného poskytování služeb (tzv. „konsorcia“). Dnes přijaté pokyny pro námořní dopravu jsou nedílnou součástí akčního plánu Komise na provádění Integrované námořní politiky (viz IP/07/1463 a MEMO/07/403).

Anglické, německé a francouzské znění pokynů je k dispozici na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Viz rovněž MEMO/08/460.


Side Bar