Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Брюксел, 1 юли 2008 г.

Антитръстово законодателство: Комисията прие Насоки относно прилагането на правилата за конкуренция към морските транспортни услуги

Европейската комисия прие Насоки относно прилагането на правилата за ограничителни бизнес практики от Договора за създаване на ЕО (член 81) към морските транспортни услуги. Това става в резултат на публична консултация през 2007 г. (вж. IP/07/1325 и MEMO/07/355). През 2006 г. Съветът отмени освобождаването на линейните конференции за морски превозни услуги от правилата за конкуренция на ЕС (вж. IP/06/1283 и MEMO/06/344). Считано от октомври 2008 г. дружествата в линейното корабоплаване ще трябва сами да преценяват дали техните бизнес практики съответстват на правилата за конкуренция. Насоките ще помогнат на морските оператори да разберат последствията от тази промяна, а също така предоставят подробности относно определянето на пазара, обмена на информация в сектора на линейните морски превози и относно споразуменията за оперативно сътрудничество между операторите на случайни превози с плавателни съдове (т.е. случайни превози с плавателни съдове на насипни товари, които не са в контейнери), така наречените споразумения за създаване на пулове. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС.

Комисарят по въпросите на конкуренцията Нели Крус заяви: „Предвид важността на превоза на стоки по море за много области на европейската икономика, аз трябва да гарантирам, че секторът работи по възможно най-конкурентния начин, като поддържа ниски цени и високо качество. Като осигуряват насоки за морските оператори относно правилата за конкуренция на ЕС, тези насоки бележат значителна стъпка към по-добро законоприлагане в морския сектор“.

С Регламент № 4056/86 на Съвета се позволи освобождаване на операторите на линейно корабоплаване от правилата за конкуренция на ЕС, а именно да се организират помежду си в така наречените „конференции“, за да фиксират цените и координират вместимостта за превоз на товари в контейнери. През септември 2006 г. Съветът реши да отмени това освобождаване от правилата за конкуренция на ЕС, считано от 18 октомври 2008 г. Освен това Съветът реши да разшири обхвата на процедурните антитръстови разпоредби (Регламент № 1/2003 на ЕО – с който се определят правилата за прилагане на антитръстовите разпоредби, определени в членове 81 и 82 на Договора за създаване на ЕО) с включване на морския каботаж (т.е. транспортирането на стоки между две точки в една държава) и услугите за случайни морски превози (случайни превози с плавателни съдове на насипни товари, които не са в контейнери). Това означава, че сега Комисията има същите права на разследване и правоприлагане по отношение на каботажните услуги и услугите за случайни морски превози като тези във всички други сектори на икономиката.

Тези промени бележат началото на нов конкурентен режим в морския сектор. С цел гарантиране на това, че новият режим насърчава конкурентните пазари, Комисията прие да предостави насоки относно прилагането на член 81 от Договора за създаване на ЕО към морския сектор. Насоките бяха приети след консултации по проект за изготвянето им, публикуван в края на 2007 г. (вж. IP/07/1325 и MEMO/07/355). Насоките изясняват правилата за обмен на информация и правилата за търговски сдружения в сектора на линейното корабоплаване и предоставят допълнителни насоки относно правното третиране на пуловете в областта на услугите за случайни морски превози. По-специално, окончателният текст обяснява с повече подробности обстоятелствата, при които споразумение за създаване на пул, което първоначално изглежда анти-конкурентно, може да компенсира това въз основа на своите ефекти за насърчаване на конкуренцията, като по-висококачествени услуги или по-ниски цени за потребителите.

Частта от документа, свързана със сектора на линейното корабоплаване, ще се прилага в срок от пет години, считано от 18 октомври, като това е датата, на която влиза в действие отмяната на груповото освобождаване за конференциите в сектора на линейното корабоплаване.

Реформата на правилата за конкуренция, отнасящи се до морските транспортни услуги, ще приключи през идващите месеци с публична консултация по предварителния проекторегламент за подновяване на регламента за групово освобождаване на консорциумите за линейни морски превози (изменен Регламент (ЕО) № 823/2000 на Комисията от 19 април 2000 г.). Този регламент позволява на операторите на линейни морски превози да осъществяват широко сътрудничество с цел осигуряване на съвместна услуга (така наречените „консорциуми“). Насоките за морска политика, приети днес, са неделима част от Плана за действие на Комисията за изпълнение на интегрираната морска политика (вж. IP/07/1463 и MEMO/07/403).

Текстът на насоките на английски, немски и френски език можете да откриете на:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Вж. Също MEMO/08/460.


Side Bar