Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Bryssel den 27 juni 2008

Internettelefoni blir vanligt i EU-hemmen

En enkät som genomfördes över hela EU i 27 000 hushåll visar att nya konsumtionsmönster håller på att uppstå kring telekomtjänsterna i EU. den tekniska utvecklingen och konkurrensen inom denna bransch har givit EU-konsumenterna fler valmöjligheter. 24 % av hushållen har givit upp sina fasta förbindelser till förmån för mobiltelefoner, medan 22 % använder sin dator för att ringa hemifrån via Internet. I allt fler medlemsstater utnyttjar hushållen trådlös fast uppkoppling för Internetuppkoppling, via mobil- eller satellitnät. Samtidigt köper 29 % av EU-hushållen kombinerade telekom- och mediepaket, en ökning med nästan 10 % sedan i fjol. Kvaliteten på tjänsterna är emellertid fortfarande avgörande för konsumenterna i denna snabbt växlande miljö.

Här följer de viktigaste resultaten av den tredje EU-omfattande enkäten bland hushållen, som Europeiska kommissionen offentliggör i dag.

  • Användarna går alltmer ifrån fasta till mobila telefoner, och cirka 24 % av hushållen i hela EU har endast mobiltelefon. Andelen är avsevärt högre i de 12 nya medlemsstaterna (39 %) än i de 15 gamla (20 %), med undantag för Finland (61 %) och Portugal (48 %). I vissa medlemsstater följs denna ökning av en alltmer omfattande användning av trådlös uppkoppling till Internet via mobilnätet eller satellit (Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien).
  • 22 % av EU-hushållen med Internetuppkoppling använder redan sin PC för att ringa. Denna siffra är dubbelt så hög i Lettland (58 %), Litauen (51 %), Tjeckien (50 %), Polen (49 %) och Bulgarien (46 %).
  • 29 % av EU-hushållen köper två eller fler telekom- och medieprodukter från en och samma tjänsteleverantör (en ökning med 9 % sidan vintern 2007), vanligen en kombination av fast telefoni och Internetuppkoppling.
  • Nästan vartannat EU-hushåll har tillgång till Internet (49 %) och en allt större majoritet av dessa har bredband (36 % i alla EU:s 27 medlemsstater, en ökning med 8 % sedan vintern 2007). De flesta uppkopplade hemmen har ADSL (59 %, en ökning med 4 % jämfört med i fjol). Den oftast nämnda anledningen till att inte ha uppkoppling hemma är fortfarande bristande intresse för Internet (50 % av dem som svarat).
  • 22 % av EU-hushållen har problem med att kontakta sin Internet-tjänsteleverantör när de har uppkopplingsproblem. Lika många säger att priset för det stöd de får är orimligt.
  • Var fjärde mobiltelefonanvändare lyckas inte alltid ansluta sig till mobilnätet för att ringa ett samtal. 28 % råkar ibland ut för avbrutna samtal.
  • Allt fler hushåll har digital marksänd television: En ökning med 5 % har registrerats sedan vintern 2007 till i dag 12 % av hushållen i EU 27. Andelen hushåll med analog television via antenn har sjunkit från 45 % till 41 %.
  • Vart tionde hushåll i EU tar emot television på fler än ett sätt (antenn, kabel, satellit, Internet). Denna siffra är högre i Frankrike (25 % av hushållen), Storbritannien (22 %), Italien (19 %), Sverige (19 %) och Cypern (16 %).

Bakgrund:

Denna enkät genomfördes i november och december 2007 med ett urval på 27 000 representativa hushåll i 27 länder.

För närvarande diskuterar Europaparlamentet och rådet en reform av EU:s telekomlagstiftning, som kommissionen lagt fram ett förslag till i november 2007 (se IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Den fullständiga versionen av den EU-övergripande enkäten finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Ytterligare upplysningar om förra årets enkät:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar