Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Brüssel, 27. juuni 2008

Telefonikõned interneti kaudu muutuvad Euroopa kodudes üha tavalisemaks

Kogu Euroopa Liidu ulatuses läbiviidud 27 000 leibkonna uuringuga tehti kindlaks uute tarbimisharjumuste tekkimine telesideteenuste valdkonnas. Tehnoloogia areng ja konkurents on andnud Euroopa tarbijaile rohkem võimalusi; 24% leibkondadest on loobunud tavatelefonidest mobiiltelefonide kasuks ja 22% leibkondadest kasutab kodust välja helistamiseks arvuti internetiühendust. Üha enamates liikmesriikides kasutavad inimesed kodust internetiga ühenduse saamiseks traadita juurdepääsu kas mobiilside- või satelliitvõrgu kaudu. 29% Euroopa leibkondadest ostavad nüüd teleside- ja meediateenuste pakette; see tähendab 10% kasvu eelmise aastaga võrreldes. Tarbijate peamiseks mureks selles kiiresti arenevas keskkonnas on siiski endiselt teenuste kvaliteet.

Kogu Euroopa Liitu hõlmanud leibkondade uuringuga saadud peamised tulemused, mis Euroopa Komisjon täna avaldas, on järgmised:

  • Üha enam tarbijaid läheb tavatelefoni kasutamiselt üle mobiiltelefoni kasutamisele, kusjuures 24% kõigist EL 27 leibkondadest kasutab ainult mobiiltelefoni. Uutes liikmesriikides on see suhtarv (39%) oluliselt kõrgem kui EL 15 riikides (20%); viimaste hulgas on aga eranditeks Soome (61%) ja Portugal (48%). Mõnes liikmesriigis (Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Austria ja Itaalia) on selle kasvuga kaasnenud internetile traadita juurdepääsu (mobiilsidevõrgu või satelliidi kaudu) laialdasem kasutamine.
  • 22% Euroopa leibkondadest kasutab helistamiseks nüüd arvutit. See näitaja on aga keskmisest üle kahe korra kõrgem Lätis (58%), Leedus (51%), Tšehhi Vabariigis (50%), Poolas (49%) ja Bulgaarias (46%).
  • 29% Euroopa leibkondadest ostab ühelt tarnijalt kahte või enamat teleside- ja meediateenust (kasv 9% võrreldes 2007. aasta talvega), kusjuures kõige tavalisem ostetav pakett on telefoni püsiühendus koos internetiühendusega.
  • Peaaegu pooltel Euroopa leibkondadel (49%) on internetiühendus ja üha rohkem levib lairibaühendus (mida kasutab 36% kõigist EL 27 leibkondadest, kasv 2007. aasta talvega võrreldes 8%). Enamikus internetiühendusega kodudest (59%) on ühendus korraldatud ADSL-liini kaudu (kasv 4% eelmise aastaga võrreldes). Koduse internetiühenduse puudumise peamise põhjusena märgitakse endiselt huvi puudumist interneti vastu (50% vastanutest).
  • 22% Euroopa leibkondadest on teatanud, et neil on raskusi oma internetiteenuste pakkuja poole pöördumisega ühenduse häirete arutamiseks. Sama paljud vastanutest arvasid, et pakutavate tugiteenuste hind ei ole neile jõukohane.
  • Üks neljast mobiiltelefonikasutajast ei saa helistamiseks iga kord ühendust mobiiltelefonivõrguga. 28% teatasid, et mõnikord neil ühendus katkeb.
  • Üha enam leibkondi võtab vastu maapealse digitaaltelevisiooni saateid: kasv 2007. aasta talvest on olnud 5% ja nüüd näeb neid 12% EL 27 leibkondadest. Analoogtelevisiooni saateid antenni kaudu vastuvõtvate leibkondade osakaal on langenud 45%-lt 41%-le.
  • Üks kümnest ELi leibkonnast võtab televisioonisaateid vastu rohkem kui ühe vahendiga (antenn, kaabel, satelliit, internet). See näitaja on veelgi kõrgem Prantsusmaal (25% leibkondi), Ühendkuningriigis (22%), Itaalias (19%), Rootsis (19%) ja Küprosel (16%).

Taust:

Kõnealuse uuringu käigus küsitleti 2007. aasta novembris ja detsembris 27 000 esindavat leibkonda 27 riigis.

Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad praegu ELi telekommunikatsioonieeskirjade reformi ettepanekut, mille komisjon esitas 2007. aasta novembris (vt IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Kõnealuse Euroopa Liitu hõlmanud leibkondade uuringu täielik tekst on esitatud veebilehel

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Eelmise aasta uuringu kohta vt IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar