Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT LV

IP/08/1040

V Bruseli 26. júna 2008

Štátna pomoc: Taliansko, Luxembursko, Lotyšsko a Slovenská republika uplatňujú smernicu o finančnej transparentnosti v plnom rozsahu; Komisia ukončí konania vo veci porušovania právnych predpisov

Európska komisia sa rozhodla ukončiť konania vo veci porušovania právnych predpisov, ktoré začala v novembri 2007 proti Taliansku, Luxembursku, Lotyšsku a Slovenskej republike (pozri IP/07/1667) za neprebratie smernice Komisie o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi. Rozhodnutie Komisie sa vydáva na základe toho, že uvedené štyri členské štáty prijali právne predpisy, ktorými sa v plnom rozsahu preberajú posledné zmeny a doplnenia k smernici o finančnej transparentnosti (Smernica Komisie 2005/81/ES).

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Je jednoznačne v záujme Európskych občanov, aby Komisia mala možnosť si overiť, že verejné finančné prostriedky sa využívajú na poskytovanie verejných služieb a nie sú presmerované na podporu obchodných aktivít. Teší ma, že Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko a Slovenská republika teraz splnili svoje povinnosti týkajúce sa finančnej transparentnosti“.

Od členských štátov sa požadovalo, aby smernicu Komisie 2005/81/ES transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 19. decembra 2006. V tejto poslednej novele pôvodnej smernice o transparentnosti (80/723/EHS) bolo upravené vymedzenie podnikov, ktoré sú povinné viesť oddelené účty.

V novembri 2007 Komisia začala konania podľa článku 226 Zmluvy o ES vo veci porušovania právnych predpisov proti Taliansku, Luxembursku, Lotyšsku a Slovenskej republike za nesplnenie povinnosti oznámiť Komisii opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou (pozri IP/07/1667).

V reakcii na konania Komisie vo veci porušovania právnych predpisov uvedené štyri členské štáty nedávno upravili svoje príslušné vnútroštátne právne predpisy a v súčasnosti už smernicu o transparentnosti prebrali v plnom rozsahu.

Smernica o finančnej transparentnosti

Spravodlivé a účinné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže si vyžaduje podrobnú znalosť finančnej a organizačnej štruktúry spoločností. Finančné vzťahy medzi verejnými orgánmi, verejnoprávnymi podnikmi a inými podnikmi musia byť transparentné.

Smernica Komisie 80/723/EHS stanovuje všeobecnú povinnosť transparentnosti finančných vzťahov medzi verejnými orgánmi a verejnoprávnymi podnikmi. Smernica [zmenená a doplnená v roku 1985 (85/413/EHS) a v roku 1993 (93/84/EHS)] takisto vyžaduje od členských štátov, aby na požiadanie zhromaždili a predložili Komisii určité finančné údaje o veľkých verejnoprávnych podnikoch, ktoré pôsobia odvetví výroby.

Smernicou Komisie 2000/52/ES sa rozšírili požiadavky transparentnosti na povinnosť vedenia oddelených účtov pre verejné a súkromné podniky, ktoré sú na jednej strane poverené osobitnými alebo výhradnými právami, alebo vykonávajú služby týkajúce sa všeobecného hospodárskeho záujmu, za ktoré dostávajú štátnu pomoc, na druhej strane vykonávajú aj iné hospodárske činnosti.

Smernicou Komisie 2005/81/ES bolo upravené vymedzenie podnikov, od ktorých sa vyžaduje vedenie oddelených účtov. Táto povinnosť sa teraz uplatňuje na všetky podniky, ktoré sú poverené osobitnými alebo výhradnými právami, alebo vykonávajú službu týkajúcu sa všeobecného hospodárskeho záujmu, za ktorú dostávajú kompenzáciu za verejnú službu, či už je to štátna pomoc alebo nie, pričom vykonávajú aj iné činnosti. Prostredníctvom vedenia oddelených účtov sa dajú identifikovať náklady vzťahujúce sa na služby poskytované vo všeobecnom hospodárskom záujme, čo umožňuje skontrolovať, či zaplatená výška kompenzácie bola správna.

Smernicou Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 bola kodifikovaná a nahradená pôvodná smernica o finančnej transparentnosti a jej zmeny a doplnenia (vrátane zmeny a doplnenia z roku 2005), a to nadobudnutím jej účinnosti 20. decembra 2006. To však neovplyvňuje povinnosť členských štátov dodržiavať implementačné lehoty stanovené v uvedených smerniciach.


Side Bar