Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SK

IP/08/1040

Briselē, 2008. gada 26. jūnijā

Valsts atbalsts: Itālija, Luksemburga, Latvija un Slovākija pilnībā īsteno Finansiālās pārskatāmības direktīvu; Komisija izbeidz pienākumu neizpildes procedūras

Eiropas Komisija ir nolēmusi izbeigt pienākumu neizpildes procedūras, kas sāktas 2007. gada novembrī pret Itāliju, Luksemburgu, Latviju un Slovākiju (skatīt IP/07/1667) par to, ka tās nebija īstenojušas Komisijas direktīvu par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību. Komisijas lēmums pieņemts pēc tam, kad četras dalībvalstis pieņēma tiesību aktus, ar kuriem pilnībā īsteno jaunāko grozījumu Finansiālās pārskatāmības direktīvā (Komisijas Direktīvā 2005/81/EK).

Konkurences komisāre Nēlī Krusa teica: „Eiropas pilsoņu interesēs nepārprotami ir tas, ka Komisija var pārbaudīt, vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, nevis novirzīti komercdarbības subsidēšanai. Esmu apmierināta, ka Itālija, Latvija, Luksemburga un Slovākija tagad ir izpildījušas savus finansiālās pārskatāmības pienākumus".

Dalībvalstīm Komisijas Direktīva 2005/81/EK par finansiālo pārskatāmību bija jāīsteno valstu tiesību aktos līdz 2006. gada 19. decembrim. Sākotnējās Pārskatāmības direktīvas (80/723/EEK) jaunākā grozījuma rezultātā tika grozīta to uzņēmumu definīcija, kuriem ir pienākums kārtot atsevišķu grāmatvedību.

Komisija 2007. gada novembrī sāka pienākumu neizpildes procedūras saskaņā ar EK līguma 226. pantu pret Itāliju, Luksemburgu, Latviju un Slovākiju par to, ka tās nebija paziņojušas Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šo direktīvu (skatīt IP/07/1667).

Reaģējot uz Komisijas sāktajām pienākumu neizpildes procedūrām, četras dalībvalstis nesen ir izdarījušas grozījumus savos attiecīgajos valstu tiesību aktos un tagad ir pilnībā īstenojušas Pārskatāmības direktīvu.

Finansiālās pārskatāmības direktīva
Konkurences noteikumu taisnīgai un efektīvai piemērošanai ir nepieciešamas pamatīgas zināšanas par uzņēmumu finanšu un organizatoriskajām struktūrām. Tāpēc finansiālajām attiecībām starp valsts iestādēm, publiskiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem ir jābūt pārskatāmām.

Komisijas Direktīvā 80/723/EEK ir noteikts vispārējs pienākums nodrošināt valsts iestāžu un publisko uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību. Šajā direktīvā (kuru 1985. gadā grozīja ar Direktīvu 85/413/EEK un 1993. gadā – ar Direktīvu 93/84/EEK) ir arī noteikts, ka dalībvalstīm pēc Komisijas lūguma ir jāapkopo un jāiesniedz Komisijai noteikta finansiāla rakstura informācija par lieliem publiskiem uzņēmumiem, kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē.

Ar Komisijas Direktīvu 2000/52/EK pārskatāmības prasības attiecināja uz pienākumu kārtot atsevišķu grāmatvedību valsts un privātā sektora uzņēmumiem, kuriem, no vienas puses, ir piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības vai kuri sniedz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus un saistībā ar tādiem pakalpojumiem saņem valsts atbalstu un kuri, no otras puses, veic arī citas saimnieciskas darbības.

Ar Komisijas Direktīvu 2005/81/EK grozīja to uzņēmumu definīciju, kuriem ir pienākums kārtot atsevišķu grāmatvedību. Tagad šis pienākums attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuriem ir piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības vai kuri sniedz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus un saņem kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai šī kompensācija ir valsts atbalsts, un kuri veic arī citas saimnieciskas darbības. Izmantojot atsevišķu grāmatvedību, ir iespējams noteikt izmaksas, kas saistītas ar šādu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, kā arī pārbaudīt, vai kompensācijas summa ir izmaksāta pareizajā apmērā.

Sākotnējo Pārskatāmības direktīvu un tās grozījumus konsolidēja vienā dokumentā un aizstāja ar Komisijas 2006. gada 16. novembra Direktīvu 2006/111/EK 2006. gada 20. decembrī, kad šī direktīva stājās spēkā. Tomēr tas neietekmē dalībvalstu pienākumu ievērot īstenošanas termiņus, kuri ir noteikti iepriekš minētajās direktīvās.


Side Bar