Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT HU LV PL

IP/08/1036

V Bruselu dne 26. června 2008

Vnitřní trh: Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby šest členských států provedlo právní předpisy EU

Evropská komise podnikla kroky s cílem zajistit, aby šest členských států provedlo právní předpisy EU týkající se vnitřního trhu. Komise podává žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti Lotyšsku pro neprovedení směrnice o právu společností do vnitrostátních právních předpisů. Také proti Maďarsku bude podána žaloba k soudu pro neprovedení jedné ze směrnic o kapitálových požadavcích. A konečně pošle Komise formální žádosti České republice, Nizozemsku, Polsku a Portugalsku ohledně neprovedení směrnice o zajištění. Tyto formální žádosti mají podobu „odůvodněného stanoviska“, které představuje druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

Právo společností – Lotyšsko

Směrnice o požadavcích na zveřejňování týkajících se některých forem společností (směrnice 2003/58/ES) modernizovala první směrnici v oblasti práva společností (68/151/EHS), zejména tak, že společnostem usnadnila elektronické ukládání dokumentů v podnikovém/obchodním rejstříku. Směrnice také dovoluje, aby zúčastněné osoby obdržely kopie takových dokumentů z rejstříku elektronickou formou. Členské státy měly tuto směrnicí provést do 31. prosince 2006. Komise se rozhodla, že podá proti Lotyšsku žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro neúplné provedení této směrnice.

Směrnice o kapitálových požadavcích – Maďarsko

Komise se rozhodla, že podá proti Maďarsku žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro neprovedení jedné ze směrnic o kapitálových požadavcích (směrnice 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí) do vnitrostátního práva. I když Maďarsko přijalo hlavní opatření potřebná k provedení směrnic, některá prováděcí opatření stále chybí. Komise obdržela pouze sdělení o částečném provedení směrnice 2006/49/ES.

Směrnice o kapitálových požadavcích měly být do vnitrostátního práva provedeny do 31. prosince 2006. Stanoví nová pravidla týkající se kapitálových požadavků a výše vlastních kapitálových zdrojů, jimiž banky a investiční společnosti musí disponovat, aby pokryly rizika a chránily vkladatele. Směrnice zajišťují, aby byl v rámci celé EU koherentně proveden nový mezinárodní rámec pro kapitálové požadavky, sjednaný Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basilej II).

Zajištění – Česká republika, Nizozemsko, Polsko a Portugalsko

Směrnice 2005/68/ES o zajištění zaplňuje mezeru v právních předpisech EU pro oblast pojišťovnictví, které v minulosti neregulovaly specializované zajistitele (tj. zajistitele, kteří neposkytují přímé pojištění). Tento nedostatek přepisového rámce EU v oblasti zajištění vyústil ve značné rozdíly v úrovni dohledu nad zajišťovnami v jednotlivých členských státech EU a v nedostatek rovných podmínek pro všechny.

Předpisový rámec směrnice vychází ze stávajícího obezřetnostního režimu směrnic o jiném než životním pojištění a rozšiřuje na zajišťovny systém kontroly domovského státu a zásadu jedné licence.

Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva vypršela dne 10. prosince 2007. Nepřijetím všech opatření k provedení směrnice členské státy ohrožují splnění pravidel, která jsou ve směrnici uvedena. Komise zaslala dotčeným členským státům úřední oznámení a vzhledem k tomu, že směrnice stále nebyla provedena v plném rozsahu a Komise neobdržela sdělení o souvisejících prováděcích opatření, rozhodla se zaslat těmto členským státům odůvodněné stanovisko.

Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy o ES, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar