Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bryssel den 26 juni 2008

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att genomföra första järnvägspaketet på ett korrekt sätt

Europeiska kommissionen har idag skickat formella underrättelser till 24 medlemsländer för att dessa inte har genomfört lagstiftningen i första järnvägspaketet på ett korrekt sätt. En av kommissionens uppgifter är att övervaka att EU-lagstiftningen görs om till nationell lagstiftning. I samband med detta upptäcktes att första järnvägspaketet inte hade genomförts ordentligt – alternativt inte hade genomförts alls – i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Ungern Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien och Storbritannien. En gemensam järnvägsmarknad är avgörande för att effektiviteten och konkurrenskraften hos järnvägen ska öka och innebär ett ytterligare steg mot ett hållbart system för rörlighet i Europa.

”Det är av största vikt att första järnvägspaketet införlivas på ett korrekt sätt i medlemsstaternas lagstiftning om de europeiska järnvägsmarknaderna ska konkurrensutsättas och om järnvägens konkurrenskraft i förhållande till andra transportsätt ska öka ”, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport.

I maj 2006 konstaterade kommissionen[1] att medlemsländerna visserligen hade infört den lagstiftning som krävdes, men att ytterligare åtgärder behövdes i vissa medlemsstater för att bestämmelserna skulle bli effektiva och järnvägsmarknaderna skulle fungera tillfredsställande. Tidsfristen för genomförandet av första järnvägspaketet löpte ut i mars 2003.

Efter en noggrann genomgång av lagstiftningen i de olika länderna kunde kommissionen konstatera brister bl.a. på följande punkter:

  • Infrastrukturförvaltarens oberoende av järnvägsoperatörerna.
  • Genomförandet av bestämmelserna i direktivet om fakturering av spåravgifter, där det bl.a. saknas ett resultatbaserat system för att förbättra järnvägsnätets prestanda och incitament för infrastrukturförvaltaren att minska kostnader och avgifter.
  • Upprättandet av ett oberoende tillsynsorgan med stor befogenhet att avhjälpa konkurrensproblem inom järnvägssektorn.

[1] Meddelande om genomförandet av första järnvägspaketet, KOM(2006)189 slutlig, av den 3 maj 2006.


Side Bar