Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

V Bruseli 26. júna 2008

Komisia žiada členské štáty, aby zabezpečili správne vykonávanie tzv. prvého železničného balíka

Európska komisia dnes zaslala výzvu 24 členským štátom, ktoré doteraz riadne neimplementovali právne predpisy týkajúce sa tzv. prvého železničného balíka. V rámci plnenia svojej úlohy monitorovať transpozíciu právnych predpisov EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku Komisia zistila, že Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Španielsko a Švédsko tieto právne predpisy neimplementovali alebo ich implementovali nedostatočne. Vytvorenie integrovaného železničného trhu bude predstavovať kľúčový faktor na podporu jeho efektivity a konkurencieschopnosti, ako aj ďalší krok pri zabezpečovaní udržateľnej mobility v Európe.

„Riadna transpozícia prvého železničného balíka je nevyhnutným krokom pri vytváraní hospodárskej súťaže na európskych železničných trhoch a zvyšovaní konkurencieschopnosti železníc vo vzťahu k ostatným spôsobom dopravy,“ vyhlásil Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu.

V máji 2006 Komisia zistila[1], že členské štáty síce prijali potrebné právne predpisy, v prípade niektorých členských štátov však bolo potrebné urobiť ďalšie opatrenia na zabezpečenie efektívneho regulačného rámca, ako aj uspokojivého fungovania železničných trhov. Konečný termín implementácie prvého železničného balíka bol marec 2003.

V nadväznosti na podrobnú analýzu súladu vnútroštátnych právnych predpisov zistila Komisia predovšetkým tieto nedostatky:

  • nedostatočná nezávislosť manažéra infraštruktúry vo vzťahu k prevádzkovateľom železníc;
  • nedostatočná implementácia pravidiel smernice týkajúcich sa spoplatnenia prístupu na trať, napríklad neexistencia pravidiel založených na výkone s cieľom zlepšiť výkon železničnej siete a nedostatok stimulov pre manažéra infraštruktúry na znižovanie nákladov a poplatkov;
  • neexistencia nezávislého regulačného orgánu so silnými kompetenciami pri náprave problémov týkajúcich sa hospodárskej súťaže v odvetví železníc.

Podrobné zoznamy nedostatkov uvedené v jednotlivých výzvach sú pripojené v prílohe.


[1] Správa o implementácii prvého železničného balíka, KOM(2006)189, v konečnom znení, 3.5.2006


Side Bar