Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bruksela, dnia 26 czerwca 2008 r.

Komisja wzywa państwa członkowskie do zapewnienia prawidłowego wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przekazała wezwania do usunięcia uchybienia 24 państwom członkowskim, ponieważ nie wdrożyły one prawidłowo pierwszego pakietu kolejowego. W ramach obowiązku monitorowania transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego Komisja stwierdziła, że następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo, nie wdrożyły pakietu lub wdrożyły go nieprawidłowo. Stworzenie zintegrowanego rynku kolejowego będzie miało kluczowe znaczenie dla podniesienia jego efektywności i konkurencyjności, jak również przyczyni się do zapewnienia mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w Europie.

Prawidłowa transpozycja pierwszego pakietu kolejowego jest niezbędna, aby stworzyć konkurencję na europejskich rynkach kolejowych i podnieść konkurencyjność kolei w stosunku do innych rodzajów transportu” powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

W maju 2006 r. Komisja stwierdziła[1], iż, pomimo wdrożenia przez państwa członkowskie niezbędnego ustawodawstwa, niektóre z nich musiały podjąć dodatkowe działania mające na celu zapewnienie skutecznych ram prawnych oraz zadowalającego działania rynków kolejowych. Termin wdrożenia pierwszego pakietu upłynął w marcu 2003 r.

W wyniku szczegółowej analizy zgodności ustawodawstwa krajowego, Komisja stwierdziła następujące niedociągnięcia:

  • brak niezależności zarządcy infrastruktury w stosunku do operatorów kolejowych;
  • niewystarczające wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie opłat za dostęp do torów, np. brak systemu opartego na wynikach w celu poprawy efektywności sieci kolejowej oraz brak zachęt dla zarządcy infrastruktury do ograniczania kosztów i opłat;
  • niepowołanie niezależnego organu regulacyjnego posiadającego znaczne uprawnienia pozwalające zapobiegać problemom związanym z konkurencją w sektorze kolejowym.

[1] Sprawozdanie z wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego, COM(2006)189 wersja ostateczna z dnia 3 maja 2006 r.


Side Bar