Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Briselē, 2008. gada 26. jūnijā

Komisija aicina dalībvalstis nodrošināt dzelzceļa tiesību aktu pirmā kopuma pareizu īstenošanu

Eiropas Komisija šodien 24 dalībvalstīm nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka šajās dalībvalstīs nav pienācīgi īstenots dzelzceļa tiesību aktu pirmais kopums. Komisija, pārraugot ES tiesību aktu transponēšanu valstu likumos, ir secinājusi, ka Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā minētie tiesību akti vēl nav īstenoti vai nav pietiekami īstenoti. Integrēta dzelzceļa tirgus izveide būs galvenais faktors dzelzceļa nozares efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanā, kā arī nākamais posms ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanā Eiropā.

Dzelzceļa tiesību aktu pirmā kopuma pienācīga īstenošana ir ļoti svarīgs faktors, lai radītu konkurenci Eiropas dzelzceļa tirgos un lai palielinātu dzelzceļa nozares konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem,” teica par transporta politikas jautājumiem atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajani.

Komisija 2006. gada maijā secināja[1], ka, lai gan dalībvalstīs ir ieviesti vajadzīgie tiesību akti, dažās valstīs jāveic turpmāki pasākumi efektīva tiesiskā regulējuma nodrošināšanai un dzelzceļa tirgu sekmīgai darbībai. Tiesību aktu pirmā kopuma īstenošanas termiņš beidzās 2003. gada martā.

Komisija, veikusi valstu tiesību aktu atbilstības rūpīgu analīzi, galvenokārt uzsvēra šādus trūkumus:

  • infrastruktūras pārvaldītāja nepietiekama neatkarība no dzelzceļa uzņēmumiem,
  • nepietiekami īstenoti direktīvas noteikumi attiecībā uz maksas noteikšanu par piekļuvi sliežu ceļiem, piemēram, nav darbības sistēmas dzelzceļa tīkla darbības uzlabošanai un infrastruktūras pārvaldītājiem trūkst motivācijas samazināt izmaksas un maksājumus,
  • nav izveidota neatkarīga regulatīva iestāde ar plašām pilnvarām konkurences problēmu risināšanai dzelzceļa nozarē.

[1] Ziņojums par dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešanu, COM(2006) 189, galīgā redakcija, 2006. gada 3. maijs.


Side Bar