Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Brüssel, 26. juuni 2008

Komisjon kutsub liikmesriike üles tagama esimese raudteepaketi nõuetekohane rakendamine

Euroopa Komisjon saatis täna 24 liikmesriigile ametlikud teatised seoses nende suutmatusega rakendada nõuetekohaselt esimese raudteepaketi õigusakte. Komisjoni ülesanne on jälgida ELi õigusaktide ülevõtmist siseriiklikusse õigusesse ning selle käigus tegi komisjon kindlaks, et kõnealuseid õigusakte ei ole nõuetekohaselt rakendatud Austrias, Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Taanis, Eestis, Kreekas, Hispaanias, Soomes, Prantsusmaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Luksemburgis, Lätis, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Rootsis, Sloveenias, Slovakkias ja Ühendkuningriigis. Integreeritud raudteeturu loomine on oluline selle tõhususe ja konkurentsivõime parandamiseks ning säästva liikluse tagamiseks Euroopas.

Esimese raudteepaketi nõuetekohane ülevõtmine on oluline selleks, et tekitada konkurentsi Euroopa raudteeturgudel ja suurendada raudtee konkurentsivõimet võrreldes teiste transpordiliikidega,” ütles transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani.

2006. aasta mais leidis komisjon,[1] et kuigi liikmesriigid olid kehtestanud vajalikud õigusaktid, oli paljudes riikides vaja võtta täiendavaid meetmeid, et tagada tõhus õiguslik raamistik ja raudteeturgude rahuldav toimimine. Esimese raudteepaketi rakendamise tähtaeg oli 2003. aasta märts.

Analüüsides üksikasjalikult siseriiklike õigusaktide vastavust, tõi komisjon peamiselt välja järgmised puudused:

  • raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei ole piisavalt sõltumatud raudtee-ettevõtjatest;
  • rööbasteedele juurdepääsu tasusid käsitlevaid direktiivi eeskirjasid ei ole piisavalt rakendatud: puudub raudteevõrgu toimivuse parandamiseks vajalik toimivuskava või puuduvad infrastruktuuriettevõtjale mõeldud stiimulid kulude ja tasude vähendamiseks;
  • ei ole loodud sõltumatut reguleerivat organit, kellel oleksid volitused lahendada raudteesektori konkurentsiprobleeme.

[1] Aruanne esimese raudteepaketi rakendamise kohta, KOM(2006) 189 (lõplik), 3.5.2006.


Side Bar