Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bruxelles, den 26. juni 2008

Kommissionen til medlemsstaterne: gennemfør den første jernbanepakke korrekt

Europa-Kommissionen har i dag sendt åbningsskrivelser til 24 medlemsstater, fordi de ikke har gennemført lovgivningen i den første jernbanepakke rigtigt. Kommissionen har til opgave at holde øje med om EU's lovgivning gennemføres i national ret, og som led i dette tilsyn er den stødt på manglende eller ukorrekt gennemførelse af lovgivningen i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige. Tilrettelæggelsen af et integreret jernbanemarked er en nøglefaktor i indsatsen for at højne jernbanernes effektivitet og konkurrenceevne, og desuden endnu et led i sikringen af bæredygtig trafik i Europa.

"En rigtig gennemførelse af den første jernbanepakke er afgørende for, om det skal lykkes at skabe konkurrence på det europæiske jernbanemarked og højne jernbanernes konkurrenceevne over for andre transportformer", siger Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen med ansvar for transportpolitikken.

I maj 2006 fandt Kommissionen[1] at medlemsstaterne nok havde indført den nødvendige lovgivning, men at der var behov for yderligere foranstaltninger i nogle af landene for at tilvejebringe effektive rammeforskrifter og få jernbanemarkederne til at fungere tilfredsstillende. Fristen for gennemførelse af den første jernbanepakke var sat til marts 2003.

På grundlag af en nøje analyse af lovgivningen i de enkelte lande konstaterede Kommissionen, at der var væsentlige mangler, f.eks. på følgende punkter:

  • infrastrukturforvalterens uafhængighed af jernbanevirksomhederne
  • gennemførelsen af reglerne i direktivet om afgifter på brug af banestrækninger, hvor der f.eks. manglede en præstationsordning med henblik på forbedring af banenettets ydeevne eller ikke var incitamenter for infrastrukturforvalteren til at nedbringe omkostninger og afgifter
  • oprettelsen af et uafhængigt tilsynsorgan med stærke beføjelser til at afhjælpe konkurrenceproblemer i jernbanesektoren.

[1] Rapport om gennemførelsen af den første jernbanepakke, KOM(2006) 189 endelig af 3. maj 2006.


Side Bar