Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Брюксел, 26 юни 2008 г.

Комисията призовава държавите-членки да осигурят правилното прилагане на първия железопътен пакет

Европейската комисия изпрати официално уведомителни писма до 24 държави-членки относно неправилното прилагане на законодателството съгласно първия железопътен пакет. Като част от задължението си да следи за транспонирането на законодателството на ЕС в националните законодателства, Комисията установи неприлагане или неправилно прилагане на законодателството в Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия и Обединеното кралство. Създаването на обединен пазар за железопътен транспорт ще има ключово значение за неговата ефикасност и конкурентоспособност, и ще представлява допълнителна стъпка към осигуряване на устойчива мобилност в Европа.

„Правилното транспониране на първия железопътен пакет е от съществено значение за създаване на конкуренция на европейските железопътни пазари и за засилване на конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на други видове транспорт“, заяви заместник-председателят на Комисията, отговарящ за транспорта, г-н Антонио Таяни.

През май 2006 г. Комисията установи[1], че въпреки че държавите-членки са въвели необходимото законодателство, някои страни трябва да предприемат допълнителни мерки за осигуряването на ефективна регулаторна рамка, както и за доброто функциониране на железопътните пазари. Крайният срок за прилагането на първия пакет беше март 2003 г.

След задълбочен анализ на съответствието на националните законодателства, Комисията отбеляза основно следните недостатъци:

  • липса на независимост на управителите на инфраструктурата по отношение на железопътните оператори,
  • недостатъчно прилагане на правилата от директивата относно таксуване на достъпа до железопътните линии, като липсата на работещ режим за подобряване на резултатите на железопътната мрежа и липса на стимули за управителите на инфраструктура да намаляват разходите и таксите,
  • липса на независим регулаторен орган със силни правомощия да разрешава проблеми по отношение на конкуренцията в железопътния сектор.

[1] Доклад за изпълнението на първия железопътен пакет, COM(2006)189 окончателен, 3 май 2006 г.


Side Bar