Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/08/1028

V Bruseli 26. júna 2008

Námorná bezpečnosť: Komisia prijíma opatrenia proti Taliansku a Slovensku

Komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Taliansku z dôvodu neprimeranej implementácie právnych predpisov EÚ o štátnom lodnom prístavnom dozore a Slovensku z dôvodu nerešpektovania právnych predpisov EÚ o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií týkajúcich sa osôb zodpovedných za vypúšťanie znečistenia.

Komisia zaslala odôvodnené stanovisko Taliansku z dôvodu nesprávnej implementácie smernice z roku 1995[1], ktorá bola následne zmenená a doplnená, okrem iného v dôsledku havárie tankera Erika. Cieľom tejto smernice je zníženie objemu lodnej prepravy, ktorá nespĺňa normy vo vodách Spoločenstva, a to prostredníctvom podpory zhody s medzinárodnými právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ustanovením spoločných kritérií lodného dozoru zo strany prístavného štátu a harmonizáciou postupov inšpekcie a zadržiavania.

Konkrétnejšie smernica vyžaduje povinné inšpekcie potenciálne najnebezpečnejších lodí v európskych prístavoch. V 5 % prípadov však povoľuje z operačných dôvodov nevykonanie inšpekcie týchto lodí. Počas rokov 2004 – 2006 predstavoval podiel nevykonaných povinných inšpekcií v Taliansku viac ako dvojnásobok povolenej miery.

Komisia sa takisto rozhodla začať konanie proti Slovensku z dôvodu netransponovania smernice[2] prijatej v roku 2005 do vnútroštátnych právnych predpisov. Táto smernica sa netýka iba pobrežných štátov, ale každého členského štátu, ktorý má lode plaviace sa pod jeho vlajkou. Jej cieľom je zaistenie toho, aby sa na všetky osoby zodpovedné za vypúšťanie znečistenia do mora vzťahovali primerané sankcie. Tieto sankcie by mali byť účinné a odrádzajúce a môžu byť trestného alebo správneho charakteru. Uplatňovanie sankcií voči ktorejkoľvek osobe, ktorá je zodpovedná za porušovanie smernice by podľa očakávania malo podporiť ochranu morského prostredia pred znečistením z lodí a zlepšiť námornú bezpečnosť.

Členské štáty mali transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. apríla 2007.


[1] Smernica Rady č. 95/21/ES z 19. júna 1995 o prístavnej štátnej kontrole lodnej dopravy (Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s.1) naposledy zmenená a doplnená smernicou č. 2002/84/ES.

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s.11).


Side Bar