Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/08/1022

V Bruselu dne 26. června 2008

Zdanění dividend: Komise formálně vyzývá Českou republiku a Itálii, aby ukončily diskriminační zdanění zahraničních penzijních fondů

Evropská komise zaslala České republice a Itálii odůvodněná stanoviska (druhá fáze řízení pro nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES) v souvislosti s jejich předpisy, podle nichž jsou dividendy vyplácené zahraničním penzijním fondům zdaňovány více než dividendy vyplácené fondům domácím. V případě České republiky se odůvodněné stanovisko týká rovněž diskriminačního zdanění úroků a příjmů z nemovitostí, které plynou zahraničním penzijním fondům. Oba dva členské státy se vyzývají, aby odpověděly do dvou měsíců.

„Pro Komisi je odstranění daňové diskriminace penzijních fondů vysoce prioritní záležitostí,“ prohlásil evropský komisař pro daně a celní unii László Kovács. „Komise doposud otevřela čtrnáct řízení pro nesplnění povinnosti, což dokazuje její odhodlání vytvořit v oblasti penzijního investování rovné podmínky ve prospěch jednotného trhu a všech občanů, kterým vzniká nárok na zaměstnanecký důchod.“

Dividendy vyplácené penzijním fondům do zahraničí

Itálie zdaňuje dividendy plynoucí italským penzijním fondům 11% sazbou, zatímco dividendy vyplácené z Itálie penzijním fondům usazeným v jiných zemích mohou podléhat italské srážkové dani ve výši 15 %.

Česká republika uplatňuje srážkovou daň ve výši 15 % na dividendy vyplácené jak domácím, tak zahraničním penzijním fondům. Domácí penzijní fondy však daň z těchto dividend v konečném důsledku neplatí: mohou si totiž započíst srážkovou daň proti dani z příjmů právnických osob (dividendové příjmy nejsou součástí základu daně z příjmů právnických osob), nebo je jim srážková daň vrácena. Penzijní fondy usazené v jiných členských státech nebo státech EHP/ESVO naopak nemohou 15% srážkovou daň z přijatých dividend získat zpět. V důsledku toho jsou české penzijní fondy ve skutečnosti osvobozeny od daně z dividend ze zdrojů v České republice, zatímco penzijní fondy z ostatních států EU nebo EHP/ESVO platí daň ve výši 15 %.

Odůvodněné stanovisko zaslané České republice se rovněž týká diskriminačního zdanění úroků a příjmů z nemovitostí plynoucích penzijním fondům usazeným v jiných členských státech nebo státech EHP/ESVO. Úroky plynoucí českým penzijním fondům nepodléhají srážkové dani, ani nejsou zahrnuty do daňového základu. Na úroky vyplácené penzijním fondům usazeným v jiných státech EU nebo EHP/ESVO se však vztahuje 15% srážková daň. České fondy navíc platí 5% daň z příjmu z nemovitostí, zatímco zahraniční fondy platí daň ve výši 21 %.

Vyšší daň z příjmů z dividend, úroků a nemovitostí plynoucích zahraničním penzijním fondům může tyto fondy odradit od investování v členském státě, který vyšší daň vybírá. Společnosti usazené v takovém členském státě zase mohou mít potíže při získávání kapitálu ze zahraničních penzijních fondů. Vyšší zdanění zahraničních penzijních fondů tudíž omezuje volný pohyb kapitálu, který je chráněn článkem 56 Smlouvy o ES a článkem 40 Dohody o EHP. V případě rozhodující majetkové účasti zahraničních penzijních fondů může vyšší zdanění také omezovat svobodu usazování, která je chráněna článkem 43 Smlouvy o ES a článkem 34 Dohody o EHP. Komise si není vědoma žádných důvodů pro taková omezení.

Ve věci vyššího zdanění dividend vyplácených zahraničním penzijním fondům již Komise zaslala výzvu České republice, Dánsku, Španělsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Švédsku (IP/07/616 ze dne 7. května 2007), Itálii a Finsku (IP/07/1152 ze dne 23. července 2007), Německu a Estonsku (IP/08/143 ze dne 31. ledna 2008) a Rakousku (dne 23. listopadu 2007) a rovněž odůvodněné stanovisko Španělsku a Portugalsku (IP/08/712 ze dne 6. května 2008).

Na základě obdržených stížností Komise také sleduje situaci v dalších členských státech, což může vést k zahájení dalších řízení pro nesplnění povinnosti.

Souvislosti

Sdělení Komise ze dne 19. prosince 2003 (IP/04/25) o zdanění dividend vyplácených fyzickým osobám uvádí přehled problematických oblastí souvisejících se zdaňováním dividend.

Jednací čísla, která Komise případům přidělila, jsou 2006/4102 pro Českou republiku a 2006/4094 pro Itálii.

Tisková prohlášení vydaná o řízeních pro nesplnění povinnosti v oblasti daní nebo cel jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Nejnovější obecné informace o opatřeních proti členským státům v důsledku nesplnění povinnosti najdete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar