Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1021

Bruxelles, den 26 juni 2008

Direkte beskatning: Kommissionen anmoder Danmark om at ændre skatteregler, som diskriminerer mod indkomst fra udenlandske investeringsfonde

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Danmark om at ændre de danske skatteregler, som giver mulighed for lempeligere beskatning af indkomst fra investeringsfonde, hvis en række detaljerede krav er opfyldt. Disse krav er meget vanskelige eller umulige at opfylde for udenlandske investeringsfonde. Kommissionen mener, at reglerne er uforenelige med principperne om fri udveksling af tjenesteydelser og frie kapitalbevægelser, som er garanteret i EF-traktatens artikel 49 og 56 og i EØS-aftalens artikel 36 og 40. Anmodningen er fremsat i form af en begrundet udtalelse, som er anden fase i den overtrædelsesprocedure, som er fastsat i EF-traktatens artikel 226. Hvis Kommissionen ikke har modtaget en tilfredsstillende reaktion på den begrundede udtalelse inden to måneder, kan den beslutte at indbringe sagen for EF-Domstolen.

Efter dansk lovgivning[1] kan indkomst fra investeringsfonde beskattes som kapitalgevinst eller som aktieindkomst. Beskatningen af kapitalgevinster er højere end beskatningen af indkomst fra investeringsfonde, der opfylder en række detaljerede krav, som er nedfældet i dansk lovgivning. Ifølge reglerne er den skattemæssige behandling af fonde, som overholder de fastsatte krav, gunstigere set fra investors synspunkt. Kravene er imidlertid så stramme, at det i praksis kun er danske investeringsfonde, som kan opfylde dem.

Reglerne afholder således danske investorer fra at investere i investeringsfonde, som er baseret i andre EU-lande eller i EØS/EFTA-lande, idet de ikke vil kunne drage fordel af den gunstigere skattebehandling, og reglerne hæmmer derfor den frie udveksling af tjenesteydelser og de frie kapitalbevægelser, som er garanteret i EF-traktatens artikel 49 og 56 og i EØS-aftalens artikel 36 og 40.

Kommissionens udtalelse er baseret på EF-traktaten som fortolket af EF-Domstolen i dennes domme af 28. april 1998 i sag C-118/96, Jessica Safir, af 15. maj 1997 i sag C-250/95, Futura Participations SA, Singer, og af 14. september 2006 i sag C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer.

Sagens referencenummer er 2007/2002.

Der findes pressemeddelelser om overtrædelsesprocedurer på beskatnings- og toldområdet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

De seneste generelle oplysninger om overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater findes på adressen:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


[1] Især § 16 C i lov om indkomstbeskatning og § 19 og 21 i lov om aktiebeskatning.


Side Bar