Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1019

V Bruselu dne 26. června 2008

Prohlášení místopředsedy Barrota týkající se Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi – 26. červen 2008

U příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi bylo zahájeno hodnocení úsilí, které je vynakládáno v oblasti boje proti drogám. Tento přezkum proběhl v souladu s politickou dohodou členských států Organizace spojených národů v této oblasti z roku 1998, které bylo dosaženo na mimořádném zasedání Valného shromáždění (UNGASS). Nyní o deset let později budou na základě výsledku tohoto hodnocení opětovně definovány mezinárodní cíle v oblasti boje proti drogám i politické závazky zemí. Evropská unie se bude tohoto hodnocení účastnit jako mezinárodní aktér. Místopředseda Jacques Barrot, odpovědný za otázky svobody, bezpečnosti a práva, učinil při této příležitosti prohlášení.

Komise si je vědoma důležitosti úlohy, kterou bude hrát při vypracovávání společného postoje EU. Nezbytnou podmínkou toho, aby se Evropa zviditelnila na mezinárodní scéně a aby byl její hlas více slyšet, je posílení koordinace na úrovni Unie a jejich členských států. Přitom je třeba mít na vědomí, že celosvětový problém drog je záležitostí, za níž nesou odpovědnost společně všechny země, a že Evropská unie hodlá jednat proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi na mezinárodní úrovni.

„Bojovat úspěšně s problémem drog vyžaduje strategie, které vycházejí ze skutečností a které mohou být uzpůsobovány novým situacím. Není to otázka ideologie nebo politického dogmatu, ale jde o výběr opatření, která budou fungovat v praxi“, zdůrazňuje místopředseda Jacques Barrot.

Postoj Komise již léta vychází z přístupu, který prosazuje vyváženost mezi prevencí a léčbou na jedné straně a potlačování nezákonného obchodování s drogami na druhé straně. V Evropě se od roku 2004 provádí protidrogová strategie na období let (2005–2012). Tato strategie je rozdělena na dva čtyřleté akční plány, které na sebe navazují. Stanoví přesné akční rámce, jasné rozdělení odpovědností a harmonogram provádění cílů. Aby bylo možné správně zhodnotit situaci, byly stanoveny nástroje pro hodnocení vycházející z jasných a měřitelných ukazatelů.

V tomto smyslu Komise věnuje zvláštní pozornost provedení závěrečného hodnocení prvního akčního čtyřletého plánu (2004–2008) a zahájení nového akčního plánu (2009–2012), který bude konkretizovat její strategii na období let 2005 až 2012 v oblasti drog. Ta bude předložena formou sdělení na podzim roku 2008.

Je tedy vítána třetí zpráva agentury Eurobarometr týkající se postoje mládeže vůči různým druhům drog, kterou dnes zveřejnila Komise. Místopředseda si cení zájmu, který mládež jeví o evropský politický přístup v této záležitosti.

Další informace o činnostech místopředsedy Jacquese Barrota naleznete na jeho webových stránkách:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_fr.htm

Zpráva agentury Eurobarometer je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


Side Bar