Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Bryssel den 26 juni 2008

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna för EU:s konsumenter inleder kommissionen i dag ett offentligt samråd om de kommande reglerna rörande avgifter för samtalsterminering i EU, baserat på ett utkast till rekommendation från kommissionen om termineringsavgifter. Avgiften för samtalsterminering är den taxa som operatören för en kund som får ett telefonsamtal tar ut av den uppringande partens operatör. Dessa taxor fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna, och betalas av konsumenterna via telefonräkningen. För närvarande skiljer sig taxorna i hög grad åt mellan de olika nationella regleringsmyndigheterna i EU. Avgifterna för samtalsterminering i mobila nät ligger på mellan 0,02 euro/min (Cypern) och 0,18 euro/min (Bulgarien) och är nio gånger högre än avgifterna för samtalsterminering i fasta nät (i genomsnitt 0,0057 euro/min för lokal samtalsterminering). Detta snedvrider konkurrensen mellan operatörer från olika länder och även mellan operatörer i mobila och fasta nät. Det offentliga samrådet om förslaget pågår till och med den 3 september 2008.

"Olika avgifter för samtalsterminering inom EU och stora skillnader mellan fast och mobil telefoni i detta avseende försvårar avsevärt möjligheterna att uppnå en inre telekommarknad i EU som gynnar både konkurrensen och konsumenterna. Det är konsumenten som betalar priset för skillnaderna mellan de olika nationella regleringsmyndigheterna”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekommunikation. "Marknaderna för samtalsterminering i EU behöver en uppryckning av regelverket. Under de kommande tre åren förväntar jag mig konsekventare och mer samordnade regler för att få ner kostnaderna för mobiltelefonsamtal med runt 70 procent."

"Verkligt kostnadsorienterad samtalsterminering kommer att öka konkurrensen, vilket kommer att gynna konsumenterna. Konsumenterna kommer att kunna se fram emot lägre priser till följd av detta. Rekommendationen kommer också att gynna stora delar av telekomindustrin, eftersom den kommer att innebära mindre snedvridning av konkurrensen mellan operatörer av fast och mobil telefoni”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrens. “Den kommer även att minska de stora kostnader för samtalsterminering som små operatörer inom mobiltelefonin har när de försöker konkurrera med stora operatörer med de populära paketpriserna. Av dessa skäl är det av stor vikt att rekommendationen genomförs snabbt."

Efter att ha gått igenom 770 regelförslag från nationella regleringsmyndigheter under de senaste fem åren framhöll kommissionen i dag att prisregleringen för samtalsterminering i EU är mycket inkonsekvent. Man påpekade att skillnaderna mellan avgifterna för samtalsterminering i fast och mobil telefoni, liksom olikheterna mellan avgifterna inom den mobila telefonin – som i båda fallen följer de nationella regleringsmyndigheternas regler – inte helt och hållet kan motiveras av skillnaderna mellan bakomliggande kostnader, nät eller nationella särskilda omständigheter. Detta skulle kunna få följande negativa effekter:

  • Bristande rättssäkerhet och ökad administrativ börda för operatörer som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster.
  • Nationella regleringsmyndigheter som sänker avgifterna för samtalsterminering i mobila nät riskerar att straffa sin egen mobilteleindustri om regleringsmyndigheten i grannlandet behåller sina högre avgifter.
  • Investeringar i nya nät och tjänster hindras om reglerna ser olika ut från land till land.

För närvarande subventionerar operatörerna inom fast telefoni och deras kunder indirekt operatörerna inom mobil telefoni genom att betala högre avgifter för samtalsterminering för samtal från fasta linjer till mobila linjer. Denna subventionering beräknas ha uppgått till 10 miljarder euro i Tyskland för 1998-2006 (WIK Consult) och 19 miljarder euro i Storbritannien, Tyskland och Frankrike för 1998-2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Kommissionen lade i dag fram ett utkast till rekommendation för samordning av avgifterna för samtalsterminering i EU, med tydliga principer för vilka kostnadselement som ska tas med i beräkningen när de nationella regleringsmyndigheterna fastställer taxorna, en effektiv metod för kostnadsberäkning och symmetrisk reglering (med samma pristak för mobil och fast telefoni inom ett och samma land). Detta kommer att främja en effektiv reglering och förhindra snedvridningar som att den fasta telefonin subventionerar den mobila. Kommissionen har i utkastet tagit fasta på råden från European Regulators Group (ERG), som sedan 2006 vid ett flertal tillfällen försökt få fram en mer konsekvent lagstiftning när det gäller samtalsterminering.

Bakgrund

Kommissionen kommer att lägga fram den slutliga texten för rekommendationen om reglering av avgifterna för samtalsterminering inom fast och mobil telefoni i oktober enligt artikel 19 i ramdirektivet för EU:s telekomregler, som ger kommissionen möjlighet att ytterligare harmonisera tillämpningen av EU:s telekomregler på den inre marknaden i syfte att främja konkurrens och konsumentfördelar. Medlemsländerna måste se till att de nationella regleringsmyndigheterna följer kommissionen rekommendationer så långt det är möjligt.

EU-kommissionens bedömning av avgifterna för samtalsterminering finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Kommissionens samrådsdokument finns på http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

ERG:s arbete rörande avgifter för samtalsterminering finns på http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Bidrag till kommissionens offentliga samråd kan skickas till
infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Bilaga
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar