Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Briselē, 2008. gada 26. jūnijā

Zemākas maksas, labāka saskaņotība, lielāka konkurence — Komisija apspriežas par mobilo sakaru tarifu samazināšanu Eiropā

Lai veicinātu konkurenci starp operatoriem un sekmētu zemākas telefonsakaru cenas Eiropas patērētājiem, šodien Komisija sāk sabiedriskas apspriedes par turpmāko „balss savienojuma pabeigšanas tarifu” regulējumu ES, pamatojoties uz Komisijas ieteikuma projektu par savienojuma pabeigšanas tarifiem. Balss savienojuma pabeigšanas tarifi ir vairumtirdzniecības tarifi, ko zvanu saņemošā klienta operators piemēro zvanītāja tīkla operatoram. Šos tarifus iekļauj telefona rēķinā, un tādējādi tos maksā patērētājs. Tarifus nosaka, iejaucoties valstu telesakaru regulatoriem. Šobrīd valstu telesakaru regulatoru lēmumu rezultātā tarifi ES ir ļoti atšķirīgi. Mobilo savienojumu pabeigšanas tarifi ir no 0,02 EUR/min. (Kiprā) līdz vairāk par 0,18 EUR/min. (Bulgārijā). Tie ir 9 reizes augstāki nekā fiksētās līnijas savienojumu pabeigšanas tarifi (vidēji 0,0057 EUR/min. par vietējā zvana pabeigšanu). Tas traucē konkurenci starp dažādu valstu operatoriem, kā arī starp fiksēto līniju un mobilo sakaru operatoriem. Sabiedriskās apspriedes par šo priekšlikumu notiks līdz 2008. gada 3. septembrim.

„Savienojumu pabeigšanas dažādie tarifi ES un lielās atšķirības starp fiksēto un mobilo sakaru pabeigšanas tarifiem ir nopietni šķēršļi vienota Eiropas telesakaru tirgus īstenošanai, kas veicina konkurenci un dod labumu patērētājiem. Patērētājs maksā par šīm valstu reglamentējošās politikas atšķirībām,” teica ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga. „Savienojumu pabeigšanas tirgiem ES ir nepieciešama sakārtošana reglamentējošajā jomā. Es sagaidu, ka nākamo 3 gadu laikā labāka saskaņotība un koordinēšana ļaus maksu par mobilo telefonu zvaniem no pašreizējā cenu līmeņa samazināt par apmēram 70 procentiem”.

„Uz izmaksām vērsti savienojuma pabeigšanas tarifi palielinās konkurenci, sniedzot labumu patērētājiem. Tā rezultātā patērētājiem būtu jāmaksā zemākas mazumtirdzniecības cenas. Ar šo ieteikumu atbalstīs lielu daļu telesakaru nozares, jo tas varētu novērst konkurences traucējumus starp fiksēto sakaru un mobilo sakaru operatoriem,” teica ES konkurences komisāre Nēlī Krusa. „Tas arī samazinās lielās summas par savienojuma pabeigšanu, kas mazajiem mobilajiem operatoriem — kad tie, piedāvājot ļoti populārās vienotās likmes, cenšas konkurēt ar lielajiem operatoriem — jāmaksā lielajiem operatoriem. Ņemot vērā šos ieguvumus, minētā ieteikuma savlaicīga īstenošana ir ļoti svarīga”.

Pēc tam, kad Komisija bija novērtējusi vairāk nekā 770 reglamentējošos priekšlikumus, ko pēdējo 5 gadu laikā iesnieguši valstu regulatori, šodien tā brīdināja, ka cenu regulēšana savienojumu pabeigšanas tirgos Eiropā nav pietiekami saskaņota. Komisija paziņoja, ka atšķirības starp fiksēto un mobilo savienojumu pabeigšanas tarifiem, ko piemēro valstu regulatori, nevar pilnībā attaisnot ar atšķirīgajām pamatizmaksām, sakaru tīkliem vai valstu īpatnībām. Tam varētu būt šāda negatīva ietekme.

  • Tiesiskā nedrošība un lielāks reglamentējošais apgrūtinājums operatoriem, kas sniedz pārrobežu pakalpojumus.
  • Valstu regulatori, kas savās valstīs samazina mobilo sakaru pabeigšanas tarifus, varētu kaitēt pašmāju mobilo sakaru nozarei, ja kaimiņvalsts regulators joprojām piemēro augstākus tarifus.
  • Ja dažādās valstīs operatori sastopas ar atšķirīgu regulējumu, tas varētu kavēt ieguldījumus jaunos sakaru tīklos un pakalpojumos.

Šobrīd fiksēto sakaru operatori un to klienti, maksājot augstākas savienojumu pabeigšanas cenas par zvaniem no fiksētās līnijas uz mobilo līniju, netieši subsidē mobilo sakaru operatorus. Vācijā par laiku no 1998. līdz 2006. gadam šī šķērssubsidēšana tiek lēsta 10 miljardu euro apmērā (WIK Consult) un Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Francijā par laiku no 1998. līdz 2002. gadam — 19 miljardi euro (CERNA-Warwick-WIK).

Šodien Komisija iesniedza ieteikuma projektu savienojuma pabeigšanas tarifu saskaņošanai Eiropā, ietverot skaidrus principus par izmaksu elementiem, kas jāņem vērā, kad valstu telesakaru regulatori nosaka savienojumu pabeigšanas tarifus, izmaksu efektīva aprēķina metodikas un simetrisku regulējumu (kad valsts ietvaros mobilo sakaru un fiksēto sakaru operatoriem ir tie paši cenu griesti). Tas palīdzēs veicināt efektīvu regulatīvo vidi un novērst tādus traucējumus kā šķērssubsīdijas no fiksēto uz mobilo sakaru patērētājiem. Ieteikuma projektā Komisija ņēma vērā Eiropas Regulatoru grupas (European Regulators Group (ERG)) ieteikumu, kura kopš 2006. gada ir vairākkārt mēģinājusi panākt savienojumu pabeigšanas pakalpojumu tarifu konsekventāku regulējumu.

Vispārīga informācija
Komisija oktobrī publicēs galīgo tekstu ieteikumam par fiksēto un mobilo savienojumu pabeigšanas tarifu regulējumu saskaņā ar 19. pantu pamatdirektīvā par ES telesakaru noteikumiem, kas ļauj Komisijai turpmāk saskaņot ES telesakaru noteikumu piemērošanu vienotajā tirgū, lai veicinātu konkurenci un patērētāju priekšrocības. Dalībvalstīm ir jānodrošina tas, lai valstu regulatori rūpīgi iepazītos ar Komisijas ieteikumiem.

Eiropas Komisijas veiktais savienojuma pabeigšanas tarifu novērtējums pieejams:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Komisijas sabiedriskās apspriešanās dokuments atrodams: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

ERG veiktais savienojuma pabeigšanas tarifu novērtējums pieejams: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Viedokļi par Komisijas sabiedrisko apspriešanos nosūtāmi uz šādu adresi:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.
Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar